Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång thoáng Philippines giaûi thích veà söï thay ñoåi laäp tröôøng trong vaán ñeà daân soá

Toång thoáng Philippines giaûi thích veà söï thay ñoåi laäp tröôøng trong vaán ñeà daân soá.

(AFP 25 & 29/05/99) - Philippines (Manila) - Thöù Baûy 29/05/99, Toång Thoáng Joseph Estrada cuûa Philippines ñaõ leân tieáng giaûi thích veà söï thay ñoåi laäp tröôøng cuûa oâng trong vaán ñeà kieåm soaùt daân soá, khi oâng noùi raèng, tæ leä gia taêng daân soá coù theå ñang vöôït quaù khaû naêng cuûa caùc nguoàn taøi nguyeân trong nöôùc.

Ñaây laàn thöù hai trong voøng khoâng ñaày hai tuaàn leã, oâng Estrada ñaõ baøy toû quan ñieåm laø oâng uûng hoä chöông trình kieåm soaùt söï gia taêng daân soá. Laäp tröôøng naøy traùi ngöôïc vôùi nhöõng gì oâng tuyeân boá tröôùc ñaây raèng oâng choáng laïi vieäc kieåm soaùt daân soá, vaø ñaët oâng trong moät tö theá ñoái nghòch vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines. Trong chöông trình Phaùt Thanh haèng tuaàn cuûa oâng hoâm thöù Baûy 29/05/99 vöøa qua, oâng Estrada ñaõ noùi nhö sau: "Baát keå nhöõng noã löïc cuûa chuùng toâi, baát keå coù bao nhieâu caên nhaø, tröôøng hoïc môùi ñöôïc döïng leân, ñeàu khoâng ñuû ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi daân moãi naêm, bôûi vì daân soá trong nöôùc gia taêng. Söï gia taêng naøy ñang vöôït quaù taàm kieåm soaùt cuûa chính phuû vaø chuùng ta khoâng theå naøo phaùt trieån neáu daân soá tieáp tuïc gia taêng ôû möùc ñoä nhö hieän nay. Haäu quaû cuûa söï gia taêng daân soá laø moät phaûn öùng daây chuyeàn, taát caû ñeàu gia taêng, trong khi caùc nguoàn taøi nguyeân cuûa quoác gia thì coù giôùi haïn".

Khi vöøa leân nhaäm chöùc Toång Thoáng, oâng Estrada tuyeân boá raèng oâng choáng laïi vieäc kieåm soaùt daân soá, bôûi vì oâng laø ngöôøi con thöù taùm trong moät gia ñình coù 10 ngöôøi con. Tuy nhieân, giôø ñaây oâng giaûi thích theâm raèng, oâng ra ñôøi naêm 1947, khi aáy daân soá cuûa Philippines chæ môùi coù 14 trieäu. Nhöng ñeán nay thì daân soá Philippines ñaõ leân tôùi gaàn 75 trieäu, vaø tæ leä gia taêng laø 2,3% moãi naêm. Ñaàu tuaàn tröôùc, ba ngaøy sau khi Toång Thoáng Estrada laàn ñaàu tieân cho bieát, oâng uûng hoä vieäc kieåm soaùt daân soá baèng caùc phöông phaùp ngöøa thai nhaân taïo, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, cho raèng, söï gia taêng daân soá neân ñöôïc coi nhö moät ñieàu coù lôïi, hôn laø moät gaùnh naëng. Trích daãn caùc thoáng keâ veà daân soá treân theá giôùi hieän nay, vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho raèng tæ leä gia taêng daân soá taïi nhieàu quoác gia ñaõ giaûm bôùt, vaø nhieàu quoác gia, ñaëc bieät caùc nöôùc taân tieán, ñang phaûi "nhaäp caûng" nguoàn lao ñoäng töø nöôùc ngoaøi. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, kieåm soaùt daân soá baèng caùc phöông phaùp ngöøa thai nhaân taïo chæ laø moät giaûi phaùp voäi vaõ vaø coù tính caùch taïm thôøi, ñoàng thôøi ñaây cuõng laø moät söï xaâm phaïm tôùi baûn chaát thaùnh thieâng cuûa theå xaùc. Ngaøi quaû quyeát nhö sau: "Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng ñeà cao söï gia taêng daân soá hay thieáu traùch nhieäm, tuy nhieân Giaùo Hoäi cuõng khoâng theå haønh ñoäng moät caùch voâ lyù".


Back to Radio Veritas Asia Home Page