Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Naêm 2000 döï baùo taàm nhìn môùi cho Giaùo Hoäi Thaùi Lan

Naêm 2000 döï baùo taàm nhìn môùi cho Giaùo Hoäi Thaùi Lan.

Tin BANGKOK (UCAN 18/08/99) -- Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thaùi Lan ñang ñaët neàn moùng cho moät keá hoaïch muïc vuï trong 10 naêm vaø ñaõ cho tieán haønh moät ñieàu tra khaûo saùt roäng raõi ñeå ngöôøi Coâng Giaùo toaøn quoác coù ñieàu kieän ñoùng goùp yù kieán. Theo Ñöùc Cha George Yod Phimphisan, giaùo phaän Udon Thani, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thaùi Lan, keá hoaïch 10 naêm laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng maø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ leân keá hoaïch ñeå möøng Naêm Thaùnh 2000. Vò giaùm muïc Doøng Chuùa Cöùu Theá chuû toïa phieân hoïp ñaàu tieân ngaøy 21-07-99 cuûa moät tieåu ban bao goàm khoaûng 20 giaùo só, tu só vaø giaùo daân, vôùi nhieäm vuï soaïn thaûo keá hoaïch. Sö huynh Thinnaratana Komkris cho bieát tieåu ban seõ toå chöùc caùc cuoäc hoïp vaøo thaùng 10 naêm nay 1999, vaø vaøo thaùng 4 naêm 2000 vôùi söï tham gia cuûa khoaûng 160 ngöôøi bao goàm giaùm muïc, linh muïc, tu só vaø giaùo daân thuoäc 10 giaùo phaän treân caû nöôùc. Theo vò sö huynh doøng Montfort St. Gabriel, keá hoaïch 10 naêm tröôùc ñaây keå töø 1988 ñaõ daønh öu tieân cho hoaït ñoäng muïc vuï hôn laø leân moät keá hoaïch toång theå cho Giaùo Hoäi. Sö huynh cho bieát theâm seõ coù theâm caùc ñaïi bieåu cuûa nhöõng toå chöùc Giaùo Hoäi toaøn quoác tham gia soaïn thaûo keá hoaïch cho 10 naêm tôùi. Sö huynh coøn cho bieát theâm raèng: nhaèm khuyeán khích cho söï goùp yù roäng raõi, Ñaïi Hoïc Quaûn Trò Kinh Doanh Ñöùc Meï Leân Trôøi do caùc sö huynh doøng Monfort ñieàu haønh ñaõ thaêm doø yù kieán caùc linh muïc, tu só vaø caùc caùn boä giaùo daân caáp toaøn quoác, nhöõng giaùo daân khaùc vaø ngöôøi ngoaøi Coâng Giaùo coù tham gia vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Sö huynh cho bieát tieåu ban ñang nghieân cöùu 7,750 baûn traû lôøi töø nhieàu nôi gôûi veà. Sö huynh noùi raèng noäi dung cuûa keá hoaïch 10 naêm seõ bao goàm moät toùm löôïc veà taàm nhìn, nhieäm vuï vaø caùc muïc tieâu cuûa Giaùo Hoäi Thaùi Lan. Noäi dung coøn lieät keâ caùc toå chöùc Coâng Giaùo vaø moät sô ñoà toå chöùc, nhöõng höôùng daãn leà loái laøm vieäc, truyeàn thoâng vaø löôïng giaù nhaèm baûo ñaûm cho nhaân söï Giaùo Hoäi trong töøng giaùo phaän ñeàu ñöôïc tham gia. Keá hoaïch coøn bao goàm caùc tö lieäu veà Giaùo Hoäi Thaùi Lan, Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu naêm 1998 vaø toâng huaán veà Thöôïng Hoäi Ñoàng maø Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II seõ coâng boá taïi Chaâu AÙ vaøo thaùng 11/1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page