Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vieäc truøng tu böùc tranh "Böõa Tieäc Ly" cuûa danh hoïa Leonardo da Vinci ñaõ ñöôïc hoaøn taát

Vieäc truøng tu böùc tranh "Böõa Tieäc Ly" cuûa danh hoïa Leonardo da Vinci ñaõ ñöôïc hoaøn taát.

Milano [Apic 28/05/99] - Hoâm thöù Saùu [28/05/99], sau 20 naêm truøng tu, böùc tranh noãi tieáng "Böõa Tieäc Ly" cuûa danh hoïa Leonardo da Vinci ñaõ ñöôïc tröng baøy cho coâng chuùng. Ñöôïc thöïc hieän giöõa naêm 1494 vaø naêm 1498, taùc phaåm naøy ñaõ phaûi hö haïi nhieàu vì aåm öôùt vaø chieán tranh.

Böùc tranh naøy ñaõ ñöôïc hoïa laïi döôùi moïi hình thöùc taïi khaép nôi treân theá giôùi. Leonardo da Vinci ñaõ thöïc hieän taùc phaåm naøy ñeå trang hoaøng nhaø côm cuûa tu vieän caùc Tu Só Ñaminh ôû Milano. Naêm 1943, moät traùi bom ñaõ rôi xuoáng Tu Vieän khieán cho taùc phaåm bò hö haïi nhieàu.

Taùc phaåm ñaõ ñöôïc toå chöùc Unesco cuûa Lieân Hieäp Quoác xem nhö gia saûn chung cuûa nhaân loaïi. Vôùi thôøi gian 20 naêm, coâng vieäc truøng tu böùc tranh "Böõa Tieäc Ly" cuûa danh hoïa Leonardo da Vinci ñöôïc giôùi truøng tu ngheä thuaät cho laø coâng phu nhöùt keå thöø sau theá chieán thöù hai.


Gia ñình vaø caùc thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm thöù 3

Gia ñình vaø caùc thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm thöù 3.

Vatican [Zenit 28/05/99] - Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình hoïp khoaùng ñaïi, laàn thöù 14 töø ngaøy 31/05/99 ñeán 2/06/99 vôùi chuû ñeà "Gia ñình tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa ngaøn naêm thöù 3".

Tham döï phieân khoaùng ñaïi naøy coù Ñöùc Hoàng Y Alfonso Trujiilo, chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng, Ñöùc Cha Francisco Gil Hellin, thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng cuõng nhö nhieàu vieân chöùc khaùc cuûa Hoäi Ñoàng. Ngoaøi chuû ñeà chính cuûa phieân hoïp, caùc tham döï vieân cuõng seõ nghe baùo caùo veà caùc sinh hoaït trong naêm qua vaø thaûo luaän veà caùc döï aùn trong töông lai.

Ngaøy 2/06/99, ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc vaø phong traøo baûo veä gia ñình vaø söï soáng cuõng seõ tham döï vaøo phieân khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình. Hieän nay caùc phong traøo naøy ñang chuaån bò cho cuoäc gaëp gôõ laàn thöù ba cuûa caùc gia ñình vôùi Ñöùc Thaùnh Cha ñöôïc döï truø dieãn ra trong hai ngaøy 14 vaø 15 thaùng 10/1999 taïi Roma.

Sau phieân khoaùng ñaïi cuûa Toøa Thaùnh, seõ coù moät hoäi nghò ba ngaøy ñeå nghieân cöùu veà ñeà taøi: "Phuï tính cuûa Chuùa Cha vaø phuï tính trong gia ñình".


Caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha vaø cuoäc baàu cöû taïi Quoác Hoäi AÂu Chaâu

Caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha vaø cuoäc baàu cöû taïi Quoác Hoäi AÂu Chaâu.

(Zenit 28/05/99) - Taây Ban Nha (Madrid) - Vaøo ngaøy 13 thaùng 6/1999 tôùi ñaây, daân chuùng taïi AÂu Chaâu seõ ñi boû phieáu ñeå choïn caùc daân bieåu ñaïi dieän cuûa hoï taïi Quoác Hoäi AÂu Chaâu. Taïi moät soá quoác gia khaùc, caùc cöû tri cuõng seõ choïn caùc nhaø laõnh ñaïo ñòa phöông vaø caáp vuøng.

