Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Razafindratandra, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Antananarivo, laøm Ñaëc Söù chuû toïa leã nghi kyû nieäm 100 naêm thaønh laäp giaùo phaän Antsirabeù - Madagascar

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Razafindratandra, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Antananarivo, laøm Ñaëc Söù chuû toïa leã nghi kyû nieäm 100 naêm thaønh laäp giaùo phaän Antsirabeù - Madagascar.

Castelgandolfo - 31.08.99 - ÑTC vöøa cöû Ñöùc Hoàng Y Armand Gaetan Razafindratandra, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Antananarivo, thuû ñoâ Madagascar, laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi, ñeå chuû toïa caùc leã nghi möøng kyû nieäm 100 naêm thaønh laäp giaùo phaän Antsirabeù, ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 17 ñeán 19 thaùng 9/1999 tôùi ñaây.

Giaùo phaän Antsirabeù, moät trong 5 giaùo phaän phuï thuoäc Giaùo Tænh Antananarivo, ñöôïc rao giaûng Tin Möøng töø naêm 1899 do caùc Cha Truyeàn Giaùo La Salette. Naêm 1923, ñòa dieåm truyeàn giaùo naøy trôû thaønh Giaùo Phaän ñaïi dieän Toâng Toøa vaø naêm 1955 ñöôïc caát nhaéc leân haøng Giaùo Phaän.

Daân soá trong giaùo phaän khoaûng gaàn moät trieâïu, trong ñoù ngöôøi Coâng Giaùo chieám hôn moät nöûa, ñöôïc chia thaønh 25 giaùo xöù, döôùi söï höôùng daãn cuûa hôn 100 Linh Muïc, vôùi söï coäng taùc cuûa 120 Nöõ Tu. Trong giaùo phaän Antsirabeù, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñieàu khieån 400 cô sôû giaùo duïc vaø khoaûng 100 cô sôû khaùc veà y teá vaø töø thieän baùc aùi.


Ñaïi hoäi theá giôùi veà beânh vöïc söï soáng taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe

Ñaïi hoäi theá giôùi veà beânh vöïc söï soáng taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe.

Guadalupe - 31.08.99 - Ñaïi hoäi theá giôùi veà baûo veä söï soáng seõ ñöôïc toå chuùc taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe beân Mexico töø ngaøy 27 thaùng 10/1999 tôùi ñaây, do söï coäng taùc giöõa Hoäi Ñoàng Toaø Thaùnh veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình vaø Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Y Teá, vôùi söï tham döï cuûa nhieàu Phong Traøo vaø Hoäi Ñoaøn Coâng Giaùo khaùc nhau, trong ñoù coù Lieân Hieäp theá giôùi caùc baùc só Coâng Giaùo vaø Lieân Hieäp quoác teá caùc luaät gia Coâng Giaùo. Ñaïi hoäi seõ keát thuùc Chuùa Nhaät 30 thaùng 10/1999. Caùc vò tham döï daønh hai ngaøy 28 vaø 29 (ñöôïc goïi laø nhöõng ngaøy cuûa daán thaân khoa hoïc) ñeå thaûo luaän veà caùc ñeà taøi luaân lyù lieân heä ñeán baøo thai, veà phöông dieän sinh lyù, taâm lyù, nhaân loaïi hoïc vaø luaät phaùp. Caùc tín höõu töø khaép theá giôùi, daán thaân minh chöùng vaø beânh vöïc neàn vaên hoùa toân troïng söï soáng con ngöôøi töø luùc thuï thai, seõ tuï hoïp nhau taïi Ñeàn Thaùnh Guadalupe, ñöôïc löïa choïn caùch rieâng ñeå ñoùn nhaän bieán coá lôùn lao naøy vì lyù do ñaëc bieät.

Linh Muïc Maurizio Gaghardini, chuû tòch UÛy Ban toå chöùc giaûi thích lyù do ñaëc bieät nhö sau: Chuùng toâi ñaõ khaùm phaù ra raèng taïi Guadalupe, Ñöùc Trinh Nöõ hieän ra nhö moät ngöôøi nöõ ñang mang thai. Thöïc söï, ñoái vôùi thoå daân Indios, thaét löng Ñöùc Meï mang luùc hieän ra laø daáu chæ cuûa vieäc mang thai. Nhöng Ñöùc Trinh Nöõ hieän ra taïi Guadalupe cuõng ñöôïc coi nhö ngöôøi phuï nöõ maëc maët trôøi , trong hình aûnh cuûa Saùch Khaûi huyeån. Luùc ñoù chuùng toâi nghó raèng: hieäp nhaát vôùi Ñöùc Maria ñeå beânh vöïc söï soáng coù theå phaùt xuaát moät söùc hieäu nghieäm lôùn lao trong chieàu kích naøy: beânh vöïc söï soáng vôùi Ñöùc Maria Guadalupe, nghóa laø bieåu loä vôùi Ñöùc Maria moät cöû chæ yeâu meán, baèng vieäc coâng nhaän vai troø khoâng theå saùnh ví ñöôïc cuûa Ngöôøi, nhö ÑTC vieát trong Thoâng Ñieäp Tin Möøng söï soáng, trong vieäc beânh vöïc söï soáng vaø trong vieäc coå voõ söï soáng. Hôn nöõa taïi Guadalupe, chuùng toâi muoán hieäp nhaát vôùi Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng, vì Haøn Laâm Vieän seõ cöû haønh moät Ñaïi Hoäi theá giôùi veà phaåm giaù vaø veà qui luaät cuûa baøo thai con ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page