Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko laøm Ñaëc Söù chuû toïa hai Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo taïi Chaâu Myõ

ÑTC boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko laøm Ñaëc Söù chuû toïa hai Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo taïi Chaâu Myõ.

Vatican - 12.08.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc, laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi, ñeå chuû toïa hai Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo quan troïng: Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo laàn thöù saùu cuûa Chaâu Myõ Latinh (COMLA VI) vaø Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo laàn thöù nhaát cuûa Chaâu Myõ, seõ dieãn ra taïi thaønh phoá Parana beân Argentina, töø 28 thaùng 9 ñeán 3 thaùng 10 naêm 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page