Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thöôïng Phuï Nasrallah Sfeir phaûn ñoái vieäc ñònh cö ngöôøi Palestine taïi Liban

Ñöùc Thöôïng Phuï Nasrallah Sfeir phaûn ñoái vieäc ñònh cö ngöôøi Palestine taïi Liban.

Beyrouth [Apic 26/07/99] - Moät laàn nöõa, Ñöùc Thöôïng Phuï maronit Nasrallah Sfeir choáng laïi vieäc ñònh cö 300 ngaøn ngöôøi tî naïn Palestine taïi Liban.

Trong Thaùnh Leã Chuùa Nhöït vöøa qua taïi dinh thöï muøa heø cuûa ngaøi ôû Dimane, vò laõnh ñaïo cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Maronit taïi Liban ñaõ laäp laïi raèng Liban khoâng theå tieáp nhaän vieäc ñònh cö nhöõng ngöôøi tî naïn Palestine, vôùi lyù do raát ñôn giaûn laø laõnh thoå quoác gia naøy quaù chaäp heïp vaø maät ñoä daân soá laïi cao.

Keå töø khi quoác gia Israel ñöôïc thaønh laäp hoài naêm 1948 ñeán nay, laøn soùng ngöôøi Palestine tî naïn ñaõ trôû thaønh ñoái töôïng cuûa nhöõng cuoäc tranh caûi soâi noåi taïi Liban. Israel khoâng chaáp nhaän cho ngöôøi tî naïn Palestine trôû veà queâ höông cuûa hoï, trong khi ñoù Liban lo sôï phaûi bò laøm vaät hy sinh trong tieán trình hoøa bình vaø bò baét buoäc phaûi ñeå cho ngöôøi tî naïn Palestine ñònh cö vænh vieån treân ñaát nöôùc hoï. Töø laâu, söï hieän dieän cuûa ngöôøi tî naïn Palestine treân ñaát nöôùc hoï ñaõ taïo neân moät yeáu toá baát oån trieàn mieân. Giôùi Kitoâ giaùo e ngaïi raèng söï hieän dieän vónh vieãn cuûa nhöõng ngöôøi Palestine taïi Liban coù theå aûnh höôûng ñeán söï quaân bình voán xaây döïng treân söï chia seû quyeàn haønh giöõa Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo.

Veà phaàn mình, thuû töôùng Liban, oâng Selim Hoss, cuõng khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa chính phuû Liban laø seõ khoâng chaáp nhaän cho ngöôøi Palestine ñöôïc ñònh cö taïi ñaây.


Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ boå nhieäm caùc Nghò Phuï cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÂu Chaâu

Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ boå nhieäm caùc Nghò Phuï cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÂu Chaâu.

Roma [Apic 26/07/99] - Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vöøa boå nhieäm 23 Nghò Phuï cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÂu Chaâu seõ khai dieãn taïi Vatican vaøo thaùng 10/1999 tôùi ñaây. Ngoaøi ra coøn coù 17 chuyeân vieân vaø 38 döï thính vieân cuõng ñaõ ñöôïc chæ ñònh. Theo ghi nhaän, ña soá caùc döï thính vieân laàn naøy laø phuï nöõ.

Trong soá 23 Nghò Phuï ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm, ñoâng nhöùt laø Ba Lan, ba vò, keá ñoù laø Phaùp vaø Taây Ban Nha, moãi nöôùc hai vò. Caùc nöôùc coøn laïi moãi nöôùc moät vò. Moät soá Giaùm Muïc ñeán töø Myõ, Canada, Brasil, Mozambique, AÁn Ñoä, Liban vaø Australia seõ ñaïi dieän cho caùc luïc ñòa khaùc.

23 chuyeân vieân ñeán töø 11 quoác gia, phaàn ñoâng töø Phaùp, Taây Ban Nha vaø YÙ. Ña soá caùc chuyeân vieân ñeàu laø caùc giaùo sö vaø caùc nhaø khoa hoïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page