Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Baûy nhaân vieân Campuchia vaø Laøo tham döï khoaù huaán luyeän do Xingapo vaø Toaø Thaùnh baûo trôï

Baûy nhaân vieân Campuchia vaø Laøo tham döï khoaù huaán luyeän do Xingapo vaø Toaø Thaùnh baûo trôï.

Tin XINGAPO (UCAN 16/08/99) -- Saùu thaønh vieân ban giaûng huaán vaø moät hoïc sinh toát nghieäp thuoäc Tröôøng Kyõ Thuaät Don Bosco do doøng Don Bosco ñieàu haønh taïi Phnom Penh vaø moät baùc só ngöôøi Laøo ñang tham döï moät chöông trình huaán luyeän taïi ñaây, do Xingapo vaø Toøa Thaùnh ñoàng baûo trôï. Ñöùc OÂng Luis Mariano Montemayor, thö kyù Toøa Söù Thaàn taïi Bangkok, noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu ngaøy 13-08-99 raèng caùc hoïc vieân ñang hoïc Anh Ngöõ trong baûy tuaàn leã tröôùc khi tham döï caùc khoùa huaán ngheä khaùc. Ñaây laø khoùa thöù hai trong khuoân khoå cuûa Chöông Trình Huaán Luyeän cho nöôùc thöù ba keùo daøi ba naêm, ñaõ ñöôïc kyù keát hoài thaùng 4-1998 giöõa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luigi Bressan, luùc ñoù laø Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Xingapo, vaø Thieáu Töôùng Tan Chin Tiong, thö kyù thöôøng tröïc Boä Ngoaïi Giao Xingapo. Ñöùc OÂng cho bieát chöông trình huaán luyeän daønh cho caùc quoác gia ñang phaùt trieån trong khu vöïc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, baát keå thuoäc toân giaùo naøo. Chöông trình daønh cho baát cöù chính phuû naøo muoán gôûi hoïc vieân ñeán hoïc. Döï aùn huaán luyeän naøy ñöôïc Cuïc Hôïp Taùc Kyõ Thuaät cuûa Boä Ngoaïi Giao Xingapo vaø Toøa Söù Thaàn taïi Bangkok, cuøng quaûn lyù.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø Hoäi Caritas YÙ giuùp caùc döï aùn kieán thieát taïi Nicaragua sau traän baõo Mitch

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø Hoäi Caritas YÙ giuùp caùc döï aùn kieán thieát taïi Nicaragua sau traän baõo Mitch.

Managua - 16.08.99 - UÛy Ban thaêng tieán xaõ hoäi cuûa Toång Giaùo Phaän Managua, thuû ñoâ coäng hoøa Nicaragua, vöøa nhaän ñöôïc 100 ngaøn Myõ kim do Quó rieâng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ , ñöôïc thieát laäp ñeå cöùu trôï caùc ngöôøi bò thieät haïi do traän baõo Mitch, xaåy ra caùch ñaây ít thaùng. Moät nöûa soá tieàn treân ñaây seõ ñöôïc duøng vaøo döï aùn ñöôïc goïi laø "thöïc phaåm ñeå laøm vieäc". Töøng traêm gia ñình seõ ñöôïc höôûng soá vieän trôï naøy. Moät nöûa ñöôïc duøng vaøo vieäc xaây caát 125 caên nhaø trong giai ñoaïn ñaàu. Phí toån xaây caát toaøn boä 125 caên nhaø naøy ñöôïc döï tính khoaûng 200 ngaøn Myõ kim. Trong soá 125 caên nhaø ñöôïc phaân chia nhö sau: 25 taïi Tipitapa vaø sau ñoù seõ tieáp tuïc xaây caát daàn daàn 100 caên khaùc. Caùc döï aùn khaùc do Quó cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ taøi trôï laø vieäc xaây caát 32 caên nhaø môùi vaø söûa laïi 197 caên nhaø khaùc bò hö haïi taïi 10 ñòa ñieåm khaùc nhau trong giaùo phaän Granada. Phí toån chung leân tôùi 50,180 Myõ Kim. Döï aùn "thöïc phaåm ñeå laøm vieäc" trong 10 giaùo xöù cuûa Giaùo Phaän Granada, ñöôïc döï tính laø: 2,420 Myõ Kim. Thöïc phaåm cho 600 ngöôøi giaø bò boû rôi thuoäc giaùo xöù Posoltepa, trong giaùo phaän Leon, caàn ñeán 98,100 Myõ kim. Ngoaøi ra, Hoäi Caritas YÙ cuõng ñaønh moät soá tieàn lôùn: 1,200,000 Myõ Kim trong naêm 1999 vaø 2000, cho UÛy Ban thaêng tieán xaõ hoäi Nicaragua , ñeå cuøng vôùi caùc Hoäi Caritas Chaâu AÂu, xaây caát vaø taùi thieát caùc cô sôû taïi caùc Quoác Gia Trung Myõ Chaâu bò naïn baõo Mitch.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi cöû haønh leã Ñöùc Meï leân trôøi taïi Ñeàn Thaùnh Quoác Gia Hoa Kyø ôû Washington

Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi cöû haønh leã Ñöùc Meï leân trôøi taïi Ñeàn Thaùnh Quoác Gia Hoa Kyø ôû Washington.

Washington - 16.08.99 - Trong ngaøy leã Ñöùc Maria llinh hoàn vaø xaùc leân trôøi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, ñaõ cöû haønh thaùnh leã troïng theå taïi Ñeàn Thaùnh quoác gia Hoa Kyø taïi Washington, ñöôïc daâng kính Ñöùc Maria voâ nhieãm nguyeân toäi, cho hoäi aùi höõu caùc nguôøi giaø caû . Thaùnh leã ñöôïc truyeàn hình treân ñaøi Coâng Giaùo "Lôøi haèng soáng". Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Toång Giaùm Muïc nhaéc laïi yù nghóa rieâng cuûa Ngaøy Leã Ñöùc Meï leân trôøi ñoái vôùi caùc ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø. Ngaøi noùi: Nhaø Thôø chính toøa ñaàu tieân cuûa Hoa Kyø, ñöôïc xaây caát vaøo ñaàu theá kyû 19 taïi Baltimore, töø luùc ñoù ñöôïc daâng kính Ñöùc Meï leân trôøi vaø ngaøy nay Nhaø Thôø naøy ñöôïc töôùc hieäu Ñeàn Thôø cuûa Ñeàn Thaùnh quoác gia, kính Ñöùc Meï leân trôøi. Caùc cuoäc hoäi hoïp ñaàu tieân coù tính caùch Giaùo Tænh vaø Quoác Gia cuûa caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñöôïc khai maïc vaø beá maïc baèng caùc leã nghi phuïng vuï trong Nhaø Thôø chính toøa naøy. Phaàn ñoâng trong caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo ñaàu tieân cuûa Hoa Kyø ñöôïc taán phong trong nhaø thôø naøy.

Noùi ñeán Leã Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Foley giaûi thích: Tín ñieàu Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi chæ döôïc Ñöùc Pio XII tuyeân boá naêm 1950 maø thoâi, nhöng giaùo lyù veà vieäc caát nhaéc Meï Thieân Chuùa leân trôøi caû hoàn caû xaùc thuoäc ñöùc tin Coâng Giaùo töø luùc Giaùo Hoäi ra ñôøi. Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi giaûi thích theâm: Vieäc Ñöùc Maria leân trôøi caû hoàn caû xaùc, noùi vôùi chuùng ta khoâng nhöõng veà phaåm giaù cuûa Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh, nhöng coøn noùi veà soá phaän cuûa chuùng ta nöõa, bôûi vì coâng vieäc cöùu chuoäc do Chuùa Kitoâ thöïc hieän lieân heä khoâng nhöõng cuoäc soáng vónh cöûu cuûa chuùng ta, nhöng caû söï soáng laïi cuûa theå xaùc chuùng ta nöõa sau ngaøy taän theá.


Chìa khoùa cho coâng taùc truyeàn giaùo

Chìa khoùa cho coâng taùc truyeàn giaùo.

(UCAN BA3368.1041 16/08/99) - Bangladesh (Dhaka) - Laøm chöùng nhaân trong ñôøi soáng, phuïc vuï, söï caân baèng giöõa ñôøi soáng tinh thaàn vaø vieäc laøm xaõ hoäi, ñoù laø nhöõng chìa khoùa môû ñöôøng cho söù maïng truyeàn giaùo.

