Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 2 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät nhaø dìu daét boùng ñaù phaûi töø chöùc vì haùt moät baøi ca coù noäi dung choáng Coâng Giaùo

Moät nhaø dìu daét boùng ñaù phaûi töø chöùc vì haùt moät baøi ca coù noäi dung choáng Coâng Giaùo.

Glasgow, Scotland [Apic 2/06/99]- Ngöôøi ta khoâng neân ñöa nhöõng vaán ñeà toân giaùo ra ñeå ñuøa giôõn taïi Scotland. Phoù hoäi truôûng Ñoäi boùng ñaù Rangers cuûa Scotland, oâng Donald Findlay, ñaõ bò buoäc phaûi töø chöùc vì ñaõ caát haùt moät baøi ca choáng Coâng Giaùo, vôùi nhöõng lôøi leõ choáng laïi Giaùo Hoäi vaø Ñöùc Giaùo Hoaøng cuõng nhö keâu goïi baïo ñoäng choáng laïi ngöôøi Coâng Giaùo.

OÂng Findlay cuõng laø moät trong nhöõng luaät sö noãi tieáng taïi Scotland. OÂng ñaõ haùt leân baøi ca noùi treân trong moät buoåi leã möøng chieán thaéng cuûa Ñoäi Rangers. Trong traän thi ñaáu vöøa qua, ñoäi Rangers, voán laø ñoäi Tin Laønh cuûa Glasgow, ñaõ thaéng ñoäi Celtic ñaïi dieän cho phía Coâng Giaùo.

Hoäi truôûng cuûa ñoäi Rangers ñaõ chaáp nhaän söï töø chöùc cuûa oâng Donal Findlay. OÂng Findlay cuõng ñaõ coâng khai baøy toû söï sai loãi cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page