Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi söù ñieäp cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Burundi

ÑTC göûi söù ñieäp cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Burundi.

Vatican - 15.08.99 - "Toâi hôïp lôøi caàu nguyeän cuûa toâi vôùi lôøi caàu nguyeän cuûa anh chò em, ñeå xin Chuùa höôùng daãn taát caû caùc con caùi cuûa Quoác Gia Burundi treân con ñöôøng hoøa hôïp vaø hoøa giaûi". Ñaây laø moät trong caùc lôøi khuyeân tha thieát ñaày hy voïng cuûa ÑTC göûi cho daân toäc Burundi. Söù ñieäp cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Ersilio Tonini, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Ravenna (YÙ) ñoïc leân trong Thaùnh Leã Chuùa Nhaät 15.08.99, Leã Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi, trong cuoäc haønh höông quoác gia haèng naêm cuûa Giaùo hoäi Burundi taïi Ñeàn Thaùnh Mugera. ÑTC keâu goïi ñeå daân toäc Burundi sau cuøng tieán ñeán neàn hoøa bình töø laâu öôùc mong. ÑTC cuõng keâu goïi caùc ngöôøi khaùng chieán, haõy töø boû nhöõng tö lôïi caù nhaân vaø trôû laïi phuïc vuï coâng ích cuûa daân toäc, moät daân toäc töø nhieàu naêm soáng trong ñau khoå vaø thieáu thoán, moâät daân toäc öôùc mong tieán ñeán moät töông lai xöùng ñaùng vaø an bình hôn. ÑTC noùi roõ: Moät neàn hoøa bình chaân chính chæ coù theå xaây döïng trong taâm hoàn con ngöôøi maø thoâi, vaø caùc tín höõu Coâng Giaùo coù boån phaän minh chöùng cho moïi ngöôøi bieát raèng: "Chuùa Kitoâ xuoáng traàn gian naøy ñeå ñem ñeán cho nhaân loaïi tình yeâu thöông cuûa Chuùa Cha". ÑTC nhaán maïnh: Leã Ñöùc Maria linh hoàn vaø xaùc leân trôøi thuùc ñaåy chuùng ta theo göông cuûa Ngöôøi Meï raát thaùnh naøy: ngöôøi Meïï höông daãn vaø naâng ñôõ nieàm hy voïng cuûa coäng ñoàng Daân Chuùa hieän ñang löõ haønh treân traàn gian naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page