Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaïi Chuûng Vieän môùi taïi Sunnyside, beân Zimbabwe

Ñaïi Chuûng Vieän môùi taïi Sunnyside, beân Zimbabwe.

Bulawayo - 11.09.99 - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Zimbabwe seõ coù moät Chuûng Vieän môùi taïi Sunyside, ôû vuøng ngoaïi oâ thaønh phoá Bulawayo. Caùc Giaùm Muïc Zimbabwe hy voïng coâng vieäc xaây caát seõ hoaøn taát choùng heát söùc. Chaéc chaén coù moät soá lôùp seõ ñöôïc baét ñaàu trong naêm tôùi ñaây. Caùc Giaùm Muïc ñaõ ñi deán quyeát ñònh xaây caát theâm chuûng vieän môùi taïi Sunyside, vì Ñaïi Chuûng Vieän mieàn Chishawasha-Harare nay khoâng theå chöùa ñöôïc 200 chuûng sinh thuoäc Ban Trieát vaø Thaàn Hoïc. Nöõ tu Maxima Phiri, phaùt ngoân vieân cuûa Toång Giaùo Phaän Bulawayo, tuyeân boá: vieäc di chuyeån Ban Trieát cuûa Ñaïi Chuûng Vieän quoác gia töø Harare ñeán Bulawayo seõ cho caùc sinh vieân cô hoäi hieåu bieát vaø ñaùnh giaù cao caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau cuûa Zimbabwe. Caùc linh muïc, xuaát thaân töø chuûng vieän Bulawayo, seõ goùp phaàn vaøo tieán trình hoøa giaûi daân toäc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page