Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi quoác gia thöù 171 naèm trong vuøng Antilles

Toøa Thaùnh thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi quoác gia thöù 171 naèm trong vuøng Antilles.

Tin Vatican (VIS 19/07/99) : Saùng thöù Hai 19 thaùng 7/1999, Toøa Thaùnh vaø Quoác Gia Ñaûo Saint KITTS vaø NEVIS ñaõ chính thöùc thieát laäp lieân laïc ngoaïi giao vôùi nhau, treân caáp baäc Söù Thaàn töø phía Toøa Thaùnh, vaø Ñaïi Söù töø phía quoác gia Ñaûo Saint KITTS vaø NEVIS.

Quoác Gia Ñaûo Saint KITTS vaø NEVIS, töø naêm 1623, laø thuoäc ñòa cuûa Anh Quoác, vaø ñaõ ñöôïc ñoäc laäp trong Lieân Hieäp Anh, ngaøy 19 thaùng 9 naêm 1983. Vôùi dieän tích roäng khoaûng 270 caây soá vuoâng, Quoác Gia Ñaûo Saint KITTS vaø NEVIS, coù 40 ngaøn daân. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ ñeán ñaây laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1847. Hieän nay, quoác gia ñaûo Saint KITTS vaø NEVIS, chæ coù khoaûng 5 ngaøn tín höõu. Ñaây laø quoác gia thöù 171 coù lieân laïc ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page