Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 9 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn taïi Irian bò caám ñi ra nöôùc ngoaøi

Caùc nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn taïi Irian bò caám ñi ra nöôùc ngoaøi.

Tin JAYAPURA, Inñoâneâxia (UCAN 9/08/99) -- Chính phuû Inñoâneâxia ñaõ caám naêm nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn Irian, trong ñoù coù hai vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Tin Laønh vaø moät phoùng vieân Coâng Giaùo, khoâng ñöôïc ñi ra nöôùc ngoaøi, vì lyù do an ninh quoác gia. Tuaàn baùo Coâng Giaùo "Tifa Irian" (chieác troáng Irian) ñöa tin trong soá ra cuoái thaùng 7/1999 raèng: ngaøy 28/06/99 Toång Cuïc xuaát nhaäp caûnh ñaõ ra leänh caám di chuyeån theo ñeà nghò cuûa töôùng Wiranto, tö leänh quaân ñoäi vaø boä tröôûng quoác phoøng. Caùc nguoàn tin thoâng thaïo cho UCA News bieát raèng chính phuû ra leänh caám vì sôï raèng naêm ngöôøi laõnh ñaïo seõ tìm kieám söï uûng hoä quoác teá cho neàn ñoäc laäp cuûa Taây Papua, vì Irian Jaya noåi tieáng nôi nhöõng nhaø hoaït ñoäng vì neàn ñoäc laäp. Leänh caám lieân quan ñeán muïc sö Herman Awom, phoù chuû tòch hoäi ñoàng Hoäi Thaùnh Tin Laønh, muïc sö Benny Giay thuoäc Giaùo Hoäi Tin Laønh Inñoâneâxia vaø phoùng vieân Coâng Giaùo Octavianus Mote. Willy Mandowen, giaùo sö ñaïi hoïc vaø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Theá Giôùi (WCC), vaø Tom Beanal, nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn kieâm laõnh tuï saéc toäc Amungme, cuõng bò caám ñi ra nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, caû naêm vò cho bieát hoï chöa ñöôïc thoâng baùo veà leänh caám. Muïc sö Awom, ngöôøi chöa ñi nöôùc ngoaøi laàn naøo, noùi raèng ngaøi bieát leänh caám qua tuaàn baùo "Tifa Irian." Ngaøi noùi: "Vì theá, toâi yeâu caàu chính phuû laøm saùng toû lyù do caám ñi laïi." Yohanes Bonay, giaùm ñoác Vieän Nghieân Cöùu vaø Baûo Veä Nhaân Quyeàn taïi Jayapura, noùi vôùi UCA News ngaøy 3/08/99 raèng leänh caám naøy laø vi phaïm nhaân quyeàn. OÂng noùi: "Moïi ngöôøi phaûi ñöôïc töï do phaùt bieåu yù kieán, töï do ñi laïi vaø töï do ra nöôùc ngoaøi." OÂng yeâu caàu quaân ñoäi vaø chính phuû giaûi thích veà leänh caám.


Hôn 100 quoác gia tham gia vaøo Ngaøy Theá Giôùi kinh Maân Coâi

Hôn 100 quoác gia tham gia vaøo Ngaøy Theá Giôùi kinh Maân Coâi.

Mehico [Zenit 9/08/99] - Vieäc chuaån bò cho ngaøy Quoác Teá kinh Maân Coâi vaøo ngaøy 30/10 naêm 2000 ñang dieãn ra toát ñeïp. Hoài naêm ngoaùi 1998, ñaõ coù treân 100 nöôùc tham gia vaøo chieán dòch. Chuoåi maân coâi ñaõ ñöôïc ñoïc cuøng moät luùc taïi 8,000 ñòa ñieåm khaùc nhau. Cuoäc gaëp gôõ ñoâng ñaûo nhöùt ñaõ dieãn ra taïi saân vaän ñoäng boùng ñaù "Thaùnh Giaù Xanh" taïi thuû ñoâ Mehicoâ, döôùi söï chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Norberto Rivera Carrera.

Vieäc tham döï vaøo chieán dòch naêm nay cuõng raát tích cöïc. Ñaùng khích leä nhöùt laø taïi Phi Chaâu nôi coù raát nhieàu giaùo xöù vaø hoäi ñoaøn toû yù tham gia chieán dòch.

