Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Baïo ñoäng taùi dieãn taïi bang Chiapas beân Meâhicoâ

Baïo ñoäng taùi dieãn taïi bang Chiapas beân Meâhicoâ.

(Zenit 28/08/99) - Meâhicoâ (TP Meâhicoâ) - Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo cuûa Meâhicoâ vöøa loan baùo raèng moät laàn nöõa hoøa bình taïi bang Chiapas laïi bò ñe doïa, theo sau nhieàu vuï ñuïng ñoä trong nhöõng ngaøy vöøa qua giöõa quaân ñoäi chính phuû Meâhicoâ vaø caùc phieán quaân cuûa löïc löôïng Zapatista.

Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ yeâu caàu caùc phe nhoùm lieân heä neân giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp qua ñoái thoaïi vaø vôùi loøng thaønh thaät. Ñöùc Cha Jacinto Guerrero, moät thaønh vieân trong UÛy Ban Hoøa Bình taïi bang Chiapas baøy toû caûm nghó raèng cuoäc tranh chaáp khoâng ñi ñeán ñaâu, bôûi vì khoâng coù ñoái thoaïi giöõa caùc thaønh phaàn lieân heä. Nguyeân nhaân vaán ñeà khoâng ñöôïc giaûi quyeát vì coøn coù vaán ñeà tö lôïi rieâng.


ÑTC tieáp Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia vaø boå nhieäm Giaùm Muïc

ÑTC tieáp Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia vaø boå nhieäm Giaùm Muïc.

Castelgandolfo - 28.08.99 - Taïi Castelgandolfo, saùng thöù Baåy 28/08/99, ÑTC tieáp oâng Pedro Rossello, Thoáng Ñoác Porto Rico vaø phu nhaân.

Sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renzo Frattini, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia. Thöù Tö 25/08/99 vöøa qua, trong buoåi tieáp kieán, ÑTC xin caàu nguyeän cho mieàn Ñoâng Timor vaø cho caùc ngöôøi Coâng Giaùo vaø Hoài Giaùo taïi Indonesia bieát chung soáng hoøa bình. Nhöõng caêng thaúng giöõa hai beân töø moät naêm nay ñaõ gaây neân nhieàu ngöôøi cheát vaø taøn phaù.

Taïi Nam Haøn, ÑTC ñaõ nhaän ñôn xin töø chöùc cuûa Ñöùc Cha Gabriel Lee Gab-sou, vì lyù do tuoåi taùc. Ñöùc Cha Augustine Cheong-Myong-jo, Giaùm Muïc phoù vôùi quyeàn keá vò leân thay Ñöùc Cha Lee-Gab-sou coi soùc giaùo phaän Pusan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page