Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giôùi thieäu taøi lieäu veà caùc Ñeàn Thaùnh trong Giaùo Hoäi

Giôùi thieäu taøi lieäu veà caùc Ñeàn Thaùnh trong Giaùo Hoäi.

Vatican [Zenit 25/05/99] - Saùng hoâm thöù Hai [25/05/99], Ñöùc Toång Giaùm Muïc Stephen Fumio Hamao, ngöôøi Nhöït Baûn, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà muïc vuï cho nhöõng ngöôøi di daân, ñaõ giôùi thieäu vaên kieän coù töïa ñeà "Ñeàn Thaùnh: kyù öùc, hieän dieän vaø tieân tri cuûa Thieân Chuùa Haèng soáng".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hamao ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "caùc Ñeàn Thaùnh laø moät ôn quí giaù Thieân Chuùa ban cho Giaùo Hoäi vaø nhaân loaïi ngaøy nay". Thaät theá, theo vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï cho nhöõng ngöôøi di daân, chính taïi caùc Ñeàn Thaùnh maø chuùng ta gaëp gôõ Thieân Chuùa moät caùch ñaëc bieät.

Ñöùc Cha Hamao giaûi thích raèng "tính caùch tieân tri cuûa caùc Ñeàn Thaùnh mang laïi cho khaùch haønh höông raèng chính trong nieàm vui cuûa söï gaëp gôõ ñoù, maø hoï seõ nhaän ñöôïc moät söùc maïnh môùi, ñeå tieáp tuïc cuoäc haønh trình". Caùc Ñeàn Thaùnh laø "baûn ñoà ñòa lyù cuûa nieàm tin". Ngaøi cho bieát taøi lieäu seõ coå voõ caùc saùng kieán hôïp taùc giöõa caùc ngoâi ñeàn thaùnh khaùc nhau treân theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page