Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc AÙi Nhó Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc AÙi Nhó Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 22.06.99 - Sau khi tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò quoác teá cuûa UÛy Ban veà Chaâu Myõ Latinh, ÑTC coøn tieáp taùm Giaùm Muïc Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan ñeán Roma "vieáng Toøa Thaùnh". Hoâm 21/06/99, ÑTC ñaõ tieáp 10 vò . Nhö vaäy ÑTC ñaõ tieáp ñöôïc 18 vò trong soá 30 vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÙi Nhó Lan.

Sau caùc Giaùm Muïc AÙi Nhó Lan, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Augustine Kasuija, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Algeùrie vaø Tunisie.

Ñaøi Vatican loan: Hai ngaøy thöù Tö 9/06/99 vaø 16/06/99 khoâng coù caùc buoåi tieáp kieán chung, vì ÑTC vieáng thaêm muïc vuï taïi Ba Lan; thöù Tö 23.06.99, ÑTC trôû laïi tieáp caùc ñoaøn haønh höông nhö thöôøng leä. Buoåi tieáp kieán chung seõ baét ñaàu töø 9:30 thay vì 10 giôø.


ÑTC chuû söï Thaùnh Leã kính hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ vaø trao Pallium cho 37 Toång Giaùm Muïc

ÑTC chuû söï Thaùnh Leã kính hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ vaø trao Pallium cho 37 Toång Giaùm Muïc.

Vatican - 22.06.99 - Vaên phoøng cöû haønh Phuïng Vuï cuûa ÑTC loan baùo: thöù Ba 29 thaùng 6/1999 tôùi ñaây, Leã troïng hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ, luùc 9:30 saùng, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ chuû söï Thaùnh Leã ñoàng teá vôùi moät soá Toång Giaùm Muïc ñeán Roma laõnh daây Pallium, bieåu hieäu quyeàn Toång Giaùm Muïc ñöùng ñaàu moät Giaùo Tænh. Pallium laø moät baêng len traéng, treân coù ñính 6 Thaùnh Giaù ñen. Caùc vò Toång Giaùm Muïc seõ mang baêng naøy trong luùc cöû haønh caùc leã nghi long troïng trong Giaùo Phaän. Leã nghi trao Pallium ñöôïc cöû haønh beân Moä Thaùnh Pheâroâ noùi leân söï hieäp thoâng cuûa caùc vò Toång Giaùm Muïc ñöùng ñaàu Giaùo Tænh vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ.

Trong dòp naøy coù 37 vò Toång Giaùm Muïc seõ laõnh Pallium do tay ÑTC. 16 Vò Myõ Chaâu - 10 Vò thuoäc AÂu Chaâu - 7 vò thuoäc Phi Chaâu vaø 4 vò thuoäc AÙ Chaâu (3 vò AÁn Ñoä vaø moät vò Philippines).


Caùc tín höõu Kitoâ Kuwait phaûi ñöôïc töï do thöïc haønh ñaïo

Caùc tín höõu Kitoâ Kuwait phaûi ñöôïc töï do thöïc haønh ñaïo.

(AFP 22/06/99) - Kuwait (Kuwait City) - Moät nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Shiite cuûa Kuwait vöøa leân tieáng keâu goïi ñeå cho taát caû ngöôøi daân Kuwait ñöôïc töï do thöïc haønh ñaïo, vaø chính phuû phaûi cho pheùp ngöôøi Kitoâ taïi nöôùc naøy xaây theâm nhaø thôø.

Moät nhaät baùo cuûa Kuwait, soá ra thöù Ba hoâm qua (22/06/99), cho bieát, oâng Hussein Al-Qallaf, moät vò daân bieåu ñöôïc kính neå, ñaõ noùi nhö sau: "Taát caû ngöôøi daân soáng taïi Kuwait phaûi ñöôïc höôûng töï do toân giaùo vaø quyeàn lôïi cuûa hoï. Thöïc haønh ñaïo cuûa mình laø quyeàn cuûa moãi moät coâng daân Kuwait. Toâi khoâng thaáy coù lyù do naøo ñeå nghieâm caám vieäc xaây caát nhaø thôø, bôûi vì ñaây laø quyeàn ñöôïc caû Hoài Giaùo cuõng nhö hieán phaùp Kuwait ñaûm baûo. Chính phuû phaûi cho pheùp caùc tín höõu Kitoâ xaây nhaø thôø rieâng cuûa hoï".

