Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc phieán quaân Colombia baét coùc 45 tín höõu ñang döï thaùnh leã

Caùc phieán quaân Colombia baét coùc 45 tín höõu ñang döï thaùnh leã.

(AFP 30/05/99) - Colombia (Bogota) - Coù ít nhaát 45 ngöôøi Colombia ñang tham döï Thaùnh Leã, ñaõ bò caùc phieán quaân cuûa Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia baét coùc hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua (30/05/99).

Vuï baét coùc chôùp nhoaùng naøy xaûy ra taïi moät khu vöïc sang troïng ôû Cali. Coù hai phieán quaân vaø moät caän veä ñaõ bò gieát cheát trong vuï chaïm suùng vôùi caûnh saùt giöõa luùc caùc phieán quaân baét caùc con tin ñaåy leân xe. Thò Tröôûng Cali, oâng Ricardo Cobo cho bieát, trong soá caùc con tin coù caû Cha Xöù cuûa nhaø thôø noùi treân, nhieàu treû em, phuï nöõ vaø ngöôøi giaø. Quaân ñoäi, caûnh saùt Colombia, vôùi söï haäu thuaãn cuûa tröïc thaêng, ñaõ truy ñuoåi caùc phieán quaân.

Ngaøy 12/04/99 vöøa qua, moät toå chöùc phieán quaân lôùn thöù hai cuûa Colombia ñaõ baét 46 con tin, trong soá naøy coù 25 ngöôøi vaãn coøn bò hoï caàm giöõ. Hieän nay, chính phuû Columbia ñang thöông thuyeát vôùi Quaân Ñoäi Caùch Maïng Colombia, toå chöùc phieán quaân lôùn nhaát cuûa nöôùc naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page