Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Taân Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Philippines

Taân Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Philippines.

(UCAN PR3010.1032 18/06/99) - Philippines (Manila) - Taân Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Philippines, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Antonio Franco. Ngöôøi YÙ, ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc tín höõu taïi nöôùc naøy haõy noi göông cuûa Chuùa Gieâsu, haõy thöïc thi tình yeâu ñeå caûm nghieäm ñöôïc söùc maïnh giaûi phoùng vaø chöõa laønh qua tha thöù.

Leân tieáng trong Thaùnh Leã ñaàu tieân, ñoùn möøng ngaøi nhaän nhieäm sôû môùi hoâm thöù Saùu, ngaøy 11/06/99 vöøa qua, tröôùc khoaûng 1,000 ngöôøi tham döï Thaùnh Leã, goàm Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Só nam nöõ vaø Ngoaïi Giao Ñoaøn, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Franco ñaõ noùi nhö sau: "Vieäc cöû haønh maàu nhieäm tình yeâu cuûa Ñöùc Kitoâ, trao phoù cho chuùng ta traùch nhieäm trôû thaønh nhöõng ñaëc söù tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu trong theá giôùi ngaøy nay. Trôû thaønh ñaëc söù cuûa Ñöùc Kitoâ cuõng coù nghóa laø vöôït thaéng söï keàm keïp laøm cho suy nhöôïc cuûa laõnh ñaïm, boû rôi vaø ích kyû, ñeå baøy toû söï quan taâm, lo laéng vaø chia xeû thöïc söï. Taát caû chuùng ta caàn phaûi hoïc töø Chuùa Gieâsu caùch yeâu meán ngöôøi ngheøo, nhöõng ngöôøi bò ruoàng boû vaø bò ñaøn aùp".

Cuøng ñoàng teá trong Thaùnh Leã naøy coù Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila; vaø Ñöùc Hoàng Y Ricardo Vidal, Toång Giaùm Muïc Cebu. Tröôùc ñoù vaøo buoåi saùng cuøng ngaøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Antonio ñaõ ñeán gaëp Toång Thoáng Joseph Estrada ñeå trình thö uûy nhieäm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page