Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Cameroun ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Cameroun ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 27.05.99 - Sau phaùi ñoaøn Trung Taâm Vaên Hoùa Washington, ÑTC tieáp baåy Giaùm Muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cameroun ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh. Thöù Hai vöøa qua 24/05/99, ÑTC ñaõ tieáp 5 vò , do Ñöùc Hoàng Y Tumi, Toång Giaùm Muïc Douala, höôùng daãn. Cameroun laø moät quoác gia naèm veà maïn Taây-Baéc Phi Chaâu, roäng 480 ngaøn caây soá vuoâng, vôùi hôn 13 trieäu daân cö, trong soá naøy coù ba trieäu röôûi ngöôøi Coâng Giaùo, döôùi söï höôùng daãn thieâng lieâng cuûa 30 Giaùm Muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page