Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines baàu taân chuû tòch

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines baàu taân chuû tòch.

(Philippines Star 13/07/99) - Philippines (Tagaytay) - Trong khoùa hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù 79, toå chöùc taïi nhaø tónh taâm Betania ôû thaønh phoá Tagaytay töø ngaøy 10 ñeán ngaøy 12 thaùng 7/1999 vöøa qua, caùc Giaùm Muïc Philippines ñaõ baàu moät ban laõnh ñaïo môùi.

Ñöôïc baàu laøm taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laø Ñöùc Cha Orlando Quevedo, Toång Giaùm Muïc Cotabato; vaø phoù chuû tòch laø Ñöùc Cha Leonardo Legaspi, Toång Giaùm Muïc Caceres. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Quevedo, 60 tuoåi, thay theá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, ñaõ giöõ gheá chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines trong hai nhieäm kyø. Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, vò taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho bieát ngaøi seõ tieáp tuïc caùc chöông trình cuûa vò tieàn nhieäm, bao goàm vieäc coå ñoäng baõi boû aùn töû hình vaø tha nôï nöôùc ngoaøi cuûa caùc nöôùc thuoäc theá giôùi thöù ba. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Quevedo cuõng cho bieát theâm laø ngaøi seõ theo doõi saùt vaø thaúng thaén pheâ bình caùc chöông trình cuûa chính phuû, neáu xeùt raèng nhöõng chöông trình naøy phöông haïi tôùi ngöôøi ngheøo, hay chæ phuïc vuï cho quyeàn lôïi cuûa giôùi giaøu coù maø thoâi. Tuy nhieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines vaãn tieáp tuïc uûng hoä chính phuû trong nhöõng chöông trình khaùc, khoâng ñi ngöôïc laïi vôùi luaät cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo, nhöng möu caàu lôïi ích chung cho ngöôøi daân, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page