Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø coâng boá vaên kieän suy tö veà Naêm Thaùnh 2000

Caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø coâng boá vaên kieän suy tö veà Naêm Thaùnh 2000.

Washington - 22.09.99 - Trong Toâng Thö "ngaøn naêm thöù ba" coâng boá ngaøy 10.11.1994, ÑTC Gioan Phaoloâ II vieát: "Ñaïi Toaøn Xaù ñoái vôùi Giaùo Hoäi laø Naêm Ôn Thaùnh, naêm cuûa tha thöù caùc toäi loãi vaø caùc hình phaït vì toäi loãi, naêm cuûa Hoøa Giaûi giöõa nhöõng ngöôøi tranh chaáp; Ñaây laø naêm cuûa nhieàu trôû laïi vaø cuûa xaùm hoäi qua bí tích hoøa giaûi vaø ngoaøi bí tích hoøa giaûi". Höôùng theo nhöõng lôøi naøy, Hoäi Ñoàng Coâng Giaùo Hoa Kyø - cô quan trong ñoù caùc Giaùm Muïc coäng taùc vôùi caùc Linh Muïc, Tu Só nam nöõ vaø Giaùo Daân veà caùc vaán ñeà lieân heâï ñeán Giaùo Hoäi, nhö thaønh phaàn cuûa xaõ hoäi trong Nöôùc - môùi ñaây cho coâng boá vaên kieän suy tö, goàm 15 trang veà tha thöù vaø hoøa giaûi. Vaên kieän ñöôïc ñeà ñaàu laø "Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000: moät naêm ôn thaùnh cuûa Chuùa", ñeå giuùp caùc giaùo xöù, caùc giaùo phaän soáng kinh nghieäm cuûa ôn thaùnh Chuùa trong Naêm Thaùnh tôùi ñaây. Vaên kieän vieát: "Vôùi vieäc cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000, Thieân Chuùa ban cho chuùng ta moät cô hoäi khaùc nöõa veà trôû laïi vaø veà hoøa giaûi. Nhö Nguôøi Cha thöông xoùt trong Duï Ngoân "Ngöôøi con phung phaù" (Lc 15, 11-32), Thieân Chuùa saün saøng oâm hoân chuùng ta, khi chuùng ta trôû laïi xin ôn tha thöù. Vì theá chuùng ta cöû haønh Naêm Toaøn Xaù. Ñaây laø thôøi giôø laõnh nhaän vaø höôûng duøng ôn hoøa giaûi maø chuùng ta hoaõn ñi hoaõn laïi nhieàu naêm, nhö Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ vieát trong thö thöù hai göûi Giaùo Ñoaøn Corintoâ: "Ñaây laø giôø phuùt thuaän lôïi, ñaây laø ngaøy cuûa ôn cöùu roãi" (2 Cor 6, 2).


Back to Radio Veritas Asia Home Page