Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång Thoáng Haøn Quoác cho bieát coù theå seõ khoâng xaây döïng ñaäp nöôùc bôûi vì Giaùo Hoäi vaø nhöõng ngöôøi khaùc phaûn ñoái

Toång Thoáng Haøn Quoác cho bieát coù theå seõ khoâng xaây döïng ñaäp nöôùc bôûi vì Giaùo Hoäi vaø nhöõng ngöôøi khaùc phaûn ñoái.

Tin SEOUL (UCAN 30/08/99) -- Sau khi ngöôøi Coâng Giaùo do giaùo phaän Wonju ñöùng ñaàu ñaõ phaûn ñoái keá hoaïch xaây döïng moät ñaäp nöôùc ôû Haøn Quoác, toång thoáng nöôùc naøy cho bieát coù theå hoaõn laïi keá hoaïch naøy. Toång Thoáng Kim Dae-Jung noùi trong cuoäc phoûng vaán môí ñaây cuûa caùc ñaøi truyeàn hình ñòa phöông thuoäc tænh Kangwon raèng oâng "ñang nghieâm chænh xem xeùt lieäu ñaäp Toáng Giang coù caàn ñöôïc xaây döïng khoâng." OÂng Kim noùi raèng quyeát ñònh cuoái cuøng seõ ñöôïc thoâng qua "moät caùch khoa hoïc coù söï tham khaûo yù kieán giöõa chính quyeàn, caùc nhoùm coâng daân vaø caùc nhaø baûo veä moâi sinh trong moät töông lai khoâng xa." Ñaây laø laàn ñaàu tieân vò toång thoáng ñöa ra quan ñieåm cuûa oâng veà döï aùn ñaäp nöôùc gaây nhieàu tranh caõi taïi Yongwol, Kangwon, caùch Seoul 160 km veà phía ñoâng nam. Ñaäp naøy bò nhieàu nhoùm moâi tröôøng vaø coäng ñoàng toân giaùo choáng ñoái.

UÛy ban Coâng lyù vaø Hoøa bình cuûa giaùo phaän Wonju ñaõ ñeä trình thænh nguyeän leân toång thoáng ngaøy 12-08-99, yeâu caàu toång thoáng coù quyeát ñònh nhanh choùng, laø ngöng döï aùn xaây ñaäp. UÛy ban ñaõ khôûi ñaàu chieán dòch laáy chöõ kyù töø thaùng 12-1998. Ñôn thænh nguyeän ñöôïc kyù bôûi hôn 70,000 tín höõu Coâng Giaùo toaøn quoác goàm 65,430 giaùo daân, 4,562 tu só vaø 609 giaùo só - cuõng ñeà nghò vò toång thoáng Coâng Giaùo ban haønh moät luaät ñaëc bieät ñeå baûo toàn moâi tröôøng töï nhieân cuûa Toáng Giang.

Cha Barnabas Kim Young-jin, chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù Hoøa Bình cuûa giaùo phaän Wonju, thuoäc vuøng Yongwol, noùi vôùi UCA News ngaøy 24-08-99 raèng ngaøi hoan ngheânh yù kieán rieâng cuûa toång thoáng Kim veà döï aùn xaây ñaäp. Ngaøi ñeà nghò caùc caáp chính quyeàn höõu quan haõy xeùt laïi döï aùn ñaäp nöôùc baèng caùch toân troïng coâng luaän vaø quan ñieåm cuûa toång thoáng hôn laø nhaán maïnh raèng vieäc xaây ñaäp laø giaûi phaùp duy nhaát cho vaán ñeà thieáu nöôùc. OÂng Kim ñaõ noùi trong cuoäc phoûng vaán raèng "seõ coù nhöõng caùch thöùc khaùc, chaúng haïn nhö giaûm tieâu thuï nöôùc."


ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Lucas Moreira Neves, Toång Truôûng Boä Giaùm Muïc vaø Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc

ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Lucas Moreira Neves, Toång Truôûng Boä Giaùm Muïc vaø Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc.

Castelgandolfo - 30.08.99 - Saùng thöù Hai, taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Lucas Moreira Neves, Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc vaø Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc. Hai vò coù traùch nhieäm veà vieäc giôùi thieäu caùc Linh Muïc coù khaû naêng leân chöùc Giaùm Muïc ñeå ÑTC boå nhieäm. Boä Giaùm Muïc coù traùch nhieäm veà caùc giaùo phaän tröïc thuoäc Toøa Thaùnh; coøn Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc coù traùch nhieäm veà caùc xöù truyeàn giaùo.


Ñöùc Hoàng Y Sin vaø baø Aquino thaûo luaän vôùi toång thoáng Estrada veà vaán ñeà tu chính hieán phaùp

Ñöùc Hoàng Y Sin vaø baø Aquino thaûo luaän vôùi toång thoáng Estrada veà vaán ñeà tu chính hieán phaùp.

(AFP 30/08/99) - Philippines (Manila) - Thöù Hai (30/08/99), toång thoáng Joseph Estrada cuûa Philippines cam keát seõ tham khaûo vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy tröôùc khi thöïc hieän baát cöù söï thay ñoåi naøo trong hieán phaùp.

Lôøi cam keát naøy ñöôïc ñöa ra trong cuoäc hoäi kieán taïi toøa Toång Giaùm Muïc Manila, giöõa oâng Estrada vôùi Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila vaø baø Cory Aquino, cöïu toång thoáng Philippines. Ñöùc Hoàng Y Sin vaø baø Aquino laø hai nhaân vaät chính trong phong traøo choáng laïi döï tính tu chính hieán phaùp do oâng Estrada ñeà xöôùng. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines lo ngaïi raèng caùc ñieàu khoaûn trong hieán phaùp maø oâng Estrada döï tính thay ñoåi seõ taïo ñieàu kieän ñöa Philippines trôû laïi vôùi cheá ñoä ñoäc taøi tröôùc ñaây cuûa cöïu toång thoáng Ferdinand Marcos.

Leân tieáng vôùi caùc vò khaùch tröôùc buoåi hoïp vôùi toång thoáng Estrada, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin noùi raèng, ngaøi vaø toång thoáng Estrada ñeàu laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï cho daân chuùng. Coù nhöõng vaán ñeà hai beân khoâng coù cuøng quan ñieåm, nhöng dó nhieân caû hai ngöôøi ñeàu coù theå ñoái thoaïi vaø coäng taùc vôùi nhau vì lôïi ích cuûa coâng chuùng. Ñöùc Hoàng Y Sin phaùt bieåu nhö sau: "Chuùng ta khoâng neân ñeå cho söï khaùc bieät chia reõ chuùng ta, nhöng haõy choïn laéng nghe quan ñieåm cuûa moãi beân. Ngöôøi daân maø giaùo hoäi coâng giaùo phuïc vuï cuõng laø ñoái töôïng phuïc vuï cuûa toång thoáng Estrada".


Back to Radio Veritas Asia Home Page