Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano laøm ñaëc söù beá maïc ñaïi hoäi giôùi treû AÂu Chaâu

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano laøm ñaëc söù beá maïc ñaïi hoäi giôùi treû AÂu Chaâu.

(VIS 29/07/99) - Vatican - Trong laù thö ñöôïc coâng boá vaøo thöù Naêm (29/07/99), ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi tôùi chuû toïa leã beá maïc Ñaïi Hoäi Giôùi Treû AÂu Chaâu, taïi Santiago de Compostela beân Taây Ban Nha, töø ngaøy 4 ñeán ngaøy 8 thaùng 8/1999.

Laù thö baèng tieáng La Tinh ñeà ngaøy 4/07/99. ÑTC vieát raèng caùc baïn treû tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy, vôùi loøng nhieät thaønh, quaûng ñaïi vaø khoâng do döï, nhaém xaây döïng moät theá giôùi coâng baèng vaø hoøa bình hôn, moät theá giôùi trong ñoù caùc nguyeân taéc cuûa söï ngay thaúng vaø thaønh thaät seõ chieán thaéng. Keát thuùc laù thö, ÑTC xin Ñöùc Hoàng Y Sodano haõy chuyeån tôùi taát caû caùc baïn treû loøng quí meán vaø söï tham döï tinh thaàn cuûa ngaøi, vaø nguyeän xin thaùnh Giacoâbeâ baûo veä, vaø ban phaùt cho caùc baïn treû nhöõng ôn thaùnh ñeå hoï tieáp tuïc söù maïng toâng ñoà cuûa thaùnh nhaân.


Caùc chính trò gia töø khaép Chaâu Myõ thaûo luaän veà ñeà taøi gia ñình

Caùc chính trò gia töø khaép Chaâu Myõ thaûo luaän veà ñeà taøi gia ñình.

(VIS 29/07/99) - Vatican-Töø ngaøy muøng 3 ñeán ngaøy 5 thaùng 8/1999 tôùi ñaây, moät hoäi nghò veà ñeà taøi: "Gia Ñình vaø Söï Soáng, 50 naêm sau ngaøy coâng boá Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn Quoác Teá", seõ dieãn ra taïi thuû ñoâ Buenos Aires cuûa Argentina. Hoäi nghò laàn thöù ba naøy do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình, ñöùng ra toå chöùc.

Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình, vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, seõ ñeán tham döï hoäi nghò. Cuøng hieän dieän coù khoaûng 200 chính trò gia, caùc nhaø laøm luaät töø khaép Chaâu Myõ vaø moät soá nhaø trí thöùc. Hoäi nghò laàn thöù nhaát ñaõ dieãn ra taïi Rio De Janeiro beân Brazil daïo thaùng 8 naêm 1993, daønh rieâng cho caùc nöôùc vuøng Chaâu Myõ La Tinh, vôùi chuû ñeà: "Quyeàn cuûa Gia Ñình tröôùc ngöôõng cöûa Kyû Nguyeân Thöù Ba". Hoäi nghò laàn thöù hai, cho toaøn Chaâu Myõ, dieãn ra taïi thuû ñoâ cuûa Meâhicoâ, daïo thaùng 6 naêm 1996. Chuû ñeà hoäi nghò naøy laø: "Phaåm Giaù cuûa Gia Ñình vaø Söï Soáng Trong Chính Saùch vaø Luaät Phaùp cuûa Chaâu Myõ. Nhöõng Suy Tö trong aùnh saùng cuûa Thoâng Ñieäp Söï Soáng".


Quæ "Phaùt Trieån caùc daân toäc" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II

Quæ "Phaùt Trieån caùc daân toäc" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II.

Manizales, Colombia [Apic 29/07/99] - Trong naêm nay, Quæ "Phaùt Trieån caùc daân toäc" do Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II thaønh laäp naêm 1992, seõ taøi trôï cho 201 döï aùn phaùt trieån cho caùc noâng daân, thoå daân ngheøo taïi Chaâu Myõ Latinh. Ngaân khoaûn leân ñeán 1,8 trieäu myõ kim.

