Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Daân laøng coù caùch thöùc rieâng ñeå möøng leã Thaùnh Taâm

Daân laøng coù caùch thöùc rieâng ñeå möøng leã Thaùnh Taâm.

Tin YANGON (UCAN 4/08/99) -- Vieäc möøng leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu haøng naêm tieáp tuïc thu huùt caû daân laøng Kanazogon, Mianma, ñoåi môùi loøng toân suøng cuûa hoï vaø taï ôn Chuùa veà nhöõng phuùc laønh maø hoï ñaõ nhaän ñöôïc trong suoát caû naêm. Nant Htilar, moät daân laøng, noùi vôùi UCA News raèng leã Thaùnh Taâm ngaøy 11-06-99 naêm nay ñöôïc möøng vaøo ngaøy 13-06-99 taïi Kanazogon, caùch Yangon 550 km veà phía ñoâng nam, coù gaàn ñuû 500 gia ñình giaùo daân döï thaùnh leã. Sau thaùnh leã, cha xöù, caùc tu só, caùc chöùc vieân vaø hoäi vieân caùc hoäi ñoaøn giaùo xöù ñi ñeán töøng nhaø ñeå laøm pheùp töôïng aûnh Thaùnh Taâm ñöôïc toân kính trong haàu heát moïi gia ñình. Caùc kinh nguyeän toân kính Thaùnh Taâm laïi ñöôïc ñoïc trong caùc cuoäc vieáng thaêm thöôøng leä, vôùi nhieàu hoäi vieân cuûa hoäi ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm maø ngöôøi ta deã nhaän ra giöõa ñaùm ñoâng nhôø khaên quaøng ñoû hay phuø hieäu hoï mang tröôùc ngöïc. Khaùch ñöôïc chuû gia ñình môøi uoáng nöôùc vaø aên nheï ñeå taï ôn Thaùnh Taâm Chuùa. Theo Nant Htilar, taäp tuïc naøy coù töø ñaõ laâu, vaø hình nhö daân laøng Kanazogon khoâng heà thaáy chaùn vôùi cuoäc leã möøng theo truyeàn thoáng haøng naêm naøy.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc keâu goïi giöõ ngaøy Chuùa Nhöït

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc keâu goïi giöõ ngaøy Chuùa Nhöït.

Frankfurt [Zenit 4/08/99] - Ñöùng tröôùc tình traïng caùc sinh hoaït thöông maïi ngaøy caøng laán aùt Ngaøy Chuùa Nhöït, voán ñöôïc daønh cho vieäc thôø phöôïng vaø ñôøi soáng gia ñình, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ ñöa ra tuyeân caùo keâu goïi tuaân giöõ Ngaøy naøy.

Trong baûn tuyeân caùo, Ñöùc Cha Josef Homeyer, chuû tòch uûy ban Coäng Ñoàng vaø caùc vaán ñeà xaõ hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc, noùi raèng môû caùc cöûa tieäm trong ngaøy Chuùa Nhöït laø moät böôùc nöõa trong vieäc haï giaûm tính caùch ñaëc bieät cuûa Ngaøy naøy. Tuy nhieân, theo Ñöùc Cha Homeyer, khoâng neân bieán Ngaøy Chuùa Nhöït thaønh moät ngaøy laøm vieäc. Nghæ ngôi trong ngaøy Chuùa Nhöït khoâng chæ laø moät quan taâm coù tính caùch toân giaùo, maø coøn laø gia saûn vaên hoùa chung cuûa nhaân loaïi. Ngaøi noùi raèng laøm vieäc baûy ngaøy moät tuaàn laø ñieàu voâ nhaân ñaïo. Ñöùc Cha Homeyer cho raèng daønh moät ngaøy cho gia ñình, coäng ñoàng, theå thao vaø caùc sôû thích laø ñieàu tuyeät ñoái caàn thieát. Ngaøi khaúng ñònh raèng nhaø nöôùc khoâng chæ coù traùch nhieäm veà kinh teá, maø coøn caû veà maët vaên hoùa nöõa.

Chính vì nhöõng lyù do ñoù maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo yeâu caàu phaûi giöõ Ngaøy Chuùa Nhöït.


Back to Radio Veritas Asia Home Page