Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuoäc gaëp gôõ giöõa hai vò ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh vaø Hoa Kyø

Cuoäc gaëp gôõ giöõa hai vò ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh vaø Hoa Kyø.

(VIS 28/07/99) - Vatican - Tröa thöù Tö (28/07/99), phoøng baùo chí Toøa Thaùnh ñaõ ra thoâng caùo veà cuoäc hoäi kieán giöõa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, vôùi baø Madaleine Albright, ngoaïi tröôûng Hoa Kyø.

Thoâng caùo ghi nhö sau: "Cuoäc gaëp gôõ thaân thieän giöõa hai vò ngoaïi tröôûng, keùo daøi hôn moät tieáng ñoàng hoà, taïo cô hoäi ñeå trao ñoåi nhöõng quan ñieåm lieân quan tôùi nhieàu khía caïnh cuûa caùc vaán ñeà quoác teá. Hai vò ngoaïi tröôûng ñaëc bieät löu yù tôùi tieán trình hoøa bình taïi vuøng Trung Ñoâng, tình hình taïi moät soá nöôùc AÙ Chaâu, cuõng nhö söï chôø ñôïi veà vieäc bình thöôøng hoùa tình hình taïi vuøng Balkans."

"Caû hai vò ngoaïi tröôûng cuøng ñoàng yù veà söï caàn thieát phaûi tieáp tuïc caùc noã löïc ñang thöïc hieän, ñeå qua ñoù, coâng lyù vaø luaät phaùp ñöôïc thöïc thi haàu ñaûm baûo hoøa bình thöïc söï vaø söï chung soáng laâu daøi giöõa ngöôøi daân ôû taát caû moïi nôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page