Treân ñaây laø nhöõng ñieåm ñöôïc chia seû giöõa caùc Linh Muïc Bangladesh tham döï khoùa hoäi thaûo, do Hieäp Hoäi Huynh Ñeä Caùc Linh Muïc Trieàu Bangladesh ñöùng ra toå chöùc taïi thuû ñoâ Dhaka töø ngaøy 12 ñeán ngaøy 14 thaùng 7/1999 vöøa qua. Muïc ñích cuûa khoùa hoäi thaûo laø taïo ñieàu kieän cho caùc Linh Muïc trao ñoåi quan ñieåm veà nhöõng ñöôøng höôùng truyeàn giaùo cuõng nhö hoaøn caûnh ñôøi soáng cuûa rieâng caùc Linh Muïc. Linh Muïc Francis Gomes Sima, giaùm ñoác Hieäp Hoäi, noùi vôùi khoaûng 50 Linh Muïc tham döï khoùa hoäi thaûo, raèng truyeàn giaùo giaùn tieáp laø phöông theá hieäu quaû nhaát. Ngoaøi nhöõng ñieåm neâu treân, nhöõng hình thöùc truyeàn giaùo giaùn tieáp naøy bao goàm caû nhöõng coâng taùc muïc vuï taïi tröôøng hoïc, ñaïi hoïc, beänh vieän, leân tieáng choáng baát coâng, vaø ngay caû tham gia vaøo coâng taùc xaây döïng ñöôøng xaù vaø coâng trình vì lôïi ích cuûa coâng chuùng.

Cha Francis Sima ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Truyeàn giaùo coù nghóa laø rao giaûng veà Chuùa Gieâsu, daãn tôùi söï thay ñoåi noäi taâm vaø giaûi phoùng veà maët xaõ hoäi vaø tinh thaàn. Laøm chöùng nhaân trong ñôøi soáng laø caùch theá duy nhaát ñeå truyeàn giaùo. Moät Linh Muïc coù theå laøm nhöõng baøi giaûng vaø giaùo huaán raát thu huùt, tuy nhieân caùc baøi giaûng vaø giaùo huaán naøy seõ khoâng coù giaù trò gì neáu nhöõng ñieàu trong ñoù khoâng ñöôïc aùp duïng trong ñôøi soáng. Rao giaûng Thieân Chuùa laø Tình Yeâu, ñoù laø söù maïng haøng ñaàu cuûa Linh Muïc, vaø caùc Linh Muïc coù theå thöïc hieän söù maïng naøy baèng caùch bieán ñoåi nhöõng caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi noùi chung." Cha Francis Sima cuõng neâu baät coâng taùc ñoái thoaïi trong truyeàn giaùo, ñaëc bieät taïi moät quoác gia coù ña soá daân theo Hoài Giaùo nhö Bangladesh. Ñoái thoaïi ñeå trao ñoåi quan ñieåm, chia seû kinh nghieäm vaø laøm vieäc chung vôùi nhau, nhaém xaây döïng moät baàu khí huynh ñeä.


Caùc nhaø truyeàn thoâng Kitoâ nhaän xeùt veà neàn daân chuû vaø töï do baùo chí taïi Philippines

Caùc nhaø truyeàn thoâng Kitoâ nhaän xeùt veà neàn daân chuû vaø töï do baùo chí taïi Philippines.

