Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caritas Bangladesh quan taâm nhieàu hôn tôùi nhaân quyeàn

Caritas Bangladesh quan taâm nhieàu hôn tôùi nhaân quyeàn.

(UCAN BA3432.1042 23/08/99) - Bangladesh (Dhaka) - Caritas Bangladesh vaø caùc toå chöùc phi chính phuû ôû ñòa phöông ñang xaây döïng moái quan heä chaët cheõ hôn vôùi caùc uûy ban nhaân quyeàn taïi caùc nöôùc AÙ Chaâu. Ñaây laø keát quaû cuûa moái quan taâm ngaøy caøng nhieàu cuûa caùc toå chöùc phi chính phuû tôùi caùc vaán ñeà nhaân quyeàn.

OÂng Pillai, moät coá vaán cho toå chöùc Caùc UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa Dieãn Ñaøn AÙ Chaâu Thaùi Bình Döông, cho bieát, caùc uûy ban nhaân quyeàn ôû AÙ Chaâu noùi chung, vaø taïi Bangladesh noùi rieâng, caàn phaûi hoaøn toaøn ñoäc laäp, khoâng thieân vò veà maët chính trò vaø coù tö töôûng roäng raõi phaûn aùnh baûn chaát ña nguyeân cuûa moät quoác gia. Ngoaøi ra, caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn khoâng neân bò leä thuoäc vaøo söï trôï caáp taøi chaùnh cuûa chính phuû ñeå coù theå thöïc hieän coâng taùc baûo veä nhaân quyeàn cuûa mình moät caùch höõu hieäu hôn. OÂng Pillai laø cöïu toång thö kyù UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa AÁn Ñoä. Theo oâng, Dieãn Ñaøn Nhaân Quyeàn AÙ Chaâu Thaùi Bình Döông neân thaêng tieán söï coäng taùc giöõa caùc uûy ban nhaân quyeàn quoác gia vaø caùc toå chöùc phi chính phuû.

Australia, AÁn Ñoä, Indonesia, Taân Taây Lan, Philippines vaø Sri Lanka, laø nhöõng thaønh vieân cuûa dieãn ñaøn naøy. Khoâng bao laâu, Fiji cuõng seõ trôû thaønh hoäi vieân môùi cuûa Dieãn Ñaøn.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rio de Janeiro, BaTaây, coâng boá baûn höôùng daãn choáng laïi moïi hình thöùc baïo löïc

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rio de Janeiro, BaTaây, coâng boá baûn höôùng daãn choáng laïi moïi hình thöùc baïo löïc.

Tin Sao Paolo, Brasil (Apic 23/08/99): Truôùc naïn baïo löïc caøng ngaøy caøng gia taêng, Ñöùc Hoàng Y Eugenio de Araujo Salles, Toång Giaùm Muïc Rio de Janeiro, Brasile, naêm nay 78 tuoåi, vöøa môùi kyù moät taäp taøi lieäu Höôùng Daãn Muïc Vuï, gôûi ñeán 239 giaùo xöù trong Toång Giaùo Phaän, baøn veà söï an ninh caù nhaân tröôùc nhöõng ñe doïa cuûa vuõ khí. Taäp taøi lieäu muïc vuï naày nhaèm giuùp caùc tín höõu yù thöùc vaø choáng laïi moïi hình thöùc baïo löïc theå lyù cuõng nhö tinh thaàn. Ñaëc bieät, chöông hai cuûa taäp taøi lieäu noùi veà söï thieáu vaéng an ninh nôi caùc thaønh phoá lôùn. Naïn keït xe löu thoâng laø moät phieàn phöùc ñe doïa ngöôøi laùi xe cuõng nhö nhöõng keû ñi boä. Theâm vaøo ñoù, coøn coù nguy hieåm cuûa naïn nghieäm ngaäp ma tuùy nôi nhöõng ngöôøi treû ngheøo soáng theo töøng baêng ñaûng.

