Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Doøng Don Bosco môû roäng hoaït ñoäng toâng ñoà ña daïng ôû khu vöïc Kathmandu

Doøng Don Bosco môû roäng hoaït ñoäng toâng ñoà ña daïng ôû khu vöïc Kathmandu.

Tin KATHMANDU, Nepal (UCAN 5/08/99) -- Caùc linh muïc doøng Don Bosco ôû Neâpan ñang môû roäng söï hieän dieän cuûa hoï tôùi khu vöïc thung luõng Kathmandu vaø hy voïng khôûi söï caùc hoaït ñoäng giaùo duïc phi chính quy, trong khi chôø ñôïi ñöôïc giaûi quyeát vaán ñeà ñaát ñai vaø xaây döïng. Linh Muïc doøng Don Bosco Vincent Modal, noùi vôùi UCA News raèng doøng hy voïng baét ñaàu caùc lôùp hoïc cho ngöôøi lôùn, phuï ñaïo, daïy ñaùnh maùy chöõ vaø ñan theâu vaøo thaùng 10 hoaëc thaùng 11 taïi moät toøa nhaø taïm thôøi ôû Lubhu. Ngaøi cho bieát moät khu nhaø phöùc hôïp coá ñònh seõ ñöôïc hoaøn taát trong voøng moät hoaëc hai naêm. Ñòa ñieåm ñaõ ñöôïc mua caùch nay hai naêm laø moät vuøng noâng trang caùch con ñöôøng voøng ñai thuû ñoâ khoaûng 5 km veà phía ñoâng. Ña soá ngöôøi daân trong vuøng thuoäc veà coäng ñoàng Jayapu laø nhöõng noâng daân truyeàn thoáng ôû thung luõng Kathmandu. Doøng Don Bosco cuõng coù caùc giaùo ñieåm ôû Dharan, caùch Kathmandu khoaûng 530 km veà phía ñoâng nam, vaø taïi boán khu vöïc gaàn thaønh phoá phía ñoâng. Linh muïc doøng Don Bosco Benjamin Pampackel haoït ñoäng ôû Dharan noùi vôùi UCA News ngaøy 27-07-99 trong moät chuyeán thaêm Kathmandu raèng coù khoaûng 20 gia ñình Coâng Giaùo taïi Dharan, nhöng ña soá soáng taïi caùc laøng trong vuøng. Ngaøi cho bieát khu nhaø phöùc hôïp taïi Dharan goàm coù moät trung taâm phuï ñaïo cho hoïc sinh töø lôùp moät ñeán lôùp baûy vaø moät trung taâm vi tính. Cuõng coù kyù tuùc xaù mieãn phí daønh cho treû em voâ gia cö vaø hieän nay coù 10 em. Caùc cuoäc taäp hoïp ñaïi keát ñöôïc toå chöùc taïi Dhara, nhaát laø vaøo caùc dòp leã Giaùng Sinh vaø Phuïc Sinh. Cha Pampackel noùi doøng Don Bosco coøn ñieàu haønh moät soá tröôøng vaø caùc traïm phaùt thuoác taïi caùc giaùo ñieåm. Doøng ñöôïc ñaêng kyù nhö moät toå chöùc phi chính phuû taïi Dharan döôùi teân goïi Hoäi Nuùi Don Bosco, vaø taïi Kathmandu vôùi teân goïi Hoäi Don Bosco Neâpan. Cha Pampackel cho bieát vôùi Hoäi Don Bosco Neâpan doøng ñöôïc pheùp thieát laäp ôû baát cöù quaän naøo treân ñaát nöôùc. Caùc Linh Muïc doøng Don Bosco taïi Neâpan laø ngöôøi AÁn Ñoä, neân khoâng caàn chieáu khaùn ñeå ñöôïc ôû laïi nöôùc naøy. Cha Modal ñeán ñaây töø AÁn Ñoä vaøo giöõa thaùng 7/1999.


Vieäc phuïc vuï cuûa ngöôøi Coâng Giaùo Nhaät Baûn cho coäng ñoàng khoâng tuøy thuoäc vaøo con soá ít nhieàu tín höõu

Vieäc phuïc vuï cuûa ngöôøi Coâng Giaùo Nhaät Baûn cho coäng ñoàng khoâng tuøy thuoäc vaøo con soá ít nhieàu tín höõu.

Tin TOKYO (UCAN 5/08/99) -- Ngöôøi Coâng Giaùo taïi Nhaät Baûn chieám chöa tôùi 0,5% daân soá, nhöng ñoùng goùp cuûa hoï cho quoác gia qua caùc dòch vuï xaõ hoäi thaät laø lôùn lao. Theo thoáng keâ cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn vaøo thaùng 7, soá ngöôøi Coâng Giaùo laø 441,841, töùc 0,352% trong soá 125,568,035 ngöôøi daân vaøo cuoái naêm 1998. Tæ leä naøy ñaõ khoâng thay ñoåi ñaùng keå töø nhieàu naêm qua. Tuy nhieân, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ ñieàu haønh 897 cô sôû giaùo duïc, 425 cô sôû an sinh xaõ hoäi vaø 38 cô sôû y teá, cuõng nhö 69 trung taâm coäng ñoàng, 28 kyù tuùc xaù vaø 45 cô sôû dòch vuï xaõ hoäi khaùc. Caùc cô sôû naøy coù 38,133 nhaân vieân. Caùc cô sôû an sinh xaõ hoäi bao goàm 227 cô sôû daønh cho treû em vaø 131 cô sôû daønh cho ngöôøi cao tuoåi. Loaïi cô sôû lôùn nhaát daønh cho treû em laø caùc nhaø treû ban ngaøy vôùi 129 cô sôû. Chæ rieâng giaùo phaän Nagasaki ñaõ coù 42 nhaø treû ban ngaøy. Giaùo phaän Kyoto ôû coá ñoâ Kyoto, coù 26 cô sôû daønh cho ngöôøi cao tuoåi; giaùo phaän naøy coù nhieàu cô sôû nhaát trong soá 16 giaùo phaän cuûa Nhaät Baûn. Caùc cô sôû y teá bao goàm 24 beänh vieän, 8 trung taâm y teá vaø ba cô sôû y teá chuyeân veà laõo khoa. Möôøi baûy ñaïi hoïc, trong ñoù toång giaùo phaän Tokyo coù naêm ñaïi hoïc, thuoäc trong soá caùc cô sôû giaùo duïc bao goàm 566 tröôøng maãu giaùo, 54 tröôøng tieåu hoïc, 98 tröôøng trung hoïc cô sôû, 112 tröôøng phoå thoâng trung hoïc, 28 tröôøng cao ñaúng, 10 tröôøng daïy ngheà vaø moät tröôøng cao ñaúng coâng ngheä.


Back to Radio Veritas Asia Home Page