Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan ñeán Roma "Ad Limina"

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan ñeán Roma "Ad Limina".

Vatican - 21.06.99 - Sau ít ngaøy nghæ, saùng thöù Hai 21.06.99, trong Ñeàn Vatican ÑTC tieáp 10 Giaùm Muïc Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan, do Ñöùc Cha Sean Brady, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Armagh, Giaùo Chuû taát caû AÙi Nhó Lan, ñeán Roma "Ad Limina". Taïi Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan, moät quoác gia noåi tieáng "raát Coâng Giaùo", coù taát caû 30 Giaùm Muïc, höôùng daãn hôn 4 trieäu röôûi ngöôøi Coâng Giaùo trong soá saùu trieäu daân cö. Cuõng saùng thöù Hai 21/06/99, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Osvaldo Padilla, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Nigeria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page