Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø coâng boá vaên kieän suy tö veà Naêm Thaùnh 2000

ÑTC tieáp nhieàu vò khaùch taïi Castelganoldfo.

Castelgandolfo - 20.09.99 - Sau chuyeán tieáng thaêm chôùp nhoaùng trong 10 tieáng ñoàng hoà taïi Slovenia, ñeå chuû söï leã phong Chaân Phöôùc cho Ñöùc Giaùm Muïc Anton Martin Slomsek, taïi Maribor, ÑTC trôû veà Castelgandolfo luùc 21:30. Saùng thöù Hai 20/09/1999, ngaøi laøm vieäc nhö thöôøng, tieáp nhieàu vò khaùch quan troïng: Ñöùc Hoàng Y Alexandre do Nascilmento, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Luanda, thuû ñoâ Angola (Chaâu Phi) - Roài Ñöùc Toång Giaùm Muïc Stephen Fumio Hamao, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân vaø Du Haønh. Sau ñoù, ÑTC tieáp 4 vò Ñaïi Dieän ngoaïi giao Toøa Thaùnh taïi caùc nöôùc khaùc nhau: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Donato Squicciarini, söù thaàn taïi AÙo Quoác - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Antonio Maria Veglioø, söù thaàn taïi Liban vaø Kuwait - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rino Passigato, söù thaàn taïi Peruø vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Dino Brogi, söù thaàn taïi Sudan. Vaøo luùc tröa, ÑTC tieáp Giaùo Sö Pino Arlacchi, Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Lieân Hieäp Quoác taïi Vienna, (thuû doâ AÙo Quoác). Giaùo Sö cuõng laø Giaùm Ñoác ñieàu haønh Vaên Phoøng Lieân Hieäp Quoác veà kieåm soaùt caùc chaát ma tuùy vaø ñeà phoøng caùc toäi aùc. Trong dòp naøy ÑTC cuõng tieáp caùc ngöôøi trong gia ñình cuûa Giaùo Sö.


Back to Radio Veritas Asia Home Page