Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vôõ kòch trình baøy "Cuoäc Ñoái Thoaïi giöõa Nietzsche vaø Thaùnh Nöõ Teâreâsa" ñaõ truùng giaûi nhaát cuoäc thi quoác teá veà kòch ngheä toân giaùo höôùng ñeán naêm 2000

Vôõ kòch trình baøy "Cuoäc Ñoái Thoaïi giöõa Nietzsche vaø Thaùnh Nöõ Teâreâsa" ñaõ truùng giaûi nhaát cuoäc thi quoác teá veà kòch ngheä toân giaùo höôùng ñeán naêm 2000.

Tin Roma (Apic 11/07/99): UÛy Ban Ngheä Thuaät vaø Vaên Hoùa cuûa Toøa Thaùnh chuaån bò cho Naêm Thaùnh 2000, vöøa coâng boá danh saùch nhöõng keû truùng giaûi cuûa cuoäc thi quoác teá laàn ñaàu tieân veà Kòch Ngheä Toân Giaùo. Giaûi Nhaát ñaõ ñöôïc trao cho moät nöõ tu doøng Cameâloâ, ngöôøi Thuïy Ñieån, taùc giaû cuûa baûn kòch, trình baøy cuoäc "Ñoái Thoaïi Giöõa Nietzsche vaø Thaùnh Nöõ Teâreâsa". Noäi dung laø lôøi môøi goïi cuûa Thaùnh Nöõ Teâreâsa gôûi ñeán trieát gia cuûa söï thaát voïng, ñeå cuøng ñi tìm söï thaät. Taùc giaû laø Nöõ Tu Bridget Edman, 50 tuoåi, tröôùc kia laø tín höõu cuûa giaùo hoäi Tin Laønh Lutheroâ, nhöng ñaõ trôû laïi vôùi Ñöùc Tin Coâng Giaùo, roài ñi tu doøng Carmeâloâ beân Nam Phi. Moãi ngaøy, nöõ tu ñaõ ñeå ra moät tieáng ñoàng hoà ñeå vieát baûn kòch naày, vaø phaàn coøn laïi cuûa thôøi giôø trong ngaøy ñöôïc daønh cho vieäc chieâm nieäm vaø ñôøi soáng coäng ñoaøn.

UÛy ban ñaõ duyeät qua 309 baûn kòch, do 243 taùc giaû töø khaép naêm chaâu gôûi ñeán, vaø ñaõ choïn ra ñöôïc 9 baûn kòch hay nhaát. UÛy Ban döï ñònh seõ cho xuaát baûn nhöõng vôû kòch naày trong moät Taäp Saùch.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Colombia toå chöùc cuoäc haønh höông giöõa cuoäc baïo ñoäng

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Colombia toå chöùc cuoäc haønh höông giöõa cuoäc baïo ñoäng.

(Zenit 11/07/99) - Colombia (Bogota) - Thöù Saùu (9/07/99), giaùo hoäi Coâng Giaùo Colombia ñaõ toå chöùc cuoäc haønh höông töôïng Ñöùc Meï Ñoàng Trinh Chiquinquira. Cuoäc haønh höông naøy keùo daøi trong ba ngaøy, giöõa luùc caùc phieán quaân Colombia môû cuoäc taán coâng vaøo quaân ñoäi chính phuû chæ vaøi ngaøy sau khi cuoäc thöông thuyeát hoøa bình baét ñaàu.

Trong khoùa hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia vaøo toái thöù Saùu 9/07/99, caùc Giaùm Muïc ñaõ leân tieáng keâu goïi chính phuû, phieán quaân cuõng nhö caùc löïc löôïng baùn quaân söï, haõy chaám döùt nhöõng cöû chæ baïo ñoäng taïi Colombia, quoác gia ñang phaûi höùng chòu nhöõng laøn gioù cuûa chieán tranh vaø cheát choùc. Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi nhaéc nhôû caùc phe phaùi ñang laâm chieán raèng hoøa bình khoâng chæ ñôn giaûn laø hoa quaû qua thöông thuyeát maø thoâi, nhöng ñoù laø tieán trình thöïc söï möu tìm coâng baèng xaõ hoäi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto Giraldo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, xaùc nhaän nhu caàu caàn phaûi chaám döùt moïi baïo ñoäng, khi maø nhöõng cuoäc giao chieán naøy chæ laøm suy yeáu theâm noã löïc cuûa moïi ngöôøi treân baøn thöông thuyeát. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giraldo, cuoäc haønh höông töôïng Ñöùc Meï Ñoàng Trinh Chiquinquira laø moät bieán coá toân giaùo toaøn quoác, vaø nhö vaäy bieán coá naøy trôû thaønh lôøi caàu nguyeän cho hoøa bình cuûa taát caû ngöôøi daân Colombia.

Vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia ñaõ noùi nhö sau: "Ñaây laø cô hoäi ñeå caùc tín höõu Coâng Giaùo canh taân söï daán thaân cuûa mình. Chuùng ta ñoùn möøng hoøa bình do Thieân Chuùa mang ñeán, qua Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh, vaø ñoàng thôøi döïa treân söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, chuùng ta coù theå tieáp tuïc daán böôùc treân con ñöôøng möu tìm hoøa bình. Ñaây laø moät coâng taùc cho taát caû moïi ngöôøi, moät coâng taùc bieåu hieän cuûa tình ñoaøn keát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page