Vì taàm quan troïng cuûa cuoäc boû phieáu, UÛy Ban haønh chính cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha ñaõ coâng boá moät laù thö keâu goïi caùc cöû tri nöôùc naøy haõy xöû duïng quyeàn boû phieáu cuûa hoï, ñoàng thôøi yù thöùc raèng AÂu Chaâu ñang ôû vaøo moät thôøi ñieåm raát nghieâm troïng; AÂu Chaâu ñang ròn maùu vì chieán cuoäc taïi Yugoslavi. Laù thö coù ñoaïn ghi nhö sau: "Söï thaät laø khoâng phaûi taát caû moïi söï ñeàu tuøy thuoäc nôi nhöõng nhaân vaät coù traùch nhieäm chính trò, tuy nhieân, trong moät qui moâ raát roäng, söï chung soáng hoøa bình, toân troïng laãn nhau, phuùc lôïi vaø phaåm chaát ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân, caùc sinh hoaït vaø phuïc vuï cuûa quoác gia, vieäc baûo veä nhöõng ngöôøi keùm may maén vaø ñaûm baûo nhöõng quyeàn lôïi cô baûn, tuøy thuoäc raát nhieàu nôi nhöõng nhaân vaät ñöôïc baàu leân".

Rieâng vôùi vieäc boû phieáu, laù thö keâu goïi caùc cöû tri Taây Ban Nha luoân nhôù raèng, khaû naêng chuyeân moân vaø söï lieâm chính vaø luaân lyù cuûa caùc öùng cöû vieân, ñeàu laø nhöõng ñieàu kieän khoâng theå thieáu ñöôïc nôi nhöõng nhaân vaät naém quyeàn ñieàu haønh. Trong phaàn keát luaän, ñeà caäp tôùi giai ñoaïn chieán tranh ñang dieãn ra ôû AÂu Chaâu, caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha keâu goïi caùc quoác gia cuûa ñaïi luïc naøy, haõy ñoùng goùp khoâng ngöøng haàu laøm giaûm bôùt nhöõng khoaûng caùch voâ nhaân ñaïo giöõa ngöôøi AÂu Chaâu vôùi nhau. Vaø trong khi thöïc thi quyeàn boû phieáu cuûa mình, caùc cöû tri khoâng neân ñeå cho mình bò chi phoái bôûi nhöõng quan ñieåm heïp hoøi vaø ích kyû.


Giaùm Muïc vaø caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Philippines vaän ñoäng xin tha nôï nöôùc ngoaøi

Giaùm Muïc vaø caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Philippines vaän ñoäng xin tha nôï nöôùc ngoaøi.

(UCAN PV2852.1029 28/05/99) - Philippines (Cebu) - Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Philippines vaø caùc laõnh tuï giaùo daân Kitoâ ñaõ lieân minh vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû ôû mieàn Trung vaø Nam Philippines ñeå vaän ñoäng xin tha nôï quoác teá cuûa nöôùc naøy.

Khoaûng 500 ñaïi bieåu ñaõ ñeán tham döï "Hoäi Nghò veà Cuoäc Khuûng Hoaûng Nôï Naàn Treân Theá Giôùi", dieãn ra taïi thaønh phoá Cebu vaøo ngaøy 18/05/99 vöøa qua. Trong tuyeân ngoân coâng boá sau hoäi nghò, caùc tham döï vieân keâu goïi chính phuû haõy ñieàu chænh laïi vieäc phaân phoái ngaân quyõ quoác gia, vaø daønh öu tieân cho caùc dòch vuï xaõ hoäi cuõng nhö caùc nhu caàu kinh teá trong nöôùc. Tính ñeán thaùng 12 naêm 1998, toång soá tieàn nôï cuûa Philippines laø 47,8 tæ Myõ Kim. Trong thôøi gian naém quyeàn, cöïu Toång Thoáng Philippines, oâng Ferdinand Marcos ñaõ ban haønh moät saéc leänh qui ñònh daønh 40% ngaân quyõ haèng naêm cuûa quoác gia, ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï nöôùc ngoaøi. Trong moät cuoäc hoïp baùo, Ñöùc Hoàng Y Ricardo Vidal, Toång Giaùm Muïc Cebu, cho bieát vaán ñeà nôï quoác teá ñaõ vöôït quaù chieàu kích kinh teá xaõ hoäi cuõng nhö chính trò, vaø nay noù ñaõ trôû thaønh moät vaán ñeà cuûa toân giaùo vaø luaân lyù. Naïn nôï naàn nöôùc ngoaøi ñaõ cô cheá hoùa vieäc cho vay naëng laõi, treân bình dieän toaøn caàu, theo keá hoaïch cuûa caùc toå chöùc taøi chaùnh vaø caùc ngaân haøng cuûa nhöõng nöôùc chuû nôï giaøu coù ôû Baéc Baùn Caàu cuõng nhö cuûa caùc toå chöùc tö nhaân ñoäc quyeàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page