Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuoäc gaëp gôõ toaøn luïc ñòa Myõ Chaâu veà "beânh vöïc söï soáng"

Cuoäc gaëp gôõ toaøn luïc ñòa Myõ Chaâu veà "beânh vöïc söï soáng".

Buenos Aires [Apic 23/07/99] - Töø ngaøy 3 ñeán 5 thaùng 8/1999 tôùi ñaây, moät cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc nhaø chính trò vaø laäp phaùp cuûa Myõ Chaâu, do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình toå chöùc, seõ dieãn ra taïi Buenos Aires, Argentina, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo.

Vôùi chuû ñeà "Gia ñình vaø söï soáng: 50 naêm sau khi baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn ñöôïc coâng boá", cuoäc gaëp gôõ seõ ñöôïc khai maïc vôùi thaùnh leã do Ñöùc Cha Jorge Mario Bergoglio, Toång Giaùm Muïc Buenos Aires chuû söï.

Ngoaøi Ñöùc Hoàng Y Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình, Ñöùc Cha Estanislao Karlic, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina, coøn coù söï tham döï cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh. Veà phía caùc nhaân vaät chính trò taïi Chaâu Myõ, ngoaøi Toång Thoáng Carlos Menem cuûa Argentina, coøn coù cöïu Toång Thoáng Colombia, oâng Belisario Betancur, phoù Toång Thoáng Brasil, oâng Antonio Maciel vaø Toång Thoáng vöøa ñaéc cöû cuûa Panama, baø Mireya Moscoso.


Cuoäc gaëp gôõ cuûa sinh vieân Coâng Giaùo AÂu Chaâu

Cuoäc gaëp gôõ cuûa sinh vieân Coâng Giaùo AÂu Chaâu.

Roma [Zenit 23/07/99] - Cuoäc gaëp gôõ laàn thöù 9 cuûa sinh vieân caùc ñaïi hoïc Coâng Giaùo ñaõ ñöôïc khai dieãn taïi Taây Ban Nha töø ngaøy 23/07/99 vöøa qua vaø seõ keùo daøi cho ñeán ngaøy 28/07/99 tôùi. Ñaây laø moät phaàn cuûa nhöõng saùng kieán ñöôïc toå chöùc nhaèm ñeå chuaån bò cuoäc haønh höông giôùi treû AÂu Chaâu seõ dieãn ra taïi Santiago de Compostella töø ngaøy 4 ñeán 8 thaùng 8/1999 tôùi ñaây.

Ñeà taøi cuûa cuoäc gaëp gôõ laàn thöù 9 cuûa sinh vieân caùc ñaïi hoïc Coâng Giaùo laø "Caùc toân giaùo ñoäc thaàn treân ñöôøng tieán veà vôùi Chuùa: ñöùc tin, vaên hoùa vaø ñoái thoaïi trong ngaøn naêm thöù ba". Chöông trình cuoäc gaëp gôõ goàm coù 5 baøi thuyeát trình. Ngoaøi ra coøn coù caùc thaùnh leã, caùc buoåi hoøa nhaïc, caùc cuoäc thaûo luaän vaø nhöõng buoåi du ngoaïn. Ngaøy mai, 26/07/99, caùc tham döï vieân seõ nghe Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, thuyeát trình. Sau Ñaïi Hoäi Giôùi Treû ñöôïc toå chöùc taïi Paris, coâng taùc muïc vuï cho giôùi treû hieän ñang khôûi saéc taïi Phaùp. Nhieàu ngöôøi treû Phaùp ñang huôùng veà cuoäc gaëp gôõ giôùi treû laàn tôùi taïi Roma. Seõ coù khoaûng 80 ngaøn ngöôøi treû Phaùp ñeán Roma töø ngaøy 15 ñeán 20 thaùng 8 naêm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page