Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 1 thaùng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi ñeà nghò "Moät ngaøy khoâng huùt thuoác" ñeå trôï giuùp caùc beänh nhaân AIDS

Giaùo Hoäi ñeà nghò "Moät ngaøy khoâng huùt thuoác" ñeå trôï giuùp caùc beänh nhaân AIDS.

Geneve [Zenit 1/06/99] - Moät hoäi nghò quoác teá cuûa Toå Chöùc Y Teá theá giôùi ñaõ dieãn ra taïi Geneve töø ngaøy 17 ñeán 26/05/99 vöøa qua. Hoäi Nghò ñaõ baøn thaûo veà nhöõng thaùch thöùc maø hieåm hoaï AIDS ñang ñaët ra.

Ngaøy 19/05/99 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toaø Thaùnh veà muïc vuï cho caùc nhaân vieân y teá, ñaõ ñaïi dieän Toaø Thaùnh ñeå phaùt bieåu. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lozano trình baøy leân oâng giaùm ñoác Toå Chöùc Y Teá theá giôùi moät ñeà nghò ñaày yù nghóa. Sau khi nhaéc ñeán söï kieän caùc nhaân vieân y teá Coâng Giaùo ñaõ chaêm soùc cho 24.5 phaàn traêm caùc beänh nhaân AIDS, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lozano noùi raèng Toaø Thaùnh ñeà nghò "Moät Ngaøy khoâng huùt thuoác" nhö laø moät cöû chæ vaø bieåu hieän cuï theå cuûa söï cam keát veà tình lieân ñôùi. Ngoaøi muïc ñích giaûm thieåu söï thieät haïi maø nhöõng nguôøi huùt thuoác gaây ra cho baûn thaân vaø ngöôøi khaùc, moät ngaøy khoâng huùt thuoác coøn giuùp tieát kieäm ñeå trôï giuùp cho caùc beänh nhaân AIDS vaø gia ñình hoï.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lozano cuõng noùi theâm raèng moät cöû chæ nhö theá laø ñeå coå voõ cho nhöõng giaù trò tinh thaàn vaø gia ñình, voán laø moät ñieàu kieän caàn thieát ñeå coù ñuôïc nhöõng loái soáng coå voõ cho tình lieân ñôùi, phuùc lôïi vaø söùc khoeû cuûa moïi ngöôøi.


Giaùo Hoäi ñeà nghò moät soá vaán ñeà öu tieân cho taân Toång Thoáng Salvador

Giaùo Hoäi ñeà nghò moät soá vaán ñeà öu tieân cho taân Toång Thoáng Salvador.

San Salvador [Apic 1/06/99] - Taïo coâng aên vieäc laøm, giaûm ngheøo, choáng laïi naïn phaïm phaùp: ñoù laø ba öu tieân haøng ñaàu maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Salvador ñaõ keâu goïi taân Toång Thoáng môùi cuûa nöoùc naøy quan taâm tôùi, nhaân dòp oâng laøm leã tuyeân theä hoâm 1/06/99 vöøa qua.

Toång Thoáng Francisco Flores, naêm nay 39 tuoåi, laø vò Toång Thoáng treû nhöùt cuûa Salvador. Laø öùng cöû vieân baûo thuû cuûa Lieân Minh Coäng Hoaø Daân Toäc, oâng ñaõ ñaït ñuôïc 51.9 phaàn traêm soá phieáu trong cuoäc baàu cöû hoâm 7/03/99 vöøa qua.

Taïi Salvador, ñieàu khieán cho daân chuùng lo ngaïi nhieàu nhöùt chính laø naïn baïo ñoäng vaø phaïm phaùp. Moãi ngaøy coù khoaûng 19 nguôøi thieät maïng vì baïo ñoäng. Theo nhöõng con soá chính thöùc, 44.7 phaàn traêm daân soá Salvador cho raèng cuoäc chieán choáng laïi naïn phaïm phaùp phaûi laø öu tieân haøng ñaàu cuûa chính phuû. 17.7 phaàn traêm thì mong uôùc raèng giaûm ngheøo phaûi laø ñieàu tröoùc maét caàn phaûi tieán haønh.


Tình yeâu quan troïng hôn caû caàu nguyeän hay laøm vieäc baùc aùi

Tình yeâu quan troïng hôn caû caàu nguyeän hay laøm vieäc baùc aùi.

(UCAN SG2868.1030 1/06/99) - Singapore - Laøm vieäc baùc aùi, caàu nguyeän hay aên chay, ñeàu khoâng quan troïng baèng tình yeâu, theå hieän qua söï yeâu thöông ngöôøi khaùc.

Ñoù laø quan ñieåm cuûa cha Fiorello Macarenhas, ñöôïc trình baøy vôùi khoaûng 600 tín höõu Coâng Giaùo Singapore, tham döï khoùa hoäi thaûo taïi Nhaø Thôø Nöõ Vöông Hoøa Bình ôû Singapore. Qua ñeà taøi "Soáng moät cuoäc soáng thaùnh thieän", cha Macarenhas ñaõ noùi vôùi caùc tín höõu nhö sau: "Yeâu thöông keû khaùc nhö Chuùa Gieâsu ñaõ laøm laø ñieàu kieän thieát yeáu daãn ñeán söï thaùnh thieän. Con ngöôøi ñöôïc taïo döïng theo hình aûnh cuûa Thieân Chuùa vaø trong hình aûnh naøy, con ngöôøi coù ñöôïc söï thoâng minh vaø söï töï do laøm ñieàu thieän hay ñieàu aùc. Con ngöôøi maát ñi hình aûnh gioáng Thieân Chuùa, qua toäi loãi, nhöng cuõng coù theå tìm laïi ñöôïc hình aûnh naøy qua vieäc soáng theo nhöõng baûn chaát cuûa Thieân Chuùa, nhö söï thaùnh thieän, chaân thaät, bieát tha thöù vaø thi haønh nhöõng giôùi raên cuûa Chuùa Gieâsu veà Tình Yeâu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page