Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phaûn öùng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñöùc tröôùc ñeà nghò cho nhöõng phuï nöõ laøm ngheà maõi daâm ñöôïc höôûng quy cheá an sinh xaõ hoäi

Phaûn öùng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñöùc tröôùc ñeà nghò cho nhöõng phuï nöõ laøm ngheà maõi daâm ñöôïc höôûng quy cheá an sinh xaõ hoäi.

Tin Berlin, Ñöùc Quoác (Zenit 13/08/99) : Baø SABINE BERGMANN, thuoäc ñaûng Daân Chuû Xaõ Hoäi, vaø laø Boä Tröôûng veà Caùc Vaán Ñeà Gia Ñình cuûa Chính Phuû Ñöùc Quoác hieän nay, vöøa leân tieáng cho bieát laø vaøo ñaàu naêm tôùi, Baø seõ ñeä trình leân Quoác Hoäi moät döï thaûo luaät hôïp thöùc hoùa maõi daâm nhö laø moät ngheà nhö bao ngheà khaùc, nghóa laø caùc phuï nöõ maõi daâm phaûi traû thueá lôïi töùc vaø ñöôïc höôûng luaät an sinh xaõ hoäi nhö bao ngöôøi laøm vieäc chuyeân nghieäp khaùc.

Tuyeân boá treân cuûa Baø Boä Tröôûng veà caùc vaán ñeà gia ñình ñaõ gaây tranh luaän soâi noåi trong thôøi gian qua trong dö luaän taïi Ñöùc. Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc cho raèng ñeà nghò cuûa baø Boä Tröôûng Sabine Bergmannn laø "khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc". vaø xuùc phaïm ñeán phaåm giaù con ngöôøi. Noù seõ gaây thieät haïi nhaát laø cho nhöõng phuï nöõ treû khoâng coù ngheà nghieäp ñeå soáng, vaø bò rôi vaøo hoaøn caûnh phaûi baùn thaân mình ñeå kieám soáng.

Ñaûng Daân Chuû Thieân Chuùa Giaùo, laø ñaûng ñoái laäp hieän nay choáng laïi ñaûng Daân Chuû Xaõ Hoäi ñang caàm quyeàn, ñaõ leân tieáng toá caùo baø Boä Tröôûng Sabine laø muoán maëc cho "ngheà maõi daâm" moät giaù trò xaõ hoäi. Hieän nay, ngöôøi ta öôùc löôïng taïi Ñöùc coù taát caû khoaûng 400,000 phuï nöõ maõi daâm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page