Nhöõng yù chæ ñöôïc ban toå chöùc ñeà ra cho Ngaøy Quoác Teá Kinh Maân Coâi goàm coù saùu ñieåm nhö sau: xin ôn Chuùa nuoâi döôõng Tình Yeâu giöõa nhaân loaïi, caàu cho hoøa bình treân theá giôùi, caàu cho vieäc baûo toaøn söï soáng vaø caùc giaù trò gia ñình, caàu cho Ñöùc Thaùnh Cha vaø nhöõng yù chæ cuûa Ngaøi, caàu cho ôn goïi tu só Linh Muïc, caàu cho caùc yù chæ ñòa phöông.

Ban toå chöùc gôïi yù cho caùc tham döï vieân aên chay vaø caàu nguyeän moät ngaøy cho saùng kieán naøy. Ngoaøi ra, cuõng neân laàn chuoåi Maân Coâi tröôùc Thaùnh Theå. Cuoái cuøng neân taïo cô hoäi ñeå moïi ngöôøi xöng toäi, röôùc leã.

Cuõng theo ban toå chöùc, Ngaøy Quoác teá Kinh Maân Coâi seõ ñöôïc maøn aûnh truyeàn hình noái lieàn vôùi caùc Trung Taâm Thaùnh Maãu noãi tieáng nhöùt treân theá giôùi nhö Fatima, Loä Ñöùc, Czestochawa vaø Guadalupe.


Cuoán saùch boån nhoû do Toå Chöùc quoác teá "Giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå" xuaát baûn

Cuoán saùch boån nhoû do Toå Chöùc quoác teá "Giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå" xuaát baûn.

Roma 09.08.99 - Thaùng 9/1999 tôùi ñaây, Toå Chöùc quoác teá "Trôï Giuùp Giaùo Hoäi ñau khoå", vôùi söï chaáp thuaän cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, seõ cho xuaát baûn "Cuoán saùch Boån nhoû" goàm 160 trang. Ñaây laø baûn toång hôïp cuûa Cuoán Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Cuoán saùch Boån nhoû naøy ñöôïc daønh tröôùc heát cho caùc ngöôøi daán thaân trong vieäc giaùo duïc veà ñaïo lyù. Nhieàu Giaùm Muïc Chaâu Phi, Chaâu AÙ vaø Chaâu Myõ Latinh, trong moät naêm röôõi, ñaõ ñaùnh giaù cao vaø cho phoå bieán roäng raõi cuoán saùch nhoû naøy, do nhaø thaàn hoïc Ñöùc Eleonora Back soaïn vaø daønh cho caùc giaùo lyù vieân vaø caùc nhaø thaàn hoïc thuoäc boán Chaâu. Naêm 1979, Nöõ Taùc Giaû ñaõ soaïn cho Toå chöùc giuùp Giaùo Hoäi ñau khoå moät cuoán giaùo lyù: "Chuùa noùi vôùi caùc con caùi cuûa Ngöôøi". Cuoán naøy laø moät thu löôïm caùc baûn vaên thaùnh kinh. Naêm vöøa qua ñaõ ñöôïc dòch ra hôn 100 thöù tieáng khaùc nhau vaø ñöôïc in ra 30 trieäu baûn. Tuy ñöôïc coi nhö phaàn boå tuùc töï nhieân cuûa saùng kieán naêm 1979, Cuoán saùch Boån nhoû, do Vaên Phoøng cuûa Toå Chöùc giuùp Giaùo Hoäi ñau khoå xuaát baûn, seõ roäng raõi hôn, ñoøi hoûi hôn, xöùng hôïp caû cho ngöôøi vaø ñöôïc xuaát baûn ñeå duøng cho vieäc giaûng daïy giaùo lyù trong gia ñình nöõa. Cuoán saùch Boån nhoû naøy ñöôïc ñeà ñaàu laø "Toâi tin", vaø ñöôïc trình baøy baèng 15 böùc hoïa veà Kinh Thaùnh do nöõ hoïa só Bradi Barth, ngöôøi Thuïy Só. Phaàn thöù nhaát noùi veà: Kinh Tin Kính Caùc Thaùnh Toâng Ñoà - Phaàn hai: veà Caùc Bí Tích vaø phaàn keát thuùc veà: Caàu nguyeän, phaàn quan troïng hôn caû. AÁn baûn chính thöùc ñaàu tieân seõ ñöôïc phoå bieán trong söï coäng taùc chaët cheõ vôùi caùc Giaùm Muïc ñòa phöông vaø ñöôïc döï tính khoaûng 600 ngaøn cuoán, ñöôïc dòch ra caùc thöù tieáng Anh, Phaùp, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Slovak, Lituani, Albania, Urdu vaø Myanmar. Sau ñoù cuõng ñöôïc dòch ra tieáng YÙ vaø daàn daàn ra caùc thöù tieáng khaùc nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page