Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC chia buoàn veà caùi cheát cuûa ba em Höôùng ñaïo thuoäc Giaùo phaän Verona

ÑTC chia buoàn veà caùi cheát cuûa ba em Höôùng ñaïo thuoäc Giaùo phaän Verona.

Vatican - 10.08.99 - Qua böùc ñieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano kyù vaø göûi cho cha meï cuûa ba em Anna, Giulia vaø Martina, thuoäc ñoaøn höôùng ñaïo sinh cuûa Giaùo Phaän Verona (mieàn baéc YÙ) bò cheát caùch thaûm thöông, do doøng nöôùc luõ cuoán ñi baát ngôø ban ñeâm, trong nhöõng ngaøy caém traïi Muøa Heø taïi mieàn Val Chiavenna, ÑTC baûo ñaûm söï thoâng phaàn cuûa ngaøi vaøo caùi tang lôùn naøy cuûa ba gia ñình vaø cuûa Ñoaøn Höôùng Ñaïo "Verona"; ñoàng thôøi ngaøi baûo ñaûm lôøi caàu nguyeän soát saéng cho ba naïn nhaân nhoû beù naøy vaø cho taát caû nhöõng ai khoùc thöông caùi cheát thaûm thöông cuûa ba em. Ñieän vaên cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc ñoïc trong Thaùnh Leã an taùng ba em saùng thöù Ba (10.08.99 ) do Ñöùc Giaùm Muïc Giaùo Phaän Verona cöû haønh, vôùi söï tham döï cuûa toaøn daân, cuûa nhaø caàm quyeàn vaø caùc ñoaøn theå trong thò xaõ. Ngoaøi ra, trong ñieän vaên ÑTC cuõng baøy toû söï caûm phuïc cuûa ngaøi ñoái vôùi nhöõng ai lo laéng baèng caùch naøy caùch khaùc hy sinh caáp cöùu caùc em trong luùc gaëp khoù khaên. Sau cuøng, ÑTC caàu xin Ñöùc Meï Maria "Ñaáng an uûi keû aâu lo", ban ôn an uûi cho taát caû nhöõng ai ñang phaûi soáng côn thöû thaùch döõ doäi naøy vaø ngaøi göûi Pheùp Laønh ñaëc bieät cho taát caû, nhö baûo ñaûm söï gaàn guõi thieâng lieâng cuûa ngaøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page