Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Khartoum noùi veà tình traïng ñoùi keùm taïi Soudan

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Khartoum noùi veà tình traïng ñoùi keùm taïi Soudan.

Roma [Zenit 26/05/99] - Ñöùc cha Gabriel Zubeir Wako, Toång Giaùm Muïc Khartoum, baùo ñoäng veà söï döõng döng cuûa theá giôùi ñoái vôùi tình traïng ngheøo ñoùi taïi Soudan.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo coâng giaùo YÙ "Töông Lai", Ñöùc Toång Giaùm muïc Khartoum noùi raèng coäng vôùi 30 naêm noäi chieán vaø ñoùi keùm, söï döõng döng cuûa coäng ñoàng theá giôùi coù theå ñaåy 2.3 trieäu ngöôøi daân Soudan vaøo choã cheát ñoùi. Tình traïng haïn haùn trieàn mieân laøm cho muøa maøn khoâ chaùy ñaõ ñaønh, maø soá löông thöïc daønh cho ngöôøi daân cuõng bò caùc binh só vaø caùc phieán quaân cöôùp laáy.

Ngaøy 10/05/99 vöøa qua, moät voøng ñaøm phaùn môùi giöõa chính phuû Khartoum vaø quaân ñoäi giaûi phoùng Soudan, vaãn khoâng ñaït ñöôïc keát quaû naøo.

Giaùo hoäi ñang gaëp nhieàu khoù khaên. Theo Ñöùc Cha Wako, chính phuû khoâng thích Giaùo Hoäi vì caùc tín höõu luoân luoân laø nhöõng ngöôøi ñi tieân phong trong vieäc choáng laïi chuû tröông cuûa chính phuû muoán Hoài Giaùo hoùa ñaát nöôùc.

Ñaõ coù hai Linh Muïc Coâng Giaùo bò giam tuø vì bò caùo buoäc toå chöùc moät cuoäc taán coâng baèng chaát noå nhaém vaøo chính phuû.

Maëc duø bò kyø thò, Giaùo Hoäi vaãn ñeo ñuoåi coâng taùc giaùo duïc. Ñöùc Cha Wako cho bieát ngaøi ñaõ coù laàn noùi vôùi chính phuû raèng nôi naøo coù caùc tröôøng Coâng Giaùo, nôi ñoù ñöôïc oån ñònh, bôûi vì daân chuùng coù lyù do ñeå soáng vaø laøm vieäc chung vôùi nhau.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi caùc Giaùm Muïc vaø Giaùo Hoäi Phaùp veà caùi cheát cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mario Tagliaferri, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Phaùp

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi caùc Giaùm Muïc vaø Giaùo Hoäi Phaùp veà caùi cheát cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mario Tagliaferri, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Phaùp.

Vatican - 26.05.99 - Ñöôïc tin Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mario Tagliaferri, (ñoïc laø Ta-li-a-feâ-ri) Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Phaùp, qua ñôøi taïi Paris, sau côn beänh laâu daøi, ÑTC cöû Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Re, Phoù Quoác Vuï Khanh, ñeán thuû ñoâ Phaùp, ñeå chuû söï thaùnh leã an taùng vaø chuyeån ñieän vaên chia buoàn ñeán caùc Giaùm Muïc vaø Giaùo Hoäi Phaùp trong dòp ñau buoàn naøy. Ñieän vaên vieát nhö sau:

"Vôùi nhieàu xuùc ñoäng nhaän ñöôïc tin qua ñôøi cuûa Vò Söù Thaàn Toøa Thaùnh, Ñöùc Cha Tagliaferri, vôùi lôøi caàu nguyeän, toâi xin hôïp yù vôùi taát caû nhöõng ai ñang soáng trong ñau buoàn. Toâi caàn phaûi baøy toû caûm tình saâu xa cuûa toâi vôùi caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, maø Ñöùc Toång Giaùm Muïc quaù coá coù moät moái lieân heä saâu xa, vaø vôùi taát caû nhöõng ai lieân heä vôùi vieäc qua ñi cuûa Vò Söù Thaàn.

Vôùi loøng nhieät thaønh vaø quaûng ñaïi, Ñöùc Cha Tagliaferri ñaõ hy sinh baûn thaân khoâng ngaïi khoù khaên trong söù meänh, nhö vaäy ngaøi toû ra loøng yeâu meán maïnh meõ cuûa ngaøi ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø vôùi Giaùo Hoäi, maø ngaøi ñaõ laø moät ngöôøi phuïc vuï khieâm toán vaø taän tuïy. Toâi khaån xin Cha treân trôøi ñoùn nhaän linh hoàn cuûa Vò Chuû Chaên nhieät thaønh naøy vaøo trong nieàm an vui ñôøi ñôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page