(UCAN PR 3434.1041 16/08/99) - Philippines (Manila) - Neàn daân chuû vaø töï do baùo chí taïi Philippines ñang bò ñe doïa, vaø caùc nhaø truyeàn thoâng ñaët hy voïng nhieàu nôi coâng chuùng, bieát nhaän thöùc veà moái ñe doïa naøy vaø ñöa ra nhöõng pheâ bình tích cöïc.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa oâng Vergel Santos, bình luaän gia cuûa tôø baùo Asahi Shimbun, xuaát baûn taïi Nhaät. Trong moät dieãn ñaøn veà Daân Chuû vaø Töï Do Baùo Chí, do Maïng Löôùi Caùc Nhaø Truyeàn Thoâng Kitoâ Philippine ñöùng ra toå chöùc taïi thaønh phoá Quezon vaøo ngaøy 12 thaùng 8/1999 vöøa qua, oâng Vergel Santos ñaõ noùi nhö sau: "Töï do baùo chí ñang bò ñe doïa moãi ngaøy bôûi chính caùc nhaø laøm baùo, chuû buùt, nhaø xuaát baûn vaø luoân caû coâng chuùng, vì khoâng yù thöùc ñöôïc hoaëc khoâng nghieâm chænh baûo veä quyeàn töï do cuûa baùo chí. Moät chính theå daân chuû chòu traùch nhieäm vôùi ngöôøi daân nhôø qua quyeàn töï do tö töôûng". Söï kieän toång thoáng Estrada keâu goïi caùc nhaø quaûng caùo phim aûnh ñöøng mua quaûng caùo treân moät tôø baùo lôùn cuûa Philippines cho thaáy, chính phuû cuûa oâng Estrada ñang duøng aûnh höôûng cuûa mình ñeå khoùa mieäng baùo chí. Moät tôø baùo lôùn khaùc cuõng phaûi ñoåi chuû vì baùo naøy ñaõ ñaêng nhöõng tin töùc khoâng thuaän lôïi cho oâng Estrada.

OÂng Vergel Santos cho raèng, tình traïng ñoái ñaàu giöõa toång thoáng Estrada vaø hai tôø baùo lôùn naøy ñaõ bieán baùo chí thaønh moät baõi chieán tröôøng, nôi maø chính phuû ñang naém ñöôïc lôïi theá. Phuû toång thoáng Philippines coù moät heä thoáng truyeàn thoâng rieâng cuõng nhö caûnh saùt, quaân ñoäi vaø nhöõng baïn beø thaân thieát cuûa oâng Estrada trong giôùi doanh nghieäp cuõng nhö ñieän aûnh. OÂng Santos cho raèng, tình theá naøy xaûy ra trong moät thôøi ñieåm khoâng phaûi laø bình thöôøng. Xem ra toång thoáng Estrada ñang taïo ra aûnh höôûng cuûa moät theå cheá thieát quaân luaät, maø khoâng caàn phaûi coâng khai aùp ñaët thieát quaân luaät taïi Philippines.


40% daân chuùng Phaùp caàu nguyeän vôùi Ñöùc Maria

40% daân chuùng Phaùp caàu nguyeän vôùi Ñöùc Maria.

Tin Paris (Zenit 16/08/99): Dòp cuoái tuaàn vöøa qua, leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc leân trôøi, ngöôøi ta ñaõ ghi nhaän nhieàu tín höõu Phaùp hôn moïi naêm, ñeán caàu nguyeän vôùi Ñöùc Meï taïi khoaûng 2,000 Trung Taâm Haønh Höông Thaùnh Maãu treân toaøn nöôùc Phaùp. Rieâng taïi Loä Ñöùc, ñaõ coù khoaûng 35 ngaøn ngöôøi ñeán tham döï Thaùnh Leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, vaø Thaùnh Leã naày cuõng ñöôïc ñaøi Truyeàn Hình Quoác Gia trình chieáu.

Theo baûn ñieàu tra cuûa taïp chí "Ngöôøi Haønh Höông", thì coù 40% daân chuùng Phaùp thöôøng xuyeân caàu nguyeän vôùi Ñöùc Meï, 17% thöôøng xuyeân phoù thaùc cho meï nhöõng quan taâm lo laéng cuûa hoï, vaø 11% cho bieát laø hoï thích ñi haønh höông theo nhoùm ñeán caàu nguyeän taïi caùc Trung Taâm Thaùnh Maãu. Linh Muïc Louis de Pontbriand, giaùm ñoác Trung Taâm Thaùnh Maãu La Salette, ñaõ coù nhaän xeùt nhö sau: "Caøng ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi tìm ñeán nhöõng nôi tinh thaàn ñeå baøy toû nhöõng veát thöông buoàn phieàn cuûa hoï. Taïi caùc Trung Taâm Haønh Höông, hoï muoán gaëp caùc vò linh höôùng ñeå taâm söï veà nhöõng lo aâu buoàn phieàn cuûa hoï. Vì theá, nhöõng trung taâm haønh höông luoân coá gaéng ñeå cung caáp cho khaùch haønh höông nhöõng ñieàu kieän toát hôn veà phöông dieän tieáp ñoùn vaø laéng nghe."


Back to Radio Veritas Asia Home Page