Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc nhaø laõnh ñaïo Argentina uûng hoä moät neàn daân chuû döïa treân caùc giaù trò

Caùc nhaø laõnh ñaïo Argentina uûng hoä moät neàn daân chuû döïa treân caùc giaù trò.

(Zenit 24/08/99) - Argentina (Cordoba) - Khoaûng 300 laõnh tuï nghieäp ñoaøn, nhaø doanh nghieäp vaø giaùo daân Argentina, xaùc ñònh raèng, moät neàn daân chuû chaân chính laø neàn daân chuû bieát toân troïng con ngöôøi, Kitoâ giaùo, caùc giaù trò thieâng lieâng vaø khaùch quan; trong khi moät neàn daân chuû döïa treân thuyeát töông ñoái laø nguyeân nhaân cuûa naïn tham nhuõng vaø söï tan raõ cuûa quoác gia.

Trong khoùa hoïp cuoái cuøng cuûa Hoäi Nghò Nhöõng Ngöôøi Xaây Döïng Xaõ Hoäi, toå chöùc taïi thaønh phoá Cordoba cuûa Argentina töø ngaøy 20 ñeán ngaøy 22 thaùng 8/1999 vöøa qua, caùc tham döï vieân ñoàng yù vôùi nhau raèng, ngöôøi daân seõ tín nhieäm nhieàu hôn caùc theå cheá daân chuû, khi naøo caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò cam keát daán thaân thöïc hieän söï canh taân vaø doác loøng töø boû vieäc chinh phuïc quyeàn löïc nhö laø muïc tieâu toái haäu cuûa hoï, ñoàng thôøi bieát chuaån bò thöïc thi quyeàn löïc chính trò maø hoï ñang naém trong tay ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi trong ñoù moïi ngöôøi cuøng chung soáng, phuïc vuï chính nghóa cuûa coâng lyù vaø söï thaät. Ñaây laø moät cam keát ñoøi hoûi taám loøng chaân thaønh vaø söï daán thaân khaéc khoå.

Trong baøi giaûng thaùnh leã keát thuùc hoäi nghò, Ñöùc Hoàng Y Raul Primatesta, Toång Giaùm Muïc Cordoba vaø laø chuû tòch uûy ban Muïc Vuï Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina, keâu goïi toaøn theå giaùo daân trong nöôùc haõy baét ñaàu moät con ñöôøng tieán tôùi söï hieäp nhaát xaõ hoäi vaø chính trò, ñöùng tröôùc thôøi buoåi khoù khaên hieän nay cuûa quoác gia, tröôùc khi hoï töï huûy dieät chính mình vì nhöõng quan ñieåm cuûa rieâng caù nhaân. Theo Ñöùc Hoàng Y Primatesta, cuoäc khuûng hoaûng luaân lyù laøm xaùo troän caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi, ñang aûnh höôûng tôùi söï toàn taïi vaø phaåm giaù cuûa hoï. Tuy nhieân, neáu phaåm giaù con ngöôøi luoân ñöôïc ñaët trong taâm trí, thì cuoäc khuûng hoaûng naøy khoâng coù nghóa ñaây laø thôøi ñieåm cuûa söï huûy dieät, nhöng laø thôøi ñieåm cuûa hy voïng.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc San Salvador keâu goïi moïi thaønh phaàn xaõ hoäi ñoái thoaïi

Ñöùc Toång Giaùm Muïc San Salvador keâu goïi moïi thaønh phaàn xaõ hoäi ñoái thoaïi.

(Zenit 24/08/99) - El Salvador (San Salvador) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fernando Saenz Lacalle cuûa toång giaùo phaän thuû ñoâ El Salvador vöøa leân tieáng keâu goïi chính phuû cuûa toång thoáng Francisco Flores vaø quoác hoäi haõy ñöa ra caùc saùng kieán ñoái thoaïi ñeå giaûi quyeát naïn bieåu tình ñang xaâu xeù quoác gia.

Trong thôøi gian gaàn ñaây, haøng chuïc ngaøn coâng nhaân vieân nhaø nöôùc, cöïu binh só quaân ñoäi ñang ñình coâng vaø xuoáng ñöôøng ñoøi chính phuû ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi kinh teá vaø xaõ hoäi cuûa ngöôøi daân. Ngaøy 12 thaùng 8 vöøa qua, caûnh saùt El Salvador ñaõ ñuïng ñoä vôùi cöïu thaønh vieân cuûa caùc toå chöùc baùn quaân söï, ñaõ phuïc vuï cho chính phuû tröôùc ñaây, ñeå ñoøi caùc quyeàn lôïi. Coù ít nhaát hai ngöôøi bò thieät maïng vaø 8 ngöôøi bò thöông trong vuï naøy. Trong moät thoâng caùo ñoïc treân ñaøi phaùt thanh, toång thoáng Francisco Flores noùi raèng, oâng seõ khoâng nhöôïng boä tröôùc thaùi ñoä baïo ñoäng cuûa caùc nhoùm naøy, vaø oâng cuõng khoâng muoán thöông löôïng vôùi nhöõng cöïu thaønh vieân cuûa caùc toå chöùc baùn quaân söï.

