Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 3 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Malawi ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Malawi ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.

Castelgandolfo - 03.09.99 - Sau buoåi tieáp kieán chung caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Zambia, cuõng taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp 7 Giaùm Muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Malawi, ñeán Roma "Ad Limina". Malawi moät quoác gia naèm veà phía Taây Nam Chaâu Phi, roäng 94,275 caây soá vuoâng vôùi 10 trieäu röôûi daân cö, trong soá naøy coù 2 trieäu röôûi ngöôøi Coâng Giaùo, ñöôïc chia thaønh 7 giaùo phaän, 162 giaùo xöù, do 250 Linh Muïc höôùng daãn, vôùi söï coäng taùc cuûa khoaûng 700 Nöõ Tu vaø 6,500 giaùo lyù vieân.

Giaùo Hoäi Malawi ñieàu khieån khoaûng 1,200 tröôøng vôùi 800 ngaøn hoïc sinh vaø 170 cô sôû xaõ hoäi-y teá. Ngoaøi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, coøn coù caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh, chieám khoaûng 34%; Hoài Giaùo: 16% vaø caùc toân giaùo ñòa phöông: 20%. Malawi tröôùc ñaây thuoäc quyeàn baûo hoä Anh Quoác, ñöôïc ñoäc laäp naêm 1964 vaø naêm 1966 gia nhaäp Khoái Lieân Hieäp Anh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page