Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phaân nöûa tín höõu Coâng Giaùo ôû thuû ñoâ Tokyo laø ngöôøi nöôùc ngoaøi

Phaân nöûa tín höõu Coâng Giaùo ôû thuû ñoâ Tokyo laø ngöôøi nöôùc ngoaøi.

(UCAN JA3022.1033 23/06/99) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Khoaûng 45% soá tín höõu Coâng Giaùo thuoäc Toång Giaùo Phaän Tokyo laø ngöôøi nöôùc ngoaøi, trong soá naøy ngöôøi Coâng Giaùo Philippines ñöùng ñaàu, theo sau laø tín höõu ngöôøi Brazil, keá ñeán laø ngöôøi Chaâu Myõ La Tinh vaø Nam Haøn.

Treân ñaây laø keát quaû cuoäc thaêm doø, do Trung Taâm Coâng Giaùo Quoác Teá Tokyo thöïc hieän. Cuoäc thaêm doø cuõng ghi nhaän nhöõng vaán ñeà maø caùc lm taïi caùc giaùo xöù trong Toång Giaùo Phaän Tokyo thöôøng gaëp phaûi khi moät caëp nam nöõ ngöôøi ngoaïi quoác keát hoân, cuï theå laø thieáu giaáy chöùng nhaän röûa toäi, hay laø moät trong hai ngöôøi coù gia ñình hay ñình hoaëc ñaõ ly dò. Trong vieäc chuaån caùc phuï huynh röûa toäi cho con caùi, nhieàu cha xöù gaëp khoù khaên trong vaán ñeà ngoân ngöõ. Cuoäc thaêm doø cho thaáy coù raát ít Linh Muïc Nhaät Baûn thoâng thaïo ngoaïi ngöõ, do ñoù hoï bò khoù khaên trong vaán ñeà giaûi thích vaø höôùng daãn caùc phuï huynh trong leã röûa toäi.

Caùc nhaø thôø trong thuû ñoâ Tokyo cuõng cöû haønh Thaùnh Leã baèng tieáng nöôùc ngoaøi cho caùc tín höõu ngoaïi quoác. Toång coäng coù 26 nhaø thôø nôi Linh Muïc daâng Thaùnh Leã baèng tieáng nöôùc ngoaøi, chieám khoaûng 35% trong toång soá caùc nhaø thôø ôû Tokyo. Nhöõng thöù tieáng ñöôïc duøng ñeå daâng Thaùnh Leã laø: Anh, Indonesia, Ñaïi Haøn, Ba Lan, Boà Ñaøo Nha, Taây Ban Nha, tieáng Phi vaø tieáng Vieät Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page