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Rio de Janeiro nhaän ñònh raèng chæ tín thaùc vaøo Thieân Chuùa khoâng maø thoâi, thì chöa ñuû, ñeå ñöôïc soáng trong an ninh. Nhöng coøn caàn phaûi canh taân baàu khí trong gia ñình, bôûi vì "tình yeâu thöông laãn nhau giöõa nhöõng thaønh phaàn trong gia ñình laø moät naâng ñôõ voâ cuøng quyù giaù choáng laïi moät moâi tröôøng nhieàu baïo löïc".


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coâte d'Ivoire ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina"

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coâte d'Ivoire ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina".

Castelgandolfo - 23.08.99 - Saùng thöù Hai 23.08.99 taïi Traïi Heø Castelgandolfo, ÑTC tieáp baåy Giaùm Muïc Coäng Hoøa Coâte d'Ivoire ñeán Roma, vieáng Moä Hai Thaùnh Toâng Ñoà, theo luaät ñònh; phaùi ñoaøn do Ñöùc Cha Bernard Agreù, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Abidjan, höôùng daãn.

Theo Giaùo Luaät aán ñònh, cöù 5 naêm, caùc Giaùm Muïc coù traùch nhieäm veà giaùo phaän, phaûi ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, vaø töôøng trình veà tình hình caùc giaùo hoäi ñòa phöông.

Theo thoáng keâ 1998, ngöôøi Coâng Giaùo taïi Coâte d'Ivoire chieám khoaûng 20% trong soá gaàn 11 trieäu daân cö. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây ñöôïc chia thaønh boán Giaùo Tænh: Toång Giaùo Phaän Abidjan vôùi 2 giaùo phaän phuï thuoäc - Toång Giaùo Phaän Bouakeù vôùi 3 giaùo phaän phuï thuoäc - Toång Giaùo Phaän Gagnon vôùi 4 giaùo phaän phuï thuoäc vaø Toång Giaùo Phaän Korbogo vôùi 2 giaùo phaän phuï thuoäc. Taát caû ñöôïc ñaët döôùi söï höôùng daãn muïc vuï cuûa 16 Giaùm Muïc vôùi söï coäng taùc cuûa 700 Linh Muïc, 900 Nöõ Tu vaø 13 ngaøn giaùo lyù vieân.

Coäng Hoøa Coâte d'Ivoire laø moät quoác gia thuoäc mieàn Taây Chaâu Phi, giaùp vònh Guinea, roäng 320,803 caây soá vuoâng (gaàn baèng Vieät Nam) vaø laø moät trong caùc quoác gia Chaâu Phi phaùt trieån nhieàu veà kyõ ngheä vaø kinh teá, nhôø coù söï oån ñònh veà chính trò.


ÑTC göûi söù ñieäp cho Tuaàn leã Phuïng Vuï cuûa Giaùo Hoäi YÙ ñöôïc toå chöùc taïi Mantova

ÑTC göûi söù ñieäp cho Tuaàn leã Phuïng Vuï cuûa Giaùo Hoäi YÙ ñöôïc toå chöùc taïi Mantova.

Vatican - 23.8.99 - Nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, göûi söù ñieäp cho Tuaàn Leã Phuïng Vuï quoác gia ñöôïc khai maïc saùng thöù Hai 23.08.99 taïi Mantova (mieàn baéc nöôùc YÙ). Trong söù ñieäp ÑTC nhaán maïnh ñeán hai ñieåm quan troïng sau ñaây: tieáp tuïc daán thaân hoïc hoûi veà phuïng vuï - ñaõ coù töø 50 naêm - ñeå taêng theâm maõi phaåm chaát cuûa vieäc cöû haønh Thaùnh Leã - chuù yù moãi ngaøy moãi theâm maõi ñeán nhöõng ñoøi hoûi cuûa vieäc huaán luyeän phuïng vuï.

Trong söù ñieäp Ñöùc Hoàng Y nhaéc ñeán vieäc ñaùnh giaù cao cuûa ÑTC ñoái vôùi nhöõng saùng kieán ñaùng ca ngôïi cuûa Trung Taâm quoác gia veà hoaït ñoäng Phuïng Vuï, naêm nay möøng 50 naêm thaønh laäp. Chính ÑTC, trong nhieàu dòp khaùc nhau, ñaõ goïi nhöõng hoaït ñoäng cuûa Trung Taâm laø "nhöõng vieân ñaù moác" treân ñöôøng tieán ñeán söï tham döï yù thöùc hôn maõi cuûa caùc tín höõu vaøo vieäc cöû haønh phuïng vuï, caùch rieâng vieäc cöû haønh Thaùnh Leã.

Trong phaàn keát thuùc söù ñieäp: ÑTC öôùc mong laø Tuaàn Leã Phuïng Vuï, trong söï hoøa hôïp vôùi ñeà taøi cuûa naêm cuoái cuøng chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, daønh cho vieäc hoïc hoûi vaø suy tö veà Chuùa Cha, vaø trong söï hoøa hôïp vôùi baàu khí chôø ñôïi Naêm Thaùnh, giuùp ñôõ caùc Coäng ñoàng Giaùo hoäi taïi YÙ tænh thöùc, ñeå thoâng truyeàn vaø maïc khaûi khuoân maët ngöôøi Cha cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng laø "Cha cuûa moïi nguôøi vaø nguoàn maïch cuûa moät theá giôùi ñöôïc hoøa giaûi trong coâng bình vaø trong baùc aùi".


Hôn 100 giaùo sö tham döï Khoùa Hoïc hoûi veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình taïi Ñaïi Hoïc Lateranense

Hôn 100 giaùo sö tham döï Khoùa Hoïc hoûi veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình taïi Ñaïi Hoïc Lateranense.

Roma - 23.08.99 - Hôn 100 Giaùo Sö Ñaïi Hoïc tham döï Khoùa Hoïc hoûi veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình taïi Ñaïi Hoïc Lateran, ñöôïc khai maïc Chuùa Nhaät 22/08/99 vaø beá maïc ngaøy thöù Saùu 27.08.99. Tuaàn Leã hoïc hoûi do Hoïc Vieän "Gioan Phaoloâ II" toå chöùc, vôùi muïc ñích ñuùc keát taát caû coâng vieäc suy tö töø hôn moät naêm nay ñöôïc thöïc hieän taïi Ñaïi Hoïc Lateran vaø taïi caùc truï sôû khaùc cuûa Hoïc Vieän Gioan Phaoloâ II ôû Hoa Kyø, Mexico, Taây Ban Nha, vaø taïi caùc Trung Taâm veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình ôû mieàn Taây Chaâu Phi, Brazil, AÁn Ñoä vaø Australia.

Hoïc Vieän Gioan Phaoloâ II veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình do chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II thaønh laäp naêm 1981, vôùi muïc ñích ñem ñeán cho Giaùo Hoäi söï ñoùng goùp veà suy tö thaàn hoïc vaø muïc vuï. Khoâng coù vieäc suy tö naøy söù meänh rao giaûng Tin Möøng seõ thieáu moät söï trôï giuùp coát yeáu. Hoïc Vieän ñeà nghò ñaøo saâu söï hieåu bieát chaân lyù veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình, theo aùnh saùng ñöùc tin, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc khoa hoïc nhaân vaên khaùc vaø ñeå chuaån bò caùc linh muïc, tu só vaø giaùo daân thi haønh coâng vieäc muïc vuï luoân luoân toát ñeïp hôn.

Truï sôû cuûa Hoïc Vieän ñöôïc môû vaøo naêm 1982, beân caïnh Ñaïi Hoïc Lateran (Ñaïi Hoïc cuûa Giaùo Phaän Roma); Truï sôû taïi Hoa Kyø ñöôïc môû vaøo naêm 1987 ôû Washington; truï sôû taïi Mexico naêm 1993, vôùi hai ñòa ñieåm: Thaønh phoá Mexico vaø thaønh phoá Guadalajara; truï sôû taïi Taây Ban Nha naêm 1995, ôû thaønh phoá Valencia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page