Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï ñoäng ñaát taïi Mexico

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï ñoäng ñaát taïi Mexico.

Cracovia - 16.06.99 - Qua böùc dieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh göûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Justo Mullor Garcia, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Mexico, ÑTC chia buoàn vôùi caùc naïn nhaân cuûa vuï ñoäng ñaát vöøa xaåy ra trong Bang Oaxaca, caùch Thaønh phoá Mexico khoaûng 200 caây soá veà phía nam. Cho tôùi luùc naøy, môùi tìm ñöôïc 16 ngöôøi thieät maïng vaø khoaûng 100 ngöôøi bò thöông. Thieät haïi veà vaät chaát raát lôùn lao, caùch rieâng taïi Thaønh Phoá Puebla. Vuï ñoäng ñaát naøy ñöôïc caûm thaáy caû taïi Thaønh phoá Mexico, thuû ñoâ, laøm cho daân cö lo sôï nhôù laïi vuï ñoäng ñaát kinh khuûng naêm 1985, gaây thieät maïng cho hôn 20 ngaøn ngöôøi. Toång Thoáng Coäng Hoøa Mexico, oâng Ernesto Zedillo, tuyeân boá tình traïng khaån tröông taïi caùc mieàn bò tai naïn vaø ra leänh cho Quaân Ñoäi vaø UÛy Ban baûo veä daân söï caáp cöùu.

Trong ñieän vaên, ÑTC baøy toû söï ñau buoàn cuûa ngaøi vôùi caùc naïn nhaân. Ngaøi caàu xin Chuùa ban ôn nghæ ngôi ñôøi ñôøi cho caùc ngöôøi qua ñi vaø baøy toû söï gaàn guõi thieâng lieâng vôùi taát nhöõng ai bò maát cuûa caûi vaø caùc ngöôøi thaân yeâu. ÑTC cuõng keâu goïi taát caû caùc ngöôøi thieän chí lo laéng giuùp ñôõ caùc naïn nhaân cuûa taïi hoïa naøy, vôùi tinh thaàn baùc aùi vaø tinh lieân ñôùi Kitoâ.


Caùc Giaùm Muïc Canada gia taêng vaän ñoäng xin tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo.

(Zenit 16/06/99) - Canada (Montreal) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada ñang tieáp tuïc gia taêng cuoäc vaän ñoäng xin tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo, giöõa luùc laõnh tuï cuûa 7 nöôùc kyõ ngheä tieân tieán, goïi taét laø G-7, ñang hoïp thöôïng ñònh taïi Colonge beân Ñöùc.

Ñeå gaây söï chuù yù vaø ñaït tôùi muïc tieâu treân ñaây, tuaàn tröôùc, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada, qua Ñöùc Hoàng Y Jean-Claude Turcotte, Toång Giaùm Muïc Montreal; ñaõ yeâu caàu Thuû Töôùng Jean Chretien cuûa Canada, can thieäp vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Taây Phöông taïi cuoäc hoïp thöôïng ñænh laàn naøy. Vaøi ngaøy sau ñoù, Ñöùc Cha Francois Thibodeau, Toång Giaùm Muïc Edmunston vaø cuõng laø chuû tòch cuûa UÛy Ban ñaëc traùch veà Xaõ Hoäi Vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada, ñaõ tham döï khoùa hoïp cuûa caùc Giaùm Muïc treân theá giôùi veà vaán ñeà xin tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo, cuõng dieãn ra taïi Ñöùc. Trong khoùa hoïp, Ñöùc Cha Thibodeau ñaõ noùi ñeán nhöõng saùng kieán cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada trong noã löïc xin tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo. Ngoaøi ra Ñöùc Cha cuõng vieát thö cho caùc Giaùm Muïc cuûa Canada, trong ñoù ngaøi trình baøy nhöõng phaân tích veà gaùnh naëng maø caùc nöôùc ngheøo ñang phaûi chòu bôûi nhöõng khoaûn nôï khoång loà, maø ngay caû tieàn lôøi caùc nöôùc naøy cuõng khoâng traû noåi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page