Caùc döï aùn noùi treân ñaõ ñöôïc thoâng qua trong moät phieân hoïp cuûa Hoäi Ñoàng quaûn trò cuûa Quæ "phaùt trieån caùc daân toäc", dieãn ra taïi Colombia hoài trung tuaàn thaùng 7/1999 vöøa qua. Hoäi Ñoàng quaûn trò cuûa Quæ naøy goàm coù moät soá Giaùm Muïc Mehicoâ, Brasil, Bolivia, Peru vaø Guatemala.

Trong 6 naêm, ñaõ coù 8 trieäu myõ kim ñöôïc ñaàu tö vaøo caùc döï aùn cuûa Quæ.


Caùc Giaùm Muïc Sudan caûnh caùo veà nguy cô naïn ñoùi ôû mieàn Nam nöôùc naøy

Caùc Giaùm Muïc Sudan caûnh caùo veà nguy cô naïn ñoùi ôû mieàn Nam nöôùc naøy.

(AFP 29/07/99) - Kenya (Nairobi) - Khoaûng 250 ngaøn ngöôøi ñang gaëp nguy cô laâm vaøo naïn ñoùi taïi vuøng Bahr el-Ghazal ôû mieàn Nam Sudan.

Ñöùc Cha Caesar Mazzolari, Giaùm Muïc Rumbek thuoäc Nam Sudan, ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù Naêm (29/07/99). Leân tieáng vôùi moät soá kyù giaû ñang vieáng thaêm giaùo phaän cuûa ngaøi, Ñöùc Cha Mazzolari cho bieát ñaõ coù nhöõng daáu hieäu roõ reät cuûa naïn ñoùi taïi caùc thò traán cuûa vuøng Bahr el-Ghazal nhö Taây Yirol, Rumbek vaø Baéc Tonj, nguyeân nhaân laø do naïn haïn haùn. Maëc duø caùc noâng daân ñaõ troàng caáy nhieàu laàn keå töø thaùng Tö, nhöng chaéc chaén möùc thu hoaïch seõ raát thaáp vì thieáu nöôùc.

Vò Giaùm Muïc Rumbek keâu goïi caùc toå chöùc phi chính phuû vaø coäng ñoàng quoác teá haõy göûi caùc chuyeân gia veà noâng nghieäp vaø thöïc phaåm ñeán nhöõng vuøng bò aûnh höôûng, ñeå tìm caùch cöùu daân chuùng bò aûnh höôûng. Ñöùc Cha Mazzolari tha thieát baøy toû nhö sau: "Giaùo phaän Rumbek van naøi Chöông Trình Thöïc Phaåm Theá Giôùi cuûa Lieân Hieäp Quoác haõy tieáp tuïc xeùt nghieäm tình traïng thöïc phaåm vaø nguy cô naïn ñoùi ñang thaønh hình nhanh choùng taïi vuøng Bahr el-Ghazal noùi chung, roài sau ñoù caûnh giaùc coäng ñoàng quoác teá veà vaán ñeà naøy. Ñöùc Cha Mazzolari cam keát laø giaùo phaän cuûa ngaøi ñaõ chuaån bò ñeå ñaùp öùng tröôùc naïn ñoùi saép xaûy ra, tuy nhieân ngaøi nhaán maïnh raèng soá ngöôøi bò aûnh höôûng raát nhieàu vaø ñieàu naøy ñoøi hoûi söï can thieäp cuûa Chöông Trình thöïc phaåm theá giôùi vaø caùc toå chöùc phi chính phuû quoác teá. Moät söï can thieäp chaäm treã seõ ñöa tôùi moät cuoäc khuûng hoaûng nghieâm troïng hôn caû naïn ñoùi taïi mieàn Nam Sudan, aûnh höôûng tôùi hôn 2 trieäu röôõi ngöôøi vaø haøng chuïc ngaøn ngöôøi bò thieät maïng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page