Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc vaø caùc vò Söù Thaàn Toøa Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc vaø caùc vò Söù Thaàn Toøa Thaùnh.

Vatican - 31.5.99 - Saùng thöù Hai 31/05/99, ÑTC tieáp ba vò Söù Thaàn Toøa Thaùnh: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Benjamin Stella, môùi ñöôïc boå nhieäm laøm Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh taïi Colmbia, sau nhieàu naêm giöõ chöùc Söù Thaàn taïi Cuba. Sau ñoù, ÑTC tieáp hai vò Söù Thaàn khaùc: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ernesto Gallina vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Ceirano. Cuõng saùng thöù Hai, ÑTC tieáp ba Giaùm Muïc ñeán vieáng Toøa Thaùnh theo luaät ñònh, (Ad Limina): moät töø Philippines vaø hai töø Cameroun.


ÑTC tham döï cuoäc röôùc ñeøn vaø laàn haït Maân Coâi ngaøy beá maïc Thaùng Ñöùc Meï trong Noäi Thaønh Vatican

ÑTC tham döï cuoäc röôùc ñeøn vaø laàn haït Maân Coâi ngaøy beá maïc Thaùng Ñöùc Meï trong Noäi Thaønh Vatican.

Vatican - 31.05.99 - Luùc 8 giôø toái thöù Hai 31.05.99, Thaùng Ñöùc Meï ñöôïc beá maïc long troïng baèng cuoäc röôùc ñeøn vaø laàn haït Maân Coâi, töø nhaø thôø kính Thaùnh Stephano tieán leân Hang Ñaù Loä Ñöùc treân ñænh ñoài Vatican. Taïi ñaây, coù leã nghi Cöû Haønh Lôøi Chuùa. Vaøo cuoái leã nghi, ÑTC ñeán giaûng khuyeân vaø ban Pheùp Laønh cho caùc ngöôøi tham döï. Leã nghi beá maïc Thaùng Ñöùc Meï ñaõ trôû neân moät truyeàn thoáng toát laønh, raát quí giaù vaø yù nghóa ñoái vôùi Ñöùc Karol Wojtyla, vò Giaùo Hoaøng nhaän khaåu hieäu "Totus Tuus" (taát caû laø cuûa Meï). Leã nghi naøy cuõng laø moät lôøi môøi goïi caùc tín höõu ñaøo saâu nhöõng giaây lieân keát thieâng lieâng vaø loøng suøng kính ñoái vôùi Meï Thieân Chuùa vaø Meï Giaùo Hoäi.

Hôn nöõa Thaùng Ñöùc Meï naêm nay mang theo moät yeáu toá bi ñaùt: ñoù laø chieán tranh buøng noå taïi Kosovo vaø Serbia. Nhieàu laàn trong thaùng naøy cuõng nhö vaøo Ngaøy moàng 3.06.99 tôùi ñaây, Leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa, ÑTC môøi goïi caàu nguyeän cho hoøa bình mieàn Balcan. Taïi Ancona, trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin vaøo cuoái thaùnh leã Chuùa Nhaät 30.05.99, ÑTC leân tieáng moät laàn nöõa xin caàu nguyeän cho hoøa bình vaø cho nhöõng ngöôøi tò naïn Kosovo ñöôïc trôû veà nguyeân quaùn cuûa hoï.


ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã vaø chuû söï cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå

ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã vaø chuû söï cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå.

Vatican - 31.05.99. Vaên phoøng Leã Nghi Phuïng Vuï cuûa ÑTC vöøa cho coâng boá thoâng caùo veà Leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa, do ÑTC chuû söï luùc 19 giôø ngaøy 3.06.99 tôùi ñaây tröôùc Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan in Laterano vaø cuoäc röôùc kieâu tieáp ngay sau, cuõng do ÑTC chuû söï, töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan ñi qua con ñöôøng Merulana - khoaûng 2 caây soá - tieán veà Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû (Santa Maria Maggiore).

Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC, coù Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Roma, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cesare Nosiglia, phoù Toång Ñaïi Dieän, caùc vò Giaùm Ñoác cuûa boán Ñaïi Chuûng Vieän Roma vaø caùc taân Linh Muïc cuûa Giaùo Phaän Roma, môùi ñöôïc ÑTC phong chöùc Chuùa Nhaät Chuùa Chieân Laønh - töùc Chuùa Nhaät thöù boán Phuïc Sinh, ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho caùc ôn Thieân Trieäu.

Thoâng caùo nhaéc laïi lôøi môøi goïi ñaõ ñöôïc ÑTC noùi leân trong Ngaøy Voïng Leã Hieän Xuoáng - leã beá maïc ba naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Giaùo Phaän Roma - ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình mieàn Balcan. "Toâi öôùc mong raèng trong Ngaøy leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa tôùi ñaây, töø Giaùo Hoäi Roma, taát caû ñoàng taâm daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän chung cho hoøa bình. Vì theá, toâi môøi goïi moïi ngöôøi: Haøng Giaùo Só, Nam Nöõ Tu Só vaø Giaùo Daân cuøng hôïp yù vôùi toâi chieàu thöù Naêm moàng 3 thaùng 6/1999 tôùi ñaây taïi San Giovanni in Laterano ñeå tham döï Thaùnh leã vaø Cuoäc Röôùc Kieäu Thaùnh Theå: trong ñoù chuùng ta cuøng nhau khaån xin ôn hoøa bình trong mieàn Balcan. Öôùc gì Ngaøy kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ naêm nay, ñöôïc ghi daáu ñaëc bieät bôûi lôøi caàu nguyeän tha thieát cho hoøa bình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page