Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Soá ngöôøi Coâng Giaùo trong Toång Giaùo Phaän Seoul leân tôùi 10% toång daân soá cuûa thuû ñoâ

Soá ngöôøi Coâng Giaùo trong Toång Giaùo Phaän Seoul leân tôùi 10% toång daân soá cuûa thuû ñoâ.

(UCAN KO2764.1028 19/05/99) - Nam Haøn (Seoul) - Soá ngöôøi Coâng Giaùo trong Toång Giaùo Phaän Seoul ñaõ leân tôùi 10% toång daân soá trong ranh giôùi cuûa Toång Giaùo Phaän. Ñaây laø laàn ñaàu tieân trong lòch söû giaùo hoäi ñòa phöông, soá ngöôøi Coâng Giaùo ñaït tôùi tæ leä naøy.

Theo thoáng keâ do vaên phoøng Toång Giaùo Phaän Seoul coâng boá, tính ñeán cuoái naêm 1998, soá tín höõu trong Toång Giaùo Phaän laø 1,235,392; taêng 36,825 tín höõu so vôùi cuoái naêm 1997. Con soá naøy töông ñöông vôùi 10,22 % cuûa toång daân soá naèm trong ranh giôùi TGP Seoul laø 12,262.602 daân. Toång Giaùo Phaän Seoul bao goàm thuû ñoâ Seoul vaø moät phaàn cuûa phía Baéc tænh Kyonggi. Trong taát caû 14 giaùo phaän cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn, Seoul laø Toång Giaùo Phaän ñaàu tieân coù tæ leä ngöôøi Coâng Giaùo leân tôùi 10%. Tính ñeán cuoái naêm 1997, Nam Haøn coù toång coäng 3,676,211 tín höõu Coâng Giaùo, töông ñöông vôùi khoaûng 7,9 % toång daân soá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page