Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï ñoäng ñaát taïi Hy Laïp

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï ñoäng ñaát taïi Hy Laïp.

Castelgandolfo - 9.09.99 - Thöù Naêm 9.09.99, qua böùc ñieän vaên göûi cho Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Hy Laïp, ÑTC ñaõ baøy toû söï ñau ñôùn cuûa ngaøi leân Nhaø Caàm Quyeàn veà caùi cheát cuûa nhieàu naïn nhaân gaây neân do vuï ñoäng ñaát xaåy ra trong nhöõng ngaøy naøy taïi Atheneøs; ñoàng thôøi ngaøi cuõng baøy toû tình lieân ñôùi saâu xa vôùi ngöôøi daân bò thieät haïi trong tai naïn naøy. ÑTC khaån xin ôn an uûi cuûa Thieân Chuùa cho nhöõng ngöôøi bò thöông vaø cho caùc gia ñình ñang khoùc thöông ngöôøi thaân yeâu qua ñi. Ngaøi cuõng caàu xin Ñaáng quyeàn pheùp voâ cuøng gôïi leân trong taâm hoàn ngöôøi daân cuûa Ñaát Nöôùc naøy vaø cuûa Coäng Ñoàng quoác teá nhöõng taâm tình môùi veà tình lieân ñôùi vaø baùc aùi, ñeå daân toäc Hy Laïp bò thöû thaùch ñöôïc giuùp ñôõ vaø ñöôïc cung caáp nhöõng nhu caàu khaån caáp hôn caû trong luùc naøy, ñeå coù theå taùi thieát nhöõng gì ñaõ bò phaù huûy. Vuï ñoäng ñaát xaåy ra thöù ba vöøa qua taïi Atheønes, (tính cho tôùi luùc loan tin) ñaõ gaây neân hôn 70 ngöôøi cheát, trong ñoù coù 14 treû em, gaàn 400 bò thöông, trong soá naøy coù 20 ngöôøi bò thöông naëng, taát caû ñang ñöôïc ñieàu trò taïi beänh vieän ôû Thuû Ñoâ. Ñaây laø nhöõng con soá taïm thôøi ñöôïc Boä Y Teá coâng boá saùng thöù Naêm 9.09.99; cho tôùi luùc naøy coøn 50 ngöôøi chöa tìm ñöôïc, coù theå coøn bò choân vuøi döôùi nhöõng toøa nhaø suïp ñoå hoaëc bò maát tích. Ngoaøi ra soá ngöôøi maøn trôøi chieáu ñaát leân tôùi khoaûng 20 ngaøn, hieän taïm truù taïi 6,500 chieác leàu vaûi vaø caùc toøa nhaø cuûa coâng coäng cuûa Thaønh Phoá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page