Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC keâu goïi caàu nguyeän cho Colombia

ÑTC keâu goïi caàu nguyeän cho Colombia.

(Reuters 1/08/99) - CastelGandolfo - Trong buoåi ñoïc kinh truyeàn tin taïi Castelgandolfo hoâm Chuùa Nhaät 1/08/99, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi caàu nguyeän cho Colombia, hai ngaøy sau vuï noå bom taïi thaønh phoá Medellin cuûa nöôùc naøy, khieán cho 10 bò thieät maïng vaø 38 ngöôøi khaùc bò thöông.

Caùc phieán quaân Maùc Xít cuûa Colombia ñaõ ñaët bom trong moät chieác xe vaø ñaët beân ngoaøi moät traïi lính ôû thaønh phoá Medellin vaøo hoâm thöù Saùu 30/07/99. Vuï noå bom naøy xaûy ra giöõa luùc thöông thuyeát gia hoøa bình cuûa chính phuû Colombia ñeán thöông löôïng vôùi caùc phieán quaân thuoäc Löïc Löôïng Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Colombia. Hai beân ñaõ khoâng ñaït tôùi moät thoûa thuaän naøo, nhaém môû laïi cuoäc thöông thuyeát hoøa bình giöõa caùc phieán quaân vaø quaân ñoäi Colombia. Chieán tranh giöõa quaân ñoäi vaø caùc löïc löôïng phieán quaân töø 10 naêm qua ñaõ gaây neân caùi cheát cho hôn 33 ngaøn ngöôøi.

Sau baøi huaán ñöùc noùi ñeán giaù trò cuûa cuoäc nghæ heø, ÑTC Gioan Phaoloâ ñaõ ñaëc bieät noùi ñeán tình hình baïo ñoäng taïi Colombia. ÑTC noùi raèng, trong nhöõng tuaàn vöøa qua, ngaøi vaãn quan taâm theo doõi nhöõng bieán coá ñau buoàn xaûy ra taïi Colombia, nhö nhöõng vuï gieát ngöôøi, baét coùc vaø ñaët bom. ÑTC baøy toû hy voïng laø cuoäc tranh chaáp voõ trang taïi nöôùc naøy sôùm keát thuùc vaø cuoäc ñoái thoaïi hoøa bình ñöôïc taùi tuïc ñeå mang laïi hoøa giaûi taïi quoác gia naøy.


Nhöõng ngöôøi giaø ñöôïc khuyeán khích laøm vieäc thieän nguyeän trong caùc toå chöùc daân söï hay giaùo hoäi

Nhöõng ngöôøi giaø ñöôïc khuyeán khích laøm vieäc thieän nguyeän trong caùc toå chöùc daân söï hay giaùo hoäi.

Tin Madrid, Taây Ban Nha (August 1/1999): Trong böùc thô muïc vuï chung, caùc Giaùm Muïc cuûa ba giaùo phaän Madrid, Getafe vaø Alcala, ñaõ yeâu caàu nhöõng ngöôøi giaø vaø nhöõng keû veà höu, nhöng coøn ñuû söùc khoûe, haõy tình nguyeän laøm vieäc trong caùc toå chöùc daân söï, hay trong nhöõng toå chöùc cuûa Giaùo Hoäi.

Trong böùc thô muïc vuï coù töïa ñeà laø: "Trong tuoåi giaø, hoï vaãn coøn troå sinh hoa traùi", Caùc Giaùm Muïc, ñaõ leân tieáng keâu goïi haõy thay ñoåi taâm thöùc, nôi hôn nöûa trieäu ngöôøi giaø ñang nghæ tuoåi veà höu. Caùc Giaùm Muïc coøn quaû quyeát theâm nhö sau: "Caàn phaûi hoïc laáy ngheä thuaät tieán leân tuoåi giaø. Nhöõng ngöôøi giaø laõo ñöôïc môøi goïi coáng hieán moät quan nieäm troïn veïn vaø nhaân baûn veà cuoäc soáng.Coâng cuoäc Taùi Rao Giaûng Tin Möøng seõ khoâng ñöôïc thöïc hieän troïn veïn, neáu khoâng coù söï tham döï cuûa ngöôøi giaø".


Back to Radio Veritas Asia Home Page