Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc nhaø thöøa taùc vuï cho giôùi treû xin caùc Giaùm Muïc uûng hoä vaø hôïp taùc nhieàu hôn

Caùc nhaø thöøa taùc vuï cho giôùi treû xin caùc Giaùm Muïc uûng hoä vaø hôïp taùc nhieàu hôn.

(UCAN AS3506.1042 25/08/99) - Thaùi Lan (Bangkok) - Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi AÙ Chaâu caàn phaûi tích cöïc uûng hoä, cuûng coá vaø thaêng tieán thöøa taùc vuï giôùi treû, ñoàng thôøi thieát laäp maïng löôùi cho coâng taùc naøy.

Treân ñaây laø lôøi keâu goïi ñöôïc ñöa ra trong khoùa hoïp ñaàu tieân veà Thöøa Taùc Vuï giôùi treû, dieãn ra töø ngaøy 12 ñeán ngaøy 17 thaùng 8/1999 taïi Phetchaburi, caùch thuû ñoâ Bangkok khoaûng 120 kiloâmeùt veà phía Taây Nam. Trong tuyeân ngoân chung keát sau khoùa hoïp, 92 vò ñaïi dieän, hoaït ñoäng trong laõnh vöïc thöøa taùc vuï giôùi treû, ñeán töø 19 nöôùc AÙ Chaâu, keâu goïi caùc Giaùm Muïc taïi luïc ñòa naøy neân quan taâm nhieàu hôn tôùi giôùi treû, daønh öu tieân cho caùc chöông trình giôùi treû, nhaát laø caùc chöông trình muïc vuï giôùi treû toaøn quoác. Ngoaøi ra giôùi treû cuõng caàn ñöôïc döï phaàn vaøo vieäc quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán hoï.

Baûn baùo caùo chung cuûa caùc vò ñaïi dieän qua nhöõng ngaøy hoäi thaûo, baøy toû quan taâm tröôùc nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa naïn ngheøo ñoù, tình traïng thieáu caân baèng veà maët kinh teá-xaõ hoäi giöõa caùc thaønh phaàn daân chuùng, naïn tham nhuõng trong chính phuû. Ngoaøi ra söï thieáu huït taøi chaùnh cuõng ñaët ra nhieàu khoù khaên cho caùc chöông trình daønh rieâng cho giôùi treû. Ña soá caùc ñaïi bieåu ñeàu ñoàng yù veà taàm quan troïng cuûa vieäc thieát laäp moät maïng löôùi lieân laïc giöõa caùc vaên phoøng ñaëc traùch veà thöøa taùc vuï giôùi treû cuûa rieâng moãi quoác gia ôû AÙ Chaâu.


Hai Quoác Gia Chile vaø Argentina möøng kyû nieäm 15 naêm Hieäp Öôùc Hoøa Bình taïi Roma

Hai Quoác Gia Chile vaø Argentina möøng kyû nieäm 15 naêm Hieäp Öôùc Hoøa Bình taïi Roma.

Tin Roma (Zenit 25/08/99): OÂng Esteban Caselli, Ñaïi Söù cuûa Argentina beân caïnh Toøa Thaùnh, ñaõ tieát loä cho bieát raèng vaøo ngaøy 21 thaùng 11/1999 saép ñeán, seõ coù cuoäc cöû haønh taïi Roma, ñeå kyû nieäm 15 naêm ngaøy kyù Hieäp Öôùc Hoøa Bình vaø Höõu Nghò, giaûi quyeát xong cuoäc tranh chaáp giöõa hai quoác gia töø naêm 1978. Hieäp Öôùc laø keát quaû cuûa vieäc laøm trung gian cuûa Toøa Thaùnh, vaø ñöôïc kyù nhaän taïi Chile naêm 1984.

Hôn nöõa, vaøo ngaøy 21 thaùng 11/1999 tôùi ñaây, vò Thaùnh Ñaàu Tieân cuûa Argentina, laø thaùnh Hector VALDIVIESCO, seõ ñöôïc toân phong. Chính Toång Thoáng Argentina, oâng Carlos Menem, seõ höôùng daãn moät phaùi ñoaøn ñoâng ñuùc ñeán Roma trong dòp leã naày. Ñaây laø laàn cuoái cuøng OÂng Menem coù theå gaëp Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vôùi tö caùch laø Toång Thoáng Argentina, bôûi vì nhieäm kyø Toång Thoáng cuûa OÂng seõ chaám döùt vaøo thaùng 12/1999 tôùi daây. Ngoaøi ra, oâng Ñaïi Söù Argentina caïnh Toøa Thaùnh coøn tieát loä theâm laø cöïu Toång Thoáng Raul Alfonsin coù theå seõ ñöôïc môøi tham döï bieán coá naày.


Ñaïi Hoäi veà Neàn Tu Ñöùc Kitoâ taïi Gieârusalem

Ñaïi Hoäi veà Neàn Tu Ñöùc Kitoâ taïi Gieârusalem.

Tin Gieârusalem (Zenit 25 thaùng 8/1999): UÛy Ban Giaøo Hoaøng veà caùc Khoa Hoïc Lòch Söû seõ toå chöùc taïi Gieârusalem moät Ñaïi Hoäi veà Neàn Tu Ñöùc Kitoâ, töø ngaøy muøng 1 ñeán muøng 5 thaùng 9/1999 naày, veà chuû ñeà: "Quan Nieäm veà Gieârusalem trong Neàn Tu Ñöùc Kitoâ thôøi Trung Coå".

Muïc ñích cuûa Ñaïi Hoäi laø nhaèm tìm hieåu yù nieäm maø nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaõ coù veà Gieârusalem vaøo thôøi ñoù, vaø veà vai troø maø thaønh phoá naày coù theå coù trong vaän meänh cuûa daân Do Thaùi. Caùc vò thuyeát trình vieân cuûa Ñaïi Hoäi ñeán töø nhieàu quoác gia khaùc nhau, vaø seõ trình baøy nhieàu quan ñieåm veà thaønh Gieârusalem, treân nhöõng bình dieän lòch söû vaø vaên hoùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page