Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila tham gia bieåu tình choáng tu chính hieán phaùp

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila tham gia bieåu tình choáng tu chính hieán phaùp.

(AFP 30/07/99) - Philippines (Manila) - Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, cho bieát thöù Saùu (30/07/99) raèng, ngaøi seõ tham gia cuoäc xuoáng ñöôøng choáng döï tính cuûa Toång Thoáng Joseph Estrada, muoán tu chính hieán phaùp.

Leân tieáng sau cuoäc hoïp maët vôùi cöïu Toång Thoáng Cory Aquino, ngöôøi ñöùng ra toå chöùc cuoäc xuoáng ñöôøng, döï truø dieãn ra vaøo ngaøy 20 thaùng 8/1999, Ñöùc Hoàng Y Sin noùi laø ngaøi seõ tham döï cuoäc xuoáng ñöôøng naøy, bôûi vì ngaøi khoâng ñoàng yù vôùi döï tính tu chính hieán phaùp, khoùa mieäng baùo chí, vaø söï trôû laïi trong chính theå cuûa oâng Estrada, nhöõng doanh gia coù quan heä maät thieát vôùi nhaø cöïu ñoäc taøi Ferdinand Marcos. Ñöùc Hoàng Y Sin baùc boû laäp luaän cuûa oâng Estrada raèng hieán phaùp cuûa Philippines caàn ñöôïc tu chính ñeå Philippines coù theå caïnh tranh treân thò tröôøng quoác teá. Theo Ñöùc Hoàng Y Sin nhöõng lyù do ñöôïc oâng Estrada tröng daãn raát caïn, yeáu ôùt vaø voâ hieäu quaû.

Lieân quan tôùi vieäc Toång Thoáng Estrada ñang thöông löôïng vôùi thaân nhaân cuûa Marcos ñeå phaân chia soá tieàn hôn nöûa tæ Myõ Kim, maø ngaân haøng Thuïy Só ñaõ traû laïi cho chính phuû Philippines, nhöng vaãn coøn ñöôïc caát giöõ trong moät nhaø baêng, Ñöùc Hoàng Y cho raèng vieäc Toång Thoáng Estrada thoûa hieäp vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñaùnh caép coâng quyõ, laø moät haønh ñoäng voâ luaân. Taát caû nhöõng cuûa caûi ñaùnh caép töø ngaân khoá phaûi ñöôïc traû laïi cho ngöôøi daân. Trong baøi dieãn vaên toaøn quoác, ñoïc hoâm thöù hai (26/07/99), nhaân dòp quoác hoäi khai maïc khoùa hoïp, oâng Estrada ñaõ laäp laïi lôøi keâu goïi cuûa oâng, neân thöông löôïng vôùi gia ñình Marcos, vaø chính phuû coù theå seõ khoâng laáy laïi ñöôïc ñoàng naøo neáu cöù tieáp tuïc theo ñuoåi caùc vuï kieän tuïng.

Trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây, chính phuû Estrada ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu chæ trích, lieân quan tôùi vieäc oâng Estrada gaây aùp löïc baùo chí, deã daõi ñoái vôùi caùc tay doanh nghieäp gaàn guõi vôùi oâng, vaø thoûa hieäp vôùi gia ñình Marcos. Ñaây cuõng laø nhöõng lyù do taïi sao caùc Giaùm Muïc Philippines ngaøy caøng chæ trích chính theå cuûa oâng Estrada.


Back to Radio Veritas Asia Home Page