Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thoâng caùo cuûa phoøng baùo chí Toøa Thaùnh veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Thuû Töôùng nöôùc Lesotho

Thoâng caùo cuûa phoøng baùo chí Toøa Thaùnh veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Thuû Töôùng nöôùc Lesotho.

Vatican - 14.09.99 - Saùng thöù Ba 14 thaùng 9/1999, tieán só Navarro Valls, giaùm ñoác phoøng baùo chí vaø phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Thuû Töôùng nöôùc Lesotho (Chaâu Phi) taïi Castelgandolfo vaøo saùng thöù Hai 13/09/99 vaø taïi Vatican saùng thöù Ba 14/09/99.

Thoâng caùo vieát: Sau buoåi gaëp gôõ saùng thöù Hai 13/09/99 taïi Castelgandolfo vôùi ÑTC, thì vaøo saùng thöù Ba 14/09/99, Thuû Töôùng Nöôùc Lesotho, oâng Phakalita Mosisili, cuøng vôùi Boä Tröôûng ngoaïi giao, ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh tieáp kieán. Trong cuoâïc thaûo luaän, hai beân ñaõ cöùu xeùt tình hình chính trò vaø xaõ hoäi cuûa Lesotho. Caû hai beân quan taâm caùch rieâng ñeán caùc laõnh vöïc hoïc ñöôøng vaø y teá taïi Lesotho: trong hai laõnh vöïc naøy hieän ñang coù söï coäng taùc toát ñeïp giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page