OÂng Hussein Al-Qallaf laø nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Shiite ñaàu tieân ñöôïc baàu vaøo gheá quoác hoäi Kuwait. Lôøi pheâ bình treân ñaây cuûa oâng ñöôïc ñöa ra theo sau vieäc moät laõnh tuï Hoài Giaùo ôû Kuwait keâu goïi chính phuû nöôùc naøy haõy cho ñieàu tra caùc nhaø thôø xaây caát traùi pheùp, hôn laø theo ñuoåi nhöõng toå chöùc baùc aùi cuûa Hoài Giaùo, bò tình nghi ñang gaây quyõ vaän ñoäng cho caùc chính trò gia ra tranh cöû gheá Quoác Hoäi, döï truø seõ dieãn ra vaøo ngaøy 3 thaùng 7/1999 tôùi ñaây. Theo hieán phaùp cuûa Kuwait nhìn nhaän Hoài Giaùo laø quoác giaùo, tuy nhieân ñieàu khoaûn 35 cuûa hieán phaùp naøy cuõng nhaán maïnh tôùi quyeàn töï do tín ngöôõng laø tuyeät ñoái. Nhaø nöôùc ñaûm baûo quyeàn töï do thöïc haønh tín ngöôõng phuø hôïp vôùi truyeàn thoáng ñaõ coù. Ngöôøi Kitoâ taïi Kuwait chæ coù khoaûng 200 trong toång soá 793 ngaøn daân. Tuy nhieân, trong soá 1 trieäu röôõi ngöôøi nöôùc ngoaøi ñang soáng taïi ñaây, ngöôøi Coâng Giaùo chieám khoaûng 100 ngaøn, ña soá laø caùc coâng nhaân Philippines.


Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ keâu goïi thay ñoåi chính trò

Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ keâu goïi thay ñoåi chính trò.

(Zenit 22/06/99) - Meâhicoâ (Thuû ñoâ Meâhicoâ) - Vaøo ngaøy 4 thaùng 7 tôùi ñaây, cöû trò thuoäc121 thò xaõ laøm thaønh bang Meâhicoâ seõ ñi baàu caùc vò thoáng ñoác môùi. Veà maët chính trò, ñaây laø moät cuoäc baàu cöû quan troïng, vì theá caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc cöû tri haõy xöû duïng laù phieáu cuûa hoï moät caùch khoân ngoan, döïa treân söï xeùt ñoaùn cuûa löông taâm, vaø phaûi bieát phaân tích tình hình cuõng nhö chöông trình cuûa caùc öùng cöû vieân.

Trong laù thö muïc vuï göûi tôùi caùc tín höõu, cuõng nhö caùc Linh Muïc vaø Tu Só nam nöõ thuoäc bang Meâhicoâ, 7 vò Giaùm Muïc cuûa bang naøy khaúng ñònh raèng, qua giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh vaø trong aùnh saùng cuûa caùi nhìn Kitoâ veà con ngöôøi, caùc cöû tri coù theå tìm ra ñöôïc nhöõng tieâu chuaån ñeå coù haønh ñoäng thích hôïp vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa ñöùc tin trong caùc laõnh vöïc coù lieân quan tôùi chính trò vaø daân chuû. Vôùi caùc Linh Muïc vaø Tu Só nam nöõ, thö muïc ñöa ra nhöõng ñeà nghò, qua ñoù hoï coù theå tích cöïc hôïp taùc vôùi nhau ñeå chæ cho caùc cöû tri bieát xöû duïng laù phieáu cuûa mình theo löông taâm Kitoâ giaùo. Tuy nhieân caùc Giaùm Muïc cuõng nhaéc nhôû haøng Linh Muïc vaø Tu Só lieân quan tôùi caùc ñieàu khoaûn giaùo luaät, khuyeân caùc Linh Muïc vaø Tu Só khoâng neân tröïc tieáp tham gia vaøo chính trò.


Back to Radio Veritas Asia Home Page