Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc tín höõu Tin Laønh Cuba xin Chuùa Gieâsu chuùc laønh cho Fidel Castro

Caùc tín höõu Tin Laønh Cuba xin Chuùa Gieâsu chuùc laønh cho Fidel Castro.

(AFP 20/06/99) - Cuba (Havana) - Trong moät buoåi hoïp maët caàu nguyeän dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Caùch Maïng hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua (20/06/99), haøng chuïc ngaøn tín höõu Tin Laønh Cuba ñaõ caàu nguyeän xin Chuùa Gieâsu chuùc laønh cho chính phuû Cuba vaø cho chuû tòch nhaø nöôùc laø oâng Fidel Castro.

Buoåi caàu nguyeän keùo daøi khoaûng 3 tieáng ñoàng hoà, vaø laø moät trong haøng loaït caùc buoåi hoïp maët toân giaùo cuûa Tin Laønh vôùi chuû ñeà: "Ñöùc Gieâsu Kitoâ cho taát caû moïi ngöôøi". Tham döï buoåi leã coù chuû tòch Fidel Castro vaø nhieàu vieân chöùc cao caáp khaùc trong chính phuû. Caùc buoåi hoïp maët toân giaùo naøy cuûa Tin Laønh mang tính caùch toaøn quoác nhaém muïc ñích rao giaûng giaùo huaán cuûa Chuùa Gieâsu veà tình yeâu, hoøa bình vaø hieäp nhaát. 49 nhaø laõnh ñaïo caùc giaùo hoäi Tin Laønh Cuba cuøng ñöùng ra toå chöùc caùc buoåi hoïp maët naøy. Ñaïi dieän caùc giaùo hoäi Tin Laønh töø nöôùc ngoaøi, cuõng nhö giaùo hoäi Coâng Giaùo Cuba cuõng ñöôïc môøi tham döï.


Thuû töôùng Armenia vieáng thaêm Ñöùc thöôïng phuï Karekin I

Thuû töôùng Armenia vieáng thaêm Ñöùc thöôïng phuï Karekin I.

(Reuters 20/06/99) - Armenia (Yerevan) - Chuùa Nhaät 20/06/99, taân thuû töôùng Armenia, oâng Vazgen Sarksyan ñaõ ñeán thaêm Ñöùc Thöôïng Phuï Karekin I, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Toâng Toøa Armenia, ñang bò beänh ung thö.

Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, baùo chí taïi Armenia cuõng nhö taïi Nga ñaõ ñaêng taûi nhöõng tin töùc veà tình hình söùc khoûe cuûa Ñöùc Karekin I, vaø theo moät nguoàn tin töø Giaùo Hoäi Toâng Toøa Armenia thì söùc khoûe cuûa vò Giaùo Chuû ñang ngaøy moät trôû neân teä hôn. Giaùo Hoäi Toâng Toøa Armenia vaãn im laëng veà tình traïng cuûa Ñöùc Karekin I, 66 tuoåi. Nguoàn tin khoâng cho bieát chi tieát veà cuoäc hoäi kieán giöõa thuû töôùng Sarksyan vaø Ñöùc Thöôïng Phuï Karekin I, nhöng noùi raèng Ñöùc Thöôïng Phuï haàu nhö khoâng coøn ñuû söùc ñeå laøm vieäc nöõa vaø hoâm thöù Saùu vöøa qua (18/06/99), tình traïng cuûa ngaøi ñaõ trôû neân teä hôn. Ñöùc Thöôïng Phuï Karekin I ñaõ traûi qua hai laàn giaûi phaåu taïi Hoa Kyø trong voøng 9 thaùng vöøa qua. Ngaøi leân laøm giaùo chuû Giaùo Hoäi Toâng Toøa Armenia vaøo naêm 1994, sau caùi cheát cuûa vò tieàn nhieäm, laø Ñöùc coá Thöôïng Phuï Vazgen. Vaøo naêm 2001 tôùi ñaây, Armenia seõ möøng kyû nieäm 1700 naêm, bieán coá vua Trdat III tuyeân boá Kitoâ Giaùo laø quoác giaùo cuûa Armenia vaøo naêm 301. Armenia ñöôïc coi laø nöôùc Kitoâ Giaùo ñaàu tieân treân theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page