Trong lôøi keâu goïi cuûa mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lacalle nhaán maïnh tôùi söï caàn thieát phaûi baét ñaàu cuoäc ñoái thoaïi, cho duø tröôùc maét hai beân chöa theå ñaït tôùi moät thoûa thuaän naøo. Tuy nhieân qua ñoái thoaïi, töø töø, moïi phe phaùi seõ tìm ra ñöôïc nhöõng thoûa thuaän haàu giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi cuûa El Salvador.


ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Calcutta laøm ñaëc söù chuû toïa leã nghi möøng kyû nieäm 400 naêm Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Maân Coâi taïi Bandel

ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Calcutta laøm ñaëc söù chuû toïa leã nghi möøng kyû nieäm 400 naêm Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Maân Coâi taïi Bandel.

Vatican - 24.08.99 - Thöù Ba 24.08.99, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Henri Sebastian D'Souza, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Calcutta, laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 400 naêm thaønh laäp Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Maân Coâi ôû Bandel, beân AÁn Ñoä, ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 14 thaùng 11/1999 tôùi ñaây. Vieäc cöû moät Vò Toång Giaùm Muïc laøm Ñaëc Söù laø moät söï kieän raát hoïa hieám. Theo thöôøng leä, ÑTC vaãn cöû moät Vò Hoàng Y laøm ñaëc söù cuûa ngaøi.

Ngaøy 26 thaùng 7/1999 vöøa qua, Ñöùc Cha D'Souza laø ngöôøi laäp Toøa AÙn giaùo phaän, ñeå khôûi söï vieäc laøm aùn phong Chaân Phöôùc cho Meï Teâreâsa, qua ñôøi thaùng Chín naêm 1997. Ñöùc Toång Giaùm Muïc tuyeân boá: coâng vieäc laøm aùn treân caáp baäc giaùo phaän coù theå hoaøn taát trong voøng ba hay boán thaùng. Sau ñoù, taát caû caùc hoà sô seõ ñöôïc chuyeån veà Boä Phong Thaùnh ôû Roma.


ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray laøm ñaëc söù chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 200 naêm qua ñôøi cuûa Ñöùc Pio VI (1775-1799)

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray laøm ñaëc söù chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 200 naêm qua ñôøi cuûa Ñöùc Pio VI (1775-1799).

Vatican - 24.8.99 - Trong thö boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, laøm ñaëc söù chuû toïa caùc leã nghi kính nhôù 200 naêm qua ñôøi cuûa Ñöùc Pio VI (1775-1799) taïi Valence (beân Phaùp), ÑTC ñaõ vieát nhö sau: Moät Vò Giaùo Hoaøng caùch ñaây 2 theá kyû ñaõ quaûn trò Giaùo Hoäi Chuùa Kitoâ vôùi trung thaønh vaø khoân ngoan, qua ñôøi nôi löu ñaày, trong luùc caàu nguyeän cho caùc keû thuø ñòch cuûa mình, sau bieát bao ñau khoå vaø sau gaàn 25 naêm treân Toøa Pheâroâ. Caùc leã nghi kính nhôù seõ ñöôïc cöû haønh taïi thaønh phoá Valence vaøo Chuùa Nhaät 29 thaùng 8/1999 tôùi ñaây. Neân nhôù laïi: Khi Napoleùon Bonaparte vaø binh só cuûa OÂng tieán sang Nöôùc YÙ, chieám Thaønh Phoá Roma, tuyeân boá Coäng Hoøa Roma, Ñöùc Pio VI bò töôùc loät khoûi moïi quyeàn haønh traàn theá. Sau ñoù ngaøi bò ñieäu ñeán Siena, roài ñeán Nhaø Doøng Certosa di Firenze, sau cuøng bò ñaày taïi Valence naêm 1799; taïi ñaây ngaøi bò coi laø ngöôøi tuø cuûa Nhaø Nöôùc. Bò tieâu hao vì nhöõng khoå cöïc theå xaùc vaø tinh thaàn, Ñöùc Pio VI qua ñôøi sau ít tuaàn leã taïi Valence. Theo leänh cuûa Napoleùon, thi haøi cuûa ngaøi ñöôïc chuyeån veà Roma. Nhaân dòp cöû haønh caùc leã nghi kyû nieäm 200 naêm qua ñôøi cuûa Vò Giaùo Hoaøng anh huøng naøy, ÑTC xin Ñöùc Hoàng Y Ñaëc Söù nhaéc laïi raát nhieàu ñau khoå Ñöùc Pio VI ñaõ phaûi chòu, nhöng luoân luoân vôùi taâm hoàn can ñaûm; ñoàng thôøi ngaøi cuõng xin Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaëc söù chuyeån ñeán caùc tín höõu cuûa Giaùo Phaän Valence lôøi chaøo thaêm thaân meán cuûa ngaøi, cuõng nhö ñeán taát caû Nöôùc Phaùp, quoác gia Coâng Giaùo ñaùng toân troïng. ÑTC vieát theâm: Ñaây laø cô hoäi thuaän tieän ñeå ñeà cao loøng yeâu meán vaø chöùng taù cao caû cuûa bieát con caùi cuûa quoác gia naøy ñaõ toû ra nhaát laø trong thôøi kyø Caùch maïng Phaùp, döôùi chính Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Pio VI, khi caùc tín höõu naøy phaûi chòu nhöõng cuoäc baùch haïi vì thuø gheùt ñaïo Coâng Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page