Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 2 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät Boä Tröôûng chính phuû ca ngôïi vai troø Giaùo Hoäi trong vieäc ñaøo taïo caùc nhaø laõnh ñaïo töông lai

Moät Boä Tröôûng chính phuû ca ngôïi vai troø Giaùo Hoäi trong vieäc ñaøo taïo caùc nhaø laõnh ñaïo töông lai.

Tin YANGON , Mieán Ñieän (UCAN 2/09/99) -- Vò thöù tröôûng toân giaùo vuï cuûa Mianma noùi vôùi giôùi treû Coâng Giaùo ôû ñaây raèng caùc toân giaùo treân theá giôùi ñaõ coá gaéng ñaøo taïo giôùi treû trôû thaønh nhöõng coâng daân toát vôùi yù thöùc raèng giôùi treû ôû moãi theá heä laø caùc nhaø laõnh ñaïo trong töông lai. Trong buoåi leã nhaân Ngaøy Phuï Huynh 8-08-99 do Ban Toâng Ñoà Giôùi Treû cuûa toång giaùo phaän Yangon (AYA) toå chöùc taïi khaùch saïn Strand ôû Yangon, oâng U Aung Khin nhaän ñònh raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo yù thöùc ñöôïc boån phaän naøy. OÂng khen ngôïi caùc chöùc saéc Giaùo Hoäi cuõng nhö giôùi treû ñaõ nhieät tình ñaùp öùng caùc hoaït ñoäng toâng ñoà.

Ñöùc Toång Giaùm muïc Gabriel Thohey Mahn Gaby, toång giaùo phaän Yangon, ñaõ chuû söï thaùnh leã cho caùc cha meï vaø khaùch môøi, trong ñoù coù nhieàu quan chöùc cuûa Hoäi Ñoàng Hoøa Bình vaø Phaùt Trieån Ñaát Nöôùc (SPDC), keå caû trung töôùng Tin Oo, thö kyù thöù hai cuûa hoäi ñoàng. Nhö moät phaàn chuaån bò cho ngaøy leã, giôùi treû ñaõ ñaëc bieät cam keát döï leã suoát moät thaùng tröôùc ngaøy leã, vaø duøng tieàn tuùi ñeå chuaån bò böõa aên saùng cho khaùch môøi sau thaùnh leã. Thieáu töôùng David Abel, boä tröôûng vaên phoøng chuû tòch cuûa SPDC vaø laø ngöôøi Coâng Giaùo, ñaõ khen ngôïi toâng ñoà giôùi treû vaø keâu goïi giôùi treû luoân kính troïng cha meï vaø ngöôøi lôùn tuoåi nhö ñoøi hoûi cuûa ñieàu thöù boán trong Möôøi Ñieàu Raên. OÂng noùi theâm vieäc kính troïng ngöôøi giaø cuõng phuø hôïp vôùi truyeàn thoáng cuûa Mianma.

Sau chöông trình giaûi trí, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mahn Gaby vaø cha Edwin David, tuyeân uùy cuûa Toâng Ñoà Muïc Vuï Giôùi Treû, noùi lôøi caûm ôn vaø ñoäng vieân. Moät tieát muïc ca nhaïc cuûa giôùi treû ñaõ keát thuùc ngaøy leã. Moät phuï huynh cho bieát oâng luoân cho pheùp con gaùi tham döï ngaøy leã Toâng Ñoà Muïc Vuï Giôùi Treû haøng naêm vì nhöõng gì coâ gaùi nghe töø caùc dieãn giaû hình nhö coù taùc duïng nhieàu hôn nhöõng gì oâng noùi vôùi coâ beù ôû nhaø trong suoát ñôøi coâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page