Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho nhoùm haønh höông Ba Lan

ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho nhoùm haønh höông Ba Lan.

Castelgandolfo - 21.08.99 - Saùng thöù Baåy 21.08.99, leã kính Thaùnh Pio X, Giaùo Hoaøng, taïi Traïi heø Castelgandolfo, luùc 7:30 saùng, ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho nhoùm haønh höông Ba Lan, goàm 500 ngöôøi, ñeán töø nhieàu mieàn khaùc nhau trong nöôùc. Tham döï thaùnh leã naøy coøn coù caùc vò laõnh ñaïo caáp cao cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh Ba Lan, do Ñöùc Cha Piotr Jarecki, Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän Warsawa, Toång Tuyeân UÙy, vaø Baø Halma Szydelko, Chuû Tòch Coâng Giaùo Tieán Haønh toaøn quoác, höôùng daãn. Moïi naêm trong nhöõng thaùng heø taïi Castelgandolfo, ban saùng ÑTC thöôøng cöû haønh thaùnh leã cho nhoùm naøy nhoùm kia trong saân cuûa toøa nhaø nghæ heø; nhöng naêm nay, ngaøi chæ cöû haønh thaùnh leã coù söï tham döï cuûa ngöôøi ngoaøi trong nhöõng dòp khaùc thöôøng maø thoâi, nhö cho nhoùm haønh höông ñoâng ñaûo Ba Lan hoâm nay, hay cho coäng ñoàng Giaùo Xöù Castelgandolfo, ngaøy Leã Ñöùc Meï leân trôøi Chuùa Nhaät 15/08/99 tröôùc ñaây.


Söù Quaùn Rumani caïnh Toøa Thaùnh toå chöùc hoøa nhaïc möøng ÑTC

Söù Quaùn Rumani caïnh Toøa Thaùnh toå chöùc hoøa nhaïc möøng ÑTC.

Castelgandolfo - 21.08.99 - Chieàu Chuùa Nhaät hoâm 22.08.99, trong saân cuûa Toøa Nhaø nghæ heø taïi Castelgandolfo, coù buoåi hoøa nhaïc do Söù Quaùn Coäng Hoøa Rumani toå chöùc ñeå baøy toû loøng bieát ôn cuûa daân toäc Rumani ñoái vôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Bucarest, töø moàng 7 ñeán moàng 9 thaùng 5 naêm nay (1999). Buoåi hoøa nhaïc coøn chuû yù nhaán maïnh ñeán nieàm vui lôùn lao vaø söï caûm ñoäng saâu xa cuûa toaøn daân ñoái vôùi chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC taïi Rumani. Ngoaøi ra buoåi hoøa nhaïc cöõng muoán baøy toû nieàm hy voïng laø cuoäc ñoái thoaïi giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Rumani ñöôïc tieáp tuïc vaø tieán böôùc theâm maõi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page