Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Khaùm phaù nhöõng hang ñoäng cuûa giaùo phaùi thôø satan gaàn Roma

Khaùm phaù nhöõng hang ñoäng cuûa giaùo phaùi thôø satan gaàn Roma.

Roma [Apic 25/07/99] - Baùo chí xuaát baûn hoâm Chuùa Nhöït [25/07/99] taïi Roma cho bieát caûnh saùt ñaõ khaùm phaù ñöôïc taïi Santa Maria in Galeria, gaàn Roma, nhieàu hang ñoäng trong ñoù caùc giaùo phaùi toân thôø Satan cöû haønh caùc nghi thöùc cuûa hoï.

Caûnh saùt cho bieát, ôû loái vaøo caùc hang ñoäng coù nhöõng böùc töôïng nhoû cuûa Lucifer. Treân caùc böùc töôøng, caûnh saùt cuõng tìm thaáy nhöõng baøi ca ngôïi khen vinh quang cuûa ma quæ vaø moät caùi thau nhoû coù chöùa ñöïng maùu suùc vaät.

Löïc löôïng caûnh saùt ñaõ khaùm xeùt nhöõng thaønh phoá laân caän. Taïi moät ñòa ñieåm noï, hoï ñaõ khaùm phaù nhöõng böùc töôïng laøm baèng xöông suùc vaät vaø nhieàu bieåu töôïng veà ma thuaät veû treân neàn nhaø.


Hai Nöõ Tu Colombia bò truy toá vì toäi duøng suùng haï saùt moät teân aên troäm

Hai Nöõ Tu Colombia bò truy toá vì toäi duøng suùng haï saùt moät teân aên troäm.

Bogota [Apic 25/07/99] - Hai Nöõ Tu kín taïi thaønh phoá Tunja, Colombia, ñaõ bò ñöa ra toøa xeùt xöû roài ñöôïc thaû töï do vì can toäi haï saùt moät teân troäm xaâm nhaäp vaøo Tu Vieän hoâm thöù Ba tuaàn tröôùc (20/07/99).

Theo tôø "Thôøi Baùo" xuaát baûn taïi thuû ñoâ Bogota trong soá ra hoâm Chuùa Nhöït [25/07/99], hai Nöõ Tu naøy ñaõ mua cuûa quaân ñoäi moät khaåu suùng luïc ñeå töï veä, sau khi ñaõ bò aên troäm ñeán 6 laàn. Hai chò ñaõ xin loãi vì khoâng heà coù yù gieát ngöôøi. Trong phieân tröïc ñeâm cuûa mình, vì quaù sôï haõi, hai chò ñaõ noå xuùng xoái xaû vaøo moät boùng ñen ñoät nhaäp vaøo Tu Vieän. Keû gian ñaõ ngaõ guïc töùc khaéc.

Ñöùc Cha Castro Quiroga, Giaùm Muïc Tunja tuyeân boá raèng 28 Nöõ Tu cuûa Tu Vieän naøy luoân soáng trong baát oån, vì ñaõ bò troäm cöôùp taán coâng ñeán 9 laàn.

Hieän trong Tu Vieän coù moät böùc aûnh Ñöùc Meï raát noãi tieáng. Caùc Nöõ Tu e ngaïi raèng ñaây chính laø ñoái töôïng cuûa nhöõng laàn thaêm vieáng cuûa keû gian.


Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Angola môû chieán dòch "Phong traøo vì Hoøa Bình"

Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Angola môû chieán dòch "Phong traøo vì Hoøa Bình".

Luanda, Angola [Apic 25/07/99] - Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Angola vöøa tung ra chieán dòch coù teân laø "phong traøo vì hoøa bình" nhaèm hoøa giaûi chính phuû vaø phong traøo phieán loaïn goïi taét laø Unita, töùc Ñoaøn Keát daân toäc vì söï ñoäc laäp toaøn dieän cuûa Angola. Hoâm thöù Saùu tuaàn tröôùc (23/07/99), chính phuû ñaõ treo giaûi thöôûng cho nhöõng ai baét ñöôïc thuû laõnh cuûa phong traøo naøy laø oâng Jonas Savimbi. Trong tuaàn tôùi, moät phaùn ñoaøn chính phuû Angola seõ ñeán truï sôû Lieân Hieäp Quoác ôû New York ñeå thaûo luaän veà vieäc thieát laäp moät Toøa AÙn quoác teá.

Neáu ñeà nghò naøy ñöôïc Lieân Hieäp Quoác uûng hoä, chính phuû Angola seõ ban haønh leänh truy naõ oâng Savimbi maø Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác cuõng xem nhö keû ñaõ phaù vôû hoøa öôùc Lusaka ñöôïc kyù keát hoài naêm 1994.

OÂng Jonas Savimbi, naêm nay 64 tuoåi, laø ngöôøi ñaõ ñeo ñuoåi cuoäc noäi chieán laâu nhöùt taïi Phi Chaâu. OÂng ñaõ töøng bò keát aùn vì raát nhieàu toäi aùc.

Veà phaàn mình, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Angola ñaõ tình nguyeän ñöùng ra laøm trung gian hoøa giaûi giöõa chính phuû vaø phieán quaân keå töø naêm 1975. Saùng kieán cuûa Gíao Hoäi nhaèm tröôùc tieân ñoäng vieân moïi ngöôøi daân Angola veà nhöõng giaù trò cuûa hoøa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page