Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo phaän Suwon nghieân cöùu phöông thöùc truyeàn giaùo môùi qua hình thöùc coâng nghò giaùo phaän

Giaùo phaän Suwon nghieân cöùu phöông thöùc truyeàn giaùo môùi qua hình thöùc coâng nghò giaùo phaän.

SEOUL (UCAN 2/08/99) -- Giaùo phaän Suwon taïi Haøn Quoác ñeà nghò môû ra moät phöông thöùc truyeàn giaùo môùi baèng caùch cöù moãi 5 naêm toå chöùc moät coâng nghò vaø coâng nghò ñaàu tieân seõ ñaët troïng taâm vaøo Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi Cô Baûn (BEC) vaø ñôøi soáng ñöùc tin cuûa giôùi treû. Muïc ñích cuûa caùc coâng nghò naøy laø nhaèm huy ñoäng giaùo daân, giaùo só vaø tu só cuøng nhau vaïch ra ñöôøng höôùng cho giaùo phaän. Ñöùc Cha Paul Choi Deog-ki, giaùo phaän Suwon, ñaõ noùi nhö treân vôùi khoaûng 1,000 ngöôøi tham döï Thaùnh Leã khai maïc coâng nghò ñaàu tieân hoâm ngaøy 17-07-99 vöøa qua, taïi nhaø thôø chính toøa Chongja-dong ôû Suwon, caùch Seoul khoaûng 45 km veà phía nam. Sau thaùnh leã, caùc ñaïi bieåu döï coâng nghò veà chuû ñeà "Tìm kieám phöông thöùc truyeàn giaùo môùi" ñaõ thaûo luaän caùch thöùc ñeà ra nhöõng ñöôøng höôùng nhaèm taïo ñieàu kieän cho Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi Cô Baûn hoaït ñoäng vaø thuùc ñaåy ñôøi soáng ñöùc tin cuûa giôùi treû. Cha Dominic Youn Min-ku, toång thö kyù cuûa Tieåu Ban Coâng Nghò thuoäc giaùo phaän Suwon, noùi vôùi UCA News ngaøy 29-07-99 raèng cöù 5 naêm moät laàn giaùo phaän seõ toå chöùc coâng nghò nhaèm thöôøng xuyeân ñaùp öùng kòp thôøi caùc quan taâm muïc vuï. Cha Youn cho bieát maëc duø caùc coâng nghò thöôøng baøn raát nhieàu vaán ñeà, nhöng coâng nghò naøy seõ baøn ñeán hai vaán ñeà, sau khi ñaõ thu thaäp yù kieán cuûa ngöôøi Coâng Giaùo trong giaùo phaän. Ngaøi noùi theâm raèng "ñeà caäp tôùi moïi vaán ñeà muïc vuï laø vieäc raát khoù vaø ngöôøi ta coù khuynh höôùng noùi suoâng treân lyù thuyeát maø khoâng thöïc haønh." Ngaøi cho bieát theâm coâng nghò naøy laø moät phaàn cuûa chöông trình möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Ngaøi cho bieát coâng nghò ñöôïc tieåu ban chuaån bò töø naêm 1996 vôùi nhieàu cuoäc hoïp, hoäi thaûo, hoäi nghò vaø ñieàu tra khaûo saùt treân toaøn giaùo phaän seõ hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù hai vaøo ngaøy 20-2 naêm 2000. Khoùa hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù ba seõ dieãn ra ngaøy 5-5-2000 vaø coâng nghò döï kieán beá maïc vaøo ngaøy 3-12-2000.


Assisi cöû haønh "Ngaøy tha thöù"

Assisi cöû haønh "Ngaøy tha thöù".

Assisi [Zenit 2/08/99] - Hoâm thöù Hai [2/08/99], thaønh phoá Assisi cöû haønh Ngaøy Tha thöù. Moät laàn nöõa, bieán coá yeâu thöông vaø hoøa giaûi cuûa thaønh phoá Hoøa bình naøy ñaõ dieãn ra trong Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng thaùnh Maria caùc thieân thaàn. Thaùnh Ñöôøng naøy vöøa ñöôïc truøng tu sau cuoäc ñoäng ñaát hoài thaùng 9 naêm 1997.

Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng thaùnh Maria caùc thieân thaàn coù chöùa ñöïng nhaø nguyeän nhoû thöôøng ñöôïc goïi laø "Porziuncula" do chính thaùnh Phanxicoâ töï tay laøm laáy.

Trong söù ñieäp gôûi ñeán nhaân dòp naøy, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán cuoäc gaëp gôõ lòch söû cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo hoài thaùng 10 naêm 1986 vaø keâu goïi moïi ngöôøi haõy soáng "tinh thaàn hoøa giaûi, caàu nguyeän vaø töông kính cuûa Assisi".

Ngaøy tha thöù ñöôïc cöû haønh laàn ñaàu tieân ngaøy 2/8 naêm 1216, khi Ñöùc Giaùo Hoaøng Honorius III chính thöùc xaùc nhaän ôn tha thöù hay coøn goïi laø "aân xaù Porziuncula" do thaùnh Phanxicoâ keâu caàu leân Chuùa Kitoâ.

Theo Ñöùc thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, söùc maïnh cuûa Assisi chính laø "ôn tha thöù nhöng khoâng mang laïi cho chuùng ta bình an vôùi Chuùa vaø vôùi chuùng ta, ñoã traøn trong chuùng ta nieàm hy voïng vaø vui soáng".


Hoäi nghò caùc chính trò gia Chaâu Myõ Latinh

Hoäi nghò caùc chính trò gia Chaâu Myõ Latinh.

Buenos Aires [Zenit 2/08/99] - Hoäi nghò laàn thöù ba qui tuï caùc chính trò gia vaø caùc nhaø laäp phaùp Chaâu Myõ Latinh ñöôïc Hoài Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình toå chöùc, khai dieãn taïi Buenos Aires ngaøy 3/08/99 vaø keùo daøi cho ñeán ngaøy 5/08/99 tôùi ñaây.

Vôùi söï tham döï cuûa 6 vò Hoàng Y vaø 37 Giaùm Muïc, Hoäi Nghò taäp truù vaøo chuû ñeà "Gia ñình vaø söï soáng 50 naêm sau baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn ñöôïc coâng boá". Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình, ngöôøi chuû toïa hoäi nghò, noùi raèng Giaùo Hoäi xaùc tín raèng baûo veä gia ñình, hoân nhaân vaø söï soáng laø ñieàu thieát yeáu ñeå coù ñöôïc moät xaõ hoäi vöõng chaéc. Vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình hy voïng raèng caùc tham döï vieân hoäi nghò seõ leân tieáng choáng laïi vieäc phaù thai vaø saûn sinh con ngöôøi theo phöông phaùp voâ tính.

Toång Thoáng Argentina, oâng Carlos Menem, ngöôøi vaãn luoân luoân uûng hoä laäp tröôøng baûo veä söï soáng cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, seõ tham döï phieân hoïp khai maïc.

Giaûi thích veà muïc ñích cuûa hoäi nghò, Ñöùc Hoàng Y Trujillo noùi raèng "Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II luoân keâu goïi caùc nhaø chính trò haõy tích cöïc ñaùp öùng laïi caùc vaán ñeà vaø thaùch ñoá môùi lieân quan ñeán gia ñình vaø söï soáng noùi chung."


Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÂu Chaâu taïi Compostella

Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÂu Chaâu taïi Compostella.

Santiago de Compostella [Zenit 2/08/99] - Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÂu Chaâu seõ dieãn ra taïi Santiago de Compostella, Taây Ban Nha, töø ngaøy hoâm nay 4/08/99 cho ñeán 8/08/99. Cuoäc gaëp gôõ ñaùnh daáu 10 naêm cuoäc gaëp gôõ quoác teá giôùi treû hoài naêm 1989 do Ñöùc Thaùnh Cha chuû toïa. Seõ coù treân 50 ngaøn baïn treû töø 30 nöôùc AÂu Chaâu tham döï vaøo bieán coá. Ngoaøi caùc baïn treû AÂu Chaâu, coøn coù ñaïi dieän giôùi treû ñeán töø caùc nöôùc Hoa Kyø, Liban, Argentina vaø Uruguay.

Chuû ñeà cuûa cuoäc gaëp gôõ ñöôïc trích töø Tin Möøng theo thaùnh Mattheâo ñoaïn 20 caâu 22, trong ñoù, khi Chuùa Gieâsu hoûi caùc caùc moân ñeä coù theå uoáng noãi cheùn ñaéng cuûa Ngaøi khoâng, thaùnh Giacoâbeâ ñaõ thöa: "Thöa Thaøy chuùng con uoáng noãi".

Chöông trình cuoäc gaëp gôõ cuõng dieãn ra nhö trong nhöõng cuoäc gaëp gôõ khaùc. Rieâng Thaùnh Leã beá maïc seõ ñöôïc cöû haønh ngay taïi chính nôi Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ chuû toïa cuoäc gaëp gôõ quoác teá giôùi treû hoài naêm 1989. Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, seõ laø ñaëc söù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ñeå chuû toïa Thaùnh Leã